Show simple item record

dc.contributor.advisorSomrová, Jana
dc.contributor.authorHavrdlíková, Markéta
dc.date.accessioned2021-12-03T09:23:32Z
dc.date.available2021-12-03T09:23:32Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-05-05
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/19238
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce je ''Dodržování práv pacientů seniorů na lůžkách dlouhodobé péče''. S rostoucím počtem obyvatel seniorského věku roste i počet hospitalizovaných seniorů v zařízeních dlouhodobé (následné) péče. Bakalářská práce se zaměřuje na dodržování práv seniorů na těchto lůžkách ze strany ošetřujícího personálu. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje práva pacientů z etického hlediska. Rozpracovává Etický kodex práva pacientů, Evropskou chartu pacientů seniorů. Dále rozebírá práva pacientů po stránce legislativní. Zabývá se jednotlivými zákony a vyhláškami, které řeší otázku práv pacientů a jejich dodržování ošetřujícím personálem, který je zapojen do péče o seniory na lůžkách dlouhodobé péče. Popisuje povinnosti personálu, které z jednotlivých zákonů vyplývají. V praktické části jsou stanoveny cíle zaměřené na zjištění dodržování práv pacientů (seniorů) na lůžkách dlouhodobé péče z pohledu všeobecných sester, seniorů a rodinných příslušníků a zjištění nejčastější formy nedodržení jejich práv. Pro dosažení cílů bylo použito kvantitativní výzkumné šetření. Technika sběru dat u respondentů ze skupiny seniorů byl vybrán strukturovaný rozhovor a dotazník u respondentů ze skupiny sester a rodinných příslušníků. Z výzkumného šetření vyplynulo, že podle respondentů jsou ve většině oblastí práva pacientů (seniorů) dodržována (respektována) vždy, nebo téměř vždy. I přesto respondenti hodnotí jako problematickou oblast respektování studu seniora a anonymitu ošetřujícího personálu. Při prvním setkání se seniorovi představují jen někteří z nich a senioři sami znají jména jen některých členů ošetřujícího týmu. Během hospitalizace je pacient - senior příjemcem péče, ale také partnerem ošetřujícího personálu. Pro zajištění kvalitní ošetřovatelské péče, na kterou je v současné době kladen velký důraz, je znalost práv pacientů (seniorů) ošetřujícím personálem nezbytná. Pouze senior znalý svých práv a stejně tak i osoba o něho pečující mohou práva hospitalizovaných starších lidí plně hájit. Výsledky bakalářské práce bude možno využít na seminářích, konferencích pro zdravotnické pracovníky k prohloubení znalostí o právech pacientů (seniorů). A zároveň pro zvýšení informovanosti samotných seniorů o právech, která v souvislosti s přijímáním zdravotní péče mají.cze
dc.format65 s., 23 s. příloh
dc.format65 s., 23 s. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectetikacze
dc.subjectintimitacze
dc.subjectlegislativní právocze
dc.subjectpacientcze
dc.subjectpráva pacientůcze
dc.subjectseniorcze
dc.subjectsestracze
dc.subjectethicseng
dc.subjectintimacyeng
dc.subjectlegal righteng
dc.subjectpatienteng
dc.subjectpatients{\crq} rightseng
dc.subjectsenior (citizen)eng
dc.subjectnurseeng
dc.titleDodržování práv pacientů seniorů na lůžkách dlouhodobé péčecze
dc.title.alternativeObservance of elderly patients rights in long-term facilities.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag16822
dc.description.abstract-translatedThe topic of this diploma paper is ''The Observance of the Rights of Senior Citizens at Long-Term Care Wards“. The growing number of senior citizens brings the increasing number of hospitalized people at wards of long-term (subsequent) care. The paper focuses on the observance of seniors’ rights by the attending staff at these wards. It is divided into two sections - a theoretical one and a practical one. The theoretical section describes patients’ rights in relation to ethics. It develops the Ethics Codex of Patients’ Rights, the European Charter of Senior Patients. It also discusses patients’ rights in relation to the legislature. It deals with individual laws and their observance by the attending staff that is involved in the care of senior citizens at long-term care wards. It describes the duties of the staff based on individual laws. The practical section sets the objectives focusing on finding out about the observance of senior patients’ rights at long-term care wards as seen by general nurses, senior citizens, and family members. It also attempts to find out about the most frequent forms of non-observance of seniors’ rights. To achieve these objectives, a quantitative research survey was used. The techniques of data collection from the senior citizen respondent group included a structured interview, and a questionnaire for the groups consisting of nurses and family members. The survey resulted in the finding that, according to the respondents, (senior) patients’ rights are always, or almost always, observed in most domains. In spite of this, the respondents perceive some problems in the domain of respecting patients’ shyness and attending staff’s anonymity. Only some members of staff introduce themselves to patients upon their first meeting, and seniors know the names of only a few attending team members. In the course of hospitalization, a senior patient is not only a recipient of care but also a partner to the attending staff. To provide quality nursing care, which is highly emphasized these days, the knowledge of (senior) patients’ rights by attending staff is essential. Only a senior citizen who knows their rights as well as an attending person is able to protect fully the hospitalized seniors’ rights. The results of this diploma paper can be used in seminars, conferences for medical staff to deepen the knowledge of (senior) patients’ rights. Similarly, senior citizens themselves will be made more aware of the rights they have in relation to receiving medical care.eng
dc.date.accepted2010-06-08
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeStasková, Věra
dc.description.defenceOtázky:1/ Jaké konkrétní efektivní kroky byste podnikla k dosažení představení se nemocnému a dodržení intimity zdravotnickým personálem ? Odpovědi: 1/ Je to o schopnosti sestry, představení a podání ruky je první krok Komise: : nepřesnosti v potvrzení/vyvrácení hypotéz -hypotéza se nemůže potvrdit částečně Klasifikace: velmi dobřecze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record