Show simple item record

dc.contributor.advisorČeledová, Libuše
dc.contributor.authorŠamánek, Petr
dc.date.accessioned2021-12-03T09:19:08Z
dc.date.available2021-12-03T09:19:08Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-08-16
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/18965
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo z dostupných informací vyhledat a popsat vztah mezi počty rozdaných injekčních setů v rámci výměnných programů pro narkomany a incidencí virových hepatitid typu B a C. Dále zhodnotit poptávku po výměnném programu. V teoretické části práce jsou popsána základní témata spojená s přenosem infekčních chorob u narkomanů, dále se v této části zabývám sociálními aspekty drogové závislosti a užíváním drog jako sociálním aspektem případného vzniku dalších nemocí. V praktické části se zabývám sekundární analýzou dat získaných z Výročních zpráv referátu drogové epidemiologie Hygienické stanice hl. města Prahy, která čtvrtletně shromažďuje potřebné informace z celého území České republiky. V této části vyhodnocuji zpracovaná data a pomocí grafů poukazuji na zjištěné skutečnosti. Na začátku této části je umístěna úvodní tabulka se všemi údaji, které byly použity pro získání výsledků. Výzkum byl zaměřen na Jihočeský a Ústecký kraj a byly sledovány údaje z posledních pěti let, tedy od roku 2005 do roku 2009. Demografické údaje o těchto krajích jsem převzal od Českého statistického úřadu. Bylo zjištěno, že hypotéza předvídající pokles výskytu virových hepatitid B a C závislý na počtu rozdaných injekčních setů ve výměnných programech nelze potvrdit. Dále bylo zjištěno, že celorepubliková distribuce injekčních setů ve sledovaném období rostla, avšak v Jednom ze dvou zkoumaných krajů byl zaznamenán mezi roky 2008 a 2009 mírný pokles a to v kraji Ústeckém. Celkově by se ale tato tendence ve sledovaném období dala označit spíše za vzestupnou.cze
dc.format67 s.
dc.format67 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectprevencecze
dc.subjectdrogová závislostcze
dc.subjectvýměnný programcze
dc.subjectvirová hepatitida Bcze
dc.subjectvirová hepatitida Ccze
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectdrug addictioneng
dc.subjectneedle exchange programmeeng
dc.subjectB type hepatitiseng
dc.subjectC type hepatitiseng
dc.titlePrevence sociálních aspektů nemocicze
dc.title.alternativePrevention of social aspects of an ilnesseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag16305
dc.description.abstract-translatedThe primary aim of this bachelor degree work was to investigate and describe the relationship between the number of injection sets distributed among drug addicts under needle exchange programmes and type B and type C hepatitis incidence rates, based on available information sources. The secondary aim was to evaluate the demand for exchange programme services. Described in the theoretical section are the basic themes relating to spread of infectious diseases among drug addicts. This section also deals with social aspects of drug addiction and drug abuse as a social aspect which may lead to the occurrence of other diseases. The practical section contains a secondary analysis of data obtained from quarterly annual reports that are published by the Drug Epidemiology Department of the Praque´s Hygiene Station and include the required nationwide information. The processed data are evaluated and the discovered facts are highlighted by graphic representation in this section of the work which begins with a table outlining all data used to obtain the results. The investigation focused on data from the recent five years (2005 - 2009) for South Bohemia and Ústecký Regions. The source of demographic data for these regions was the Czech Statistical Office. It was found that the hypothesis presuming a decline in the type B and type C hepatitis occurrence rates in relation to the number of injection sets distributed within exchange programmes was not confirmed. It was also found that the scope of distribution of injection sets became slightly reduced in one of the regions under survey (Ústecký Region) between 2008 and 2009 in spite of the increase in the nationwide distribution of injection sets. However, the overall tendency in the period under survey could still be described as increasing.eng
dc.date.accepted2010-09-13
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineOchrana veřejného zdravícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeČevela, Rostislav
dc.description.defenceStudent představil svoji bakalářskou práci pomocí prezentace v Power Pointu, prokázal zájem o tuto problematiku. Zkušební komise vytkla studentovi zvolený typ prezentace (nečitelný text). Komisi byly představeny posudky vedoucího práce i oponenta a položeny doplňující otázky, které student zodpověděl ne zcela dostatečným způsobem. Připomínky komise se také týkaly grafické části bakalářské práce, především zvoleného písma. Celkové hodnocení je "velmi dobře".cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record