Show simple item record

dc.contributor.advisorBrabcová, Iva
dc.contributor.authorPřibylová, Jana
dc.date.accessioned2021-12-03T08:57:22Z
dc.date.available2021-12-03T08:57:22Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-05-05
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/18651
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce má název ‚qVybrané prvky násilí z pohledu ošetřujícího personálu''. Zatímco dříve se násilí ve zdravotnictví vyskytovalo spíše ve světě, v současné době má narůstající tendenci i u nás. Násilí není jen fyzické napadení, ale častěji se vyskytuje ve verbální podobě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se věnuje vysvětlení pojmu agrese, druhům agrese, osobnosti agresora, agresivnímu pacientovi, zvládání agrese. Navazuje část o interpersonálních vztazích ve zdravotnictví, vztahy mezi sestrou a pacientem, sestrou a sestrou, sestrou a lékařem. Následuje vysvětlení pojmu mobbing, jeho příčiny, cíle a fáze. Zmíněny jsou důsledky mobbingu a obrana proti němu. Vlastní práce si klade za cíl zmapovat četnost a typy napadení zdravotníků ze strany pacientů, sester, zaměstnavatele. Byly stanoveny tři pracovní hypotézy, které se vztahují k daným cílům. První hypotéza předpokládá, že pravděpodobnost napadení zdravotnického pracovníka se mění v závislosti na pracovišti, Druhá hypotéza předpokládá, že nejčastějším typem násilí je verbální napadení. Třetí hypotéza předpokládá, že sestry jsou více ohroženy mobbingem než bossingem.. Výzkumný soubor byl tvořen sestrami a zdravotnickými záchranáři Fakultní nemocnice v Plzni, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a Centra letecké záchranné služby v Plzni. Výzkum byl prováděn kvantitativní metodou, technikou dotazníku. Grafické vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí výsečového a sloupcových grafů v programu MS Office Excel 2007. Cíl práce byl splněn. Výsledky provedeného výzkumu potvrdily první hypotézu ‚qPravděpodobnost napadení zdravotnického pracovníka se mění v závislosti na pracovišti''. Prokázaly se rozdíly mezi jednotlivými typy pracovišť, nejvíce napadení ze strany pacientů vykazují ARO a JIP a ze strany zdravotníků ZS Hypotéza druhá ‚qNejčastějším typem násilí je verbální napadení'' se také potvrdila, protože verbální napadení převažuje nad fyzickým. Třetí hypotéza ‚qSestry jsou více ohroženy mobbingem než bossingem'' se opět potvrdila, protože z výzkumu vyplynulo, že problémovější vztahy mají mezi sebou zdravotníci navzájem, než se svým nadřízeným. Všechny tři hypotézy se potvrdily a ukázaly, že násilí ve zdravotnictví se vyskytuje a to ve značné míře.cze
dc.format66 s., 5 s. příloh
dc.format66 s., 5 s. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectNásilí ve zdravotnictvícze
dc.subjectmobbingcze
dc.subjectbossingcze
dc.subjectsestracze
dc.subjectagresecze
dc.subjectpacientcze
dc.subjectViolence in medical careeng
dc.subjectmobbingeng
dc.subjectbossingeng
dc.subjectnurseeng
dc.subjectagressioneng
dc.subjectpatienteng
dc.titleVybrané prvky násilí z pohledu ošetřujícího personálucze
dc.title.alternativeSelected components of violence from the view of caring staffeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag14252
dc.description.abstract-translatedThe title of my thesis is 'Selected features of violence from the point of view of medical staff’. Whereas in the past violence in medical care was more likely to occur abroad, at present is has a growing tendency even in our country. Violence is not only a physical attack but occurs more often in verbal form. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part deals with explanation of the term aggression, types of aggression, personality of aggressor, aggressive patient and aggression management. The following part deals with interpersonal relationships in health care, relationships between a nurse and a patient, a nurse and another nurse, a nurse and a doctor. The term mobbing, its causes, aims and phases, are explained in the next part. Consequences of mobbing and defence against it are also mentioned. The objective of the thesis is to make a survey of frequency and types of attacks against medical staff by patients, nurses and an employer. Three hypotheses were set up which relate to given objectives. The first hypothesis assumes that probability of attack against medical worker varies depending on the workplace. The second hypothesis assumes that the most frequent type of violence is verbal abuse. The third hypothesis assumes that nurses are more threatened by mobbing than by bossing. The research set comprised of nurses and paramedics of Teaching hospital in Plzeň, Emergency medical service of the Plzeň region and the Centre of helicopter emergency medical service in Plzeň. The research was carried out by quantitative method, the questionnaire technique. The results were visualised using a pie chart and bar charts in MS Office Excel 2007. The objective of the thesis was accomplished. The research results confirmed the first hypothesis, i.e. that 'probability of attack against medical worker varies depending on the workplace’. Differences between individual types of workplaces were proved, most attacks by patients occur in Anaesthesia-Resuscitation Department and Intensive Care Unit and by medical staff in Emergency medical service. The second hypothesis, i.e. 'the most frequent type of violence is verbal abuse’ was also confirmed because verbal abuse outnumbers physical attacks. The third hypothesis, i.e. that 'nurses are more threatened by mobbing than by bossing’ was also confirmed because the research results show that more problematic relationships are among individual medical staff than between medical staff and their superiors. All three hypotheses were confirmed and proved that violence in medical care does occur and that it occurs in considerable amount.eng
dc.date.accepted2009-09-16
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeOtásková, Jiřina
dc.description.defenceVedoucí: co Vás při hodnocení výsledků šetření nejvíce překvapilo? Studentka: vysoký výskyt fyzického i psychického napadení jak ze strany pacientů, tak i ze st strany zdrav. Oponent: 1. v závěru práce v posledním odstavci uvádíte některé atributy, které se podílejí na rozhodování, ale nezmiňujete se, jak sama byste "léčila" a měnila nastalou situaci (jak řešit nedostatek sester, jak sestra odborně připravit, jak vytvořit fungující tým?) Studentka: souvisí s postavením sester ve spol. 2. má zařízení, ve kterém pracujete zpracovaný standard péče o agresivního pacienta? Pokud ne, co by měl obsahovat? Studentka: nemáme Klasifikace: velmi dobřecze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record