Show simple item record

dc.contributor.advisorŠedová, Lenka
dc.contributor.authorKadlecová, Lenka
dc.date.accessioned2021-12-03T09:25:34Z
dc.date.available2021-12-03T09:25:34Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-08-16
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/19314
dc.description.abstractAbstrakt Bakalářská práce Hodnocení stravovacích návyků sester na standardních odděleních programem NutriDan je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuje na osobnost sestry, její vzdělání a podmínky k výkonu její práce. Stravovací návyky se hodnotí u sester na standardních odděleních. Dále pak je zaměřena na samotnou výživu, která je důležitá nejen pro sestry, ale i pro nás ostatní. Jsou zde rozebrány všechny složky stravy jako cukry, tuky a bílkoviny. Následují je vitamíny, minerální a stopové prvky a samozřejmě pitný režim, který je také důležitý. Prvním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem se sestry stravují na standardních odděleních. Druhým cílem bylo zjistit, jestli je nějaký rozdíl ve stravování, když jsou sestry doma anebo když jsou v práci. K těmto cílům byly stanoveny tyto hypotézy: H1 Sestry na standardních odděleních se v pracovní době stravují nepravidelně. H2 Více jak polovina sester na standardních odděleních se v době volna stravují podle zásad správné životosprávy. H3 Sestry ví, jak se správně stravovat. Ve výzkumné části byla použita metoda kvantitativního výzkumu ? anonymní dotazník. Dotazník obsahoval 18 otázek, 10 otázek je uzavřených a 4 polootevřené, zbylé 4 byly doplňující. Součástí dotazníku byly také dva záznamové archy, na které sestry zapisovaly 24 hodinový jídelníček i s tekutinami, které vypily. Jeden záznamový arch byl na den, kdy byly sestry v zaměstnání a druhý na den, kdy měly volno a byly doma. Pro výzkumnou část bylo možno použít 102 dotazníků a jídelníčků. V programu NutriDan poté byly jídelníčky vyhodnoceny. Z výsledků výzkumu vyplývá, že sestry pokud jsou v zaměstnání tak přijmou méně energie než je jejich výdej. Dále z výsledků výzkumu vyplynulo, že sestry ví obecně jak se správně stravovat a jejich hodnoty BMI jsou ve většině v normě. Většina sester ví, že jejich jídelníček se liší v době volna a kdy jsou v práci, ale doma se snaží jíst pravidelně a podle zásad správné životosprávy. Proto jsou v jejich stravování znatelné rozdíly a i výsledky z NutriDanu o obsažených složkách výživy tomu napovídají vyjma proteinů a vlákniny. Tyto složky výživy jsou doma i v práci zanedbávány. Pravidelně snídají a více jak polovina jí pravidelně. Pravidelně konzumují ovoce a zeleninu a mléčné výrobky. V době, kdy jsou sestry v zaměstnání, jejich jídelníčky jsou nevyrovnané a méně výživné. V době, kdy jsou sestry v zaměstnání se sestry stravují nepravidelně a neplnohodnotně. V zaměstnání často v jídelníčcích figurují mléčné výrobky a ovoce a zelenina a jídla s vysokým obsahem cholesterolu a lipidů. V praxi by mohly být tyto výsledky poskytnuty sestrám na odděleních, aby věděly, kde dělají ve svém stravování chyby, jak je to s jejich stravováním a mohly změnit nebo upravit svoje stravování. Dále pak by výsledky mohly být publikovány v odborných časopisech nebo článcích zabývajících se touto problematikou.cze
dc.format59 s.
dc.format59 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectKlientcze
dc.subjectNutriDancze
dc.subjectošetřovatelský procescze
dc.subjectsestracze
dc.subjectstandardní oddělenícze
dc.subjectsyndrom vyhořenícze
dc.subjectvýživacze
dc.subjectživinycze
dc.subjectClienteng
dc.subjectNutriDaneng
dc.subjectnursing processeng
dc.subjectnurseeng
dc.subjectstandard wardeng
dc.subjectburnouteng
dc.subjectnutritioneng
dc.subjectnutrientseng
dc.titleHodnocení stravovacích návyků sester na standardních odděleníchcze
dc.title.alternativeEvaluation of ditary habits of nurses of standard wards by NutriDan.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag16941
dc.description.abstract-translatedAbstract The bachelor thesis Evaluation of dietary habits of nurses of standard wards by NutriDan program is dividend into theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on personality of a nurse, her education and conditions for performance of her work. Eating habits are assessed among nurses at standard wards. Furthermore, it is focused on nutrition which is important not only for nurses but for all of us. There are all the meal components such as sugars, fats and proteins delat with. They are followed by vitamins, minerals and trace elements and of course drinking regime, which is also important. The first aim of this thesis was to investigace how nurses of standard wards eat. The socond objective was to determine whether there is any diference in the diet, hen nurses are at home or while at work. The following hypotheses were stated to meet these aims: H1 Nurses at standard wards eat irregulary at work. H2 More than a half of the nurses of standard wards adhere to heatlthy diet principles in their free time. H3 Nurses know how to eat properly. There was a method of quantitative research ? an anonymus questionnaire used in the research. The questionnaire contained 18 questions, 10 questions were closed, 4 were half-open and the remaining were supplementary. The questinnaire also included two record sheets, where nurses recorded thein 24-hour diet including the liquids they drank. One answer sheet was for the days hen the nurses were at work and the second one when they were off and were at home. It was possible to use 102 questionnaires and records for the research. The records were then evaluated in the NutriDan programe. The research results show that the energy supply of a nurse at work is lower than its expenditure. They also show that Nurses generally know how to eat properly and thein BMI values are mostly balanced. Most nurses know that their diets vary during their free time and hen they are at work but they try to eat regulary and according to the principles of good nutrition at home. Therefore, there are noticeable differences in their diet and results of NutriDan on the diet inegredients show the same except for proteins and fiber. These nutritional components are neglected at home and at work too. They regularly have breakfast and more than a half of them eat regulary. The regulary eat fruits and dairy products. The diet of nurses is less balanced and less nutritious when they are at work. Nurses are eating irregulary and inadequately at work. Meal at working time is mostly represented by dairy products, fruits, vegetables and food rich in cholesterol and lipids. In practice, the results of the research could be provided to nurses at wards, so as they learn about the mistakes they make in their diets, about their eating habits in general so as they could change or modify their diets. The results could also be publishied in professional journals or articles dealing with this problem.eng
dc.date.accepted2010-09-15
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeDuková, Ivana
dc.description.defenceOt.oponenta: v závěru uvádíte,že management nemocnic může z tohoto výzkumu čerpat mnohé informace a přijmout optimální řešení jakým způsobem dle vašeho názoru lze ze strany managementu postupovat,aby došlo ke zlepšení stravování zdravotních sester a tím i k jejich lepšímu pracovnímu nasazení? Stud.: management by se měl snažit podporovat své zaměstnance v důsledném a správném stravování. Dr. Trešová -hodnotila jste u zkoumaných sester poměr cukrů,tuků a bílkovin? Stud.: ne,poměry (ve stravování z normou) sledovány nebyly Doc. Bártlová -v práci studentka neporovnává teorii s praxí Prof. Novotný -je nevhodné a chybné řazení lit. -toto vidím jako hlavní problém zásadní Klasifikace: dobřecze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record