Show simple item record

dc.contributor.advisorKvapilová, Renata
dc.contributor.authorVčeličková, Martina
dc.date.accessioned2021-12-03T09:23:35Z
dc.date.available2021-12-03T09:23:35Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-05-05
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/19240
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce byl ,,Vztah sestra-pacient v ambulantním sektoru''. Bakalářská práce byla rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zabývala problematikou faktorů ovlivňující vzájemný vztah sestry a pacienta. Práce se snažila vystihnout nejdůležitější ukazatele působící na navazování vzájemného vztahu z pohledu sestry i z pohledu pacienta, protože mohou být diametrálně odlišné a přiblížit tak aspekty ambulantně léčeného pacienta. Významnou roli zde hrála délka čekání na ošetření, celkový dojem z návštěvy, povaha pacienta a zátěž ambulantních sester. V praktické části byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat faktory podílející se na utváření pozitivního vztahu klient-sestra v ambulantní péči. Druhým cílem bylo zmapovat faktory podílející se na utváření pozitivního vztahu sestra-klient v ambulantní péči. Dále bylo stanoveno 5 hypotéz. První hypotéza zněla, že ,,Čekací doba na ošetření ovlivňuje vztah sestry s klientem. '' Druhá zněla, že ,,Ženy vyjadřují větší ochotu k vzájemné spolupráci, než muži.'' Třetí zněla, že ,,Čím kratší čas klient stráví čekáním na ošetření, tím větší je jeho ochota ke spolupráci.'' Čtvrtá zněla, že ,,Vysoká pracovní zátěž ambulantní sestry ovlivňuje její vztah ke klientovi.'' Pátá zněla, že ,,Velký počet klientů čekající na ošetření je pro sestry silným stresorem.'' Ke zjištění skutečného stavu byla použita kvantitativní metoda technikou anonymního dotazníku. Byly použity dva druhy dotazníku. Dotazník pro pacienty obsahoval 24 otázek. Otázky byly uzavřené a polootevřené k doplnění stručné odpovědi. Úvodní otázky měly identifikační charakter. Další otázky byly zaměřeny na pozitiva a negativa, která úzce souvisejí s návštěvou ambulance. Dotazník pro sestry obsahoval 29 otázek, které byly uzavřené, polootevřené k doplnění stručné odpovědi a jedné otevřené otázky k vyjádření vlastního názoru. V dotazníku měly úvodní otázky identifikační charakter. Následující otázky byly zaměřeny na pozitiva a negativa spojená s poskytováním péče pacientům přicházejícím na ambulantní ošetření. Výzkumný soubor tvořili pacienti, kterým byla poskytnuta ambulantní péče a sestry, v ambulancích a ordinacích v Písku, Strakonicích a Brně. Bylo rozdáno celkem 200 dotazníků. 100 dotazníků ambulantním sestrám a 100 dotazníků pacientům, kterým byla poskytnuta ambulantní péče. Výsledky byly vyjádřené grafy, které byly zpracovány na základě odpovědí sester a pacientů. Diskuse byla konfrontována s odbornou literaturou. V závěru práce jsou uvedeny výsledky sumarizace práce, potvrzení či vyvrácení hypotéz a možné návrhy, jak v budoucnu pozitivně ovlivnit utváření vzájemných vztahů mezi sestrami a pacienty na ambulanci.cze
dc.format99 s. + 18 s. přílohy
dc.format99 s. + 18 s. přílohy
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectsestracze
dc.subjectpacientcze
dc.subjectvztahcze
dc.subjectambulancecze
dc.subjectčascze
dc.subjectnurseeng
dc.subjectpatienteng
dc.subjectrelationeng
dc.subjectemergency roomeng
dc.subjecttimeeng
dc.titleVztah sestra-pacient v ambulantním sektorucze
dc.title.alternativeNurse - patient relation in emergency room sectoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag16824
dc.description.abstract-translated"Nurse - patient relation in emergency room sector’q was the topic of my thesis. The bachelor thesis was divided in two parts. The theoretical part dealt with questions of those factors which influence the nurse - patient interrelation. The thesis tried to describe the most important factors which effect the establishing of the patient - nurse interrelation; it tried to describe nurses’ points of view as well as patients’ points of view because their views can be fundamentally different and in a way they can zoom in some out-patients’ aspects. The length of waiting time for treatments, overall impressions related to their visits in emergency rooms, patients’ characters and the level of emergency room nurses’ stress play significant roles. Two targets were set in the practical part of my thesis. The first target was to map factors which take share in forming a positive client - nurse relation in emergency room care. The second target of my thesis was to map factors which take share in forming a positive nurse - client relation in emergency room care. Furthermore, five hypotheses were set. The first hypothesis was: ''Waiting time before treatment influences nurse - client relation.’q The second hypothesis was: ''Women are more willing to cooperate than men.’q The third hypothesis was: ''The shorter the client’s waiting time for treatment, the more willing s/he is to cooperate.’q The fourth hypothesis was: ''Emergency room nurse’s high stress influences her relation to clients.’q The fifth hypothesis was: ''A large number of clients waiting for treatment are a strong stress factor for nurses. The qualitative method with the anonymous questionnaire technique was used for the real status discovery. Two kinds of questionnaires were used. The patients’ questionnaire contained 24 questions. The questions were closed ones and half-open ones - for amending of brief answers. The introductory questions were identifying ones. The other questions were focused on positives and negatives which are closely connected with visits in emergency rooms. Nurses’ questionnaire contained 29 questions, which were closed ones and half-open ones - for amending of brief answers and one question was open one - for expressing of their own opinion. The introductory questions in the questionnaires were identifying ones. The other questions were focused on positives and negatives which are connected with providing care to patients who come into emergency rooms for treatments. Treated patients, emergency room nurses and ordination nurses in Písek, Strakonice and Brno were my research population. 200 questionnaires were distributed; 100 questionnaires were distributed to emergency room nurses and 100 questionnaires were distributed to patients who were treated in emergency rooms. Findings were illustrated in diagrams, which reflect the answers of nurses and patients. The discussion was confronted with technical bibliography. In the conclusion there are stated the summarised results of the thesis, corroborated or refuted hypotheses as well as possible suggestions how to influence positively the forming of interrelations between nurses and patients in emergency rooms.eng
dc.date.accepted2010-06-07
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeTrešlová, Marie
dc.description.defenceOtázky: 1/ Na základě čeho jste došla k závěru, že nebyl markantní rozdíl v době čekání u předběžně objednaných a neobjednaných pacientů? 2/ Můžete upřesnit, jaké výsledky potvrzují H3? Odpověď: 1/ objednaní pacienti uváděli stejnou dobu čekání jako neobjednaní 2/ otázka zodpovězena Komise: Výsledky mohou být kvalitně využity . Existuje rozdíl mezi typy ambulancí ve výsledcích? Ano, větší ambulance vykazovaly delší dobu čekání na výkon bez ohledu na objednání. Klasifikace: výborněcze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record