Show simple item record

dc.contributor.advisorChloubová, Ivana
dc.contributor.authorBlabolilová, Alena
dc.date.accessioned2021-12-03T08:53:59Z
dc.date.available2021-12-03T08:53:59Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-08-17
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/18492
dc.description.abstractTeoretická část práce popisuje anatomické úseky trávicího traktu od dutiny ústní až k tenkému střevu. Dále jsou zmíněny možné indikace k zavedení nazogastrické sondy, způsoby zavedení a péče o tento invazivní vstup. Dotazníkové šetření bylo, po dohodě s hlavní sestrou, provedeno v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Zúčastnilo se ho 7 pacientů se zavedenou nosní sondou a 47 sester z chirurgického a interního oddělení. Respondentům byly rozdány uzavřené dotazníky . Zajímali jsme se zkušenosti pacientů, jak jsou limitováni sondou při příjmu tekutin a stravy, dýchání, hygieně, spánku, oblékání, chůzi, kontaktu s okolím, zda pociťují stud a kdo jim pomáhá při odstraňování deficitu v uvedených činnostech. Zároveň jsme vyhodnotily pohled sester z chirurgie a interny na ty samé aktivity u pacientů s nazogastrickou sondou. Vzájemně byly porovnány názory sester i pacientů. Šetření určené pro sesterský soubor bylo rozšířeno o dotazy na ošetřovatelské standardy týkající se péče o pacienta s nazogastrickou sondu. Informace získané touto prací budou sloužit managementu Nemocnice Jablonec nad Nisou jako podklad pro zhodnocení vhodnosti přepracování ošetřovatelských standardů , vztahujících se k péči o nemocné s nazogastrickou sondou. Zároveň může být v budoucnu podnětem k uspořádání odborného semináře na toto téma pro sestry, ale i pro lékaře.cze
dc.format66
dc.format66
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectnazogastrická sondacze
dc.subjectpacientcze
dc.subjectsestracze
dc.subjectzavedenícze
dc.subjectsebepéčecze
dc.subjectdeficitcze
dc.subjectnutritoin probeeng
dc.subjectpatienteng
dc.subjectnurseeng
dc.subjectintroductioneng
dc.subjectselfcareeng
dc.subjectdeficiteng
dc.titleSebepéče pacientů s nazogastrickou sondoucze
dc.title.alternativePatient selfcare with nostrils-stomach tubeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag13228
dc.description.abstract-translatedIn the theoretical part anatomical sections of the digestive tract from the oral cavity to the small intestine are described. Possible indications for nasogastric probe placement, the method for placement and care of this invasive input are also discussed. A questionnaire investigation was conducted. With an agreement of the head nurse the questionnaire inquiry was carried out in the Jablonec nad Nisou hospital. 7 patients with a nasogastical probe and 47 nurses form surgical and internal departments took part in the investigation. Closed questionnaires were distributed to the respondents. We focused on patients´ experience concerning limitations caused by the probe, such as fluid and food intake, breathing, hygiene, sleeping, dressing, walking, contact with their neighbourhood, whether they feel ashamed and who helps them eliminate the deficit in these activities. We also assessed the attitude of nurses working in surgical and internal departments to the same activities in patients with a nasogastric probe. The opinions of nurses and patients were compared. The investigation aimed at the group of nurses was extended by questions about nursing standards for the care of patients with a nasogastric probe. Information obtained in this thesis will serve the hospital Jablonec nad Nisou management as a basis for evaluating suitability of recasting nursing standards relating to the care for patients with a nasogastric probe. It may also be a stimulus to organize professional seminars on the subject not only for nurses, but also for doctors in the future.eng
dc.date.accepted2009-09-14
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeDuková, Ivana
dc.description.defenceDotaz oponenta: Proč si myslíte, že oš. standardy neobsahují nejnovější poznatky v oblasti péče o nazogastrickou sondu - jaká je příčina? Student: někdy jsou v oš. standardu uvedeny činnosti, postupy, které se již neprovádí. Studentka prezentuje nejistě, vyjadřovací schopnosti studentky jsou nižší. Klasifikace: velmi dobřecze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record