Show simple item record

dc.contributor.advisorMachová, Alena
dc.contributor.authorVonešová, Petra
dc.date.accessioned2021-12-03T08:54:19Z
dc.date.available2021-12-03T08:54:19Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-05-06
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/18511
dc.description.abstractDomácí péče v plném rozsahu respektuje integritu klienta s jeho vlastním sociálním prostředím. Úkolem domácí péče je zajistit takovou ošetřovatelskou péči, která odpovídá aktuálním potřebám klienta vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Domácí prostředí a přítomnost blízkých osob má bezprostřední vliv na psychiku člověka, která v procesu uzdravování hraje významnou roli. Výhodou ošetřování klienta v domácím prostředí je absence nozokomiálních nákaz, naopak nevýhodou je někdy nevyhovující sociální prostředí, neochota změnit domácí prostředí vzhledem k aktuálním potřebám a nedodržování léčebného režimu. Cílem práce bylo zjistit, jak domácí prostředí klienta ovlivňuje kvalitu ošetřovatelské péče, kterou poskytuje Agentura domácí péče. Výzkum byl prováděn formou kvalitativního výzkumu, technikou polostandardizovaného rozhovoru se sestrami a klienty z Agentury domácí péče. První výzkumný vzorek tvořilo pět sester, pracující v Agentuře domácí péče. Druhý výzkumný vzorek tvořili čtyři klienti, u kterých je domácí péče poskytována pravidelně několik dní v týdnu, po dobu již několik let. Kasuistiky klientů byly doplněny pozorováním jejich vlastního prostředí, které se uskutečnilo během rozhovoru.Z výzkumu vyplynulo, že kvalita poskytované ošetřovatelské péče je ovlivněna několika faktory, především spoluprácí klienta a jeho rodiny, stavem domácího prostředí a spoluprácí s ošetřujícím lékařem. Z pozice sester jsou důležité jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti.Na základě výsledků byly stanoveny dvě hypotézy. H1: Pro zajištění kontinuální domácí ošetřovatelské péče je nezbytná spolupráce s rodinou. H2: Kvalita ošetřovatelské péče, zajišťována sestrami z agentury domácí péče, je ovlivněna stavem domácího prostředí. V souvislosti s výzkumem byla objasněna specifika domácí péče a zmapovány možné problémy, se kterými se sestra, při provádění ošetřovatelské péče v domácím prostředí, může setkat.cze
dc.format83 s., 9 s. příloh
dc.format83 s., 9 s. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectdomácí péčecze
dc.subjectsocilání prostředícze
dc.subjectkvalita péčecze
dc.subjectklientcze
dc.subjectsestracze
dc.subjecthome careeng
dc.subjectsocial environmenteng
dc.subjectquality of the careeng
dc.subjectclienteng
dc.subjectnurseeng
dc.titleVliv domácího prostředí klienta na poskytování ošetřovatelské péče agenturou domácí péčecze
dc.title.alternativeThe influence of the client´s home environment on the quality of nursering care provided by a home care agencyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag13250
dc.description.abstract-translatedHome care in its full extent respects client's integrity with his/her own social environment. The task of home care is to secure nursing care corresponding to client's actual needs respecting his/her health condition. Home environment and presence of close people have an immediate impact on human psyche playing a significant role in the healing process. Absence of nosocomial infections is an advantage of providing a client with nursing care in his/her home environment; however, social environment being sometimes unsatisfactory, unwillingness to alter the home environment according to the actual needs and not following the healing regime can be a disadvantage. The aim of the thesis was to find out the way client's home environment influences the quality of the nursing care provided by Agentura domácí péče (Home Care Agency). The research was carried out using the method of a qualitative research, by half-standardized interviewing nurses and clients of Agentura domácí péče. Five nurses working for Agentura domácí péče were the first research sample. Four clients being provided with the home care regularly several days per week for a period of several years were the other research sample. Clients' case reports were compůeted with observation of their own environment while interviewing.The research suggests that the quality of the provided nursing care is influenced by several factors - mainly by collaboration of the client and his/her family, by the condition of the home environment and by collaboration with the attending physician. Concerning the nurses, their theoretical knowledge and practical skills are of high importance. Two hypotheses were established based on the results. H1: In order to secure continuous home nursing care, collaboration with family is essential. H2: The quality of the nursing care provided by nurses of home care agency is influenced by the condition of the home environment.In conjunction with the research, specifications of home care were clarified and possible problems a nurse providing nursing care in the home environment can face were mapped.eng
dc.date.accepted2009-06-25
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeHavierniková, Lucie
dc.contributor.refereeTóthová, Valérie
dc.description.defenceOtázky:1/ S jakými problémy v ošetřovatelské péči jste se setkala Vy jako sestra ADP, šatnou či žádnou spolupráci s některými klienty. Komise hodnotí práci velmi kladně, studentka zvolila výbornou výzkumnou metodu. Klasifikace: Výborněcze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record