Show simple item record

dc.contributor.advisorŠafr, Gustav
dc.contributor.authorRemiáš, František
dc.date.accessioned2021-12-03T12:51:27Z
dc.date.available2021-12-03T12:51:27Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-21
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/20702
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na práci s daty a informacemi u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a jejím cílem zjistit, zda je s daty a informacemi, se kterými se setkávají příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru při své práci, nakládáno v souladu platnou legislativou, a zda jsou tyto dostatečně zabezpečeny a chráněny proti zneužití a ztrátě. Na základě organizační struktury je kvalitativním výzkumem podrobně zmapováno zabezpečení a ochrana dat na jednotlivých odděleních a pracovištích. Z těchto informací jsou sestaveny rizikové oblasti pro různé druhy dat a zpracována mapa rizik pro tyto oblasti. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena konkrétní opatření ke zmírnění rizik pro některé oblasti práce s daty a informacemi. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy a definice slov data, informace a znalosti. V další části jsou zmapovány historické souvislosti s uchováváním dat a nakládání s daty v papírové a elektronické podobě včetně vývoje informačních systémů a technologií. Dále jsou popsána možná ohrožení těchto dat nejrůznějšími vlivy. Další kapitola je zaměřena na popis současného stavu práce s daty a popis technologií používaných k tomu u Hasičského záchranného sboru. Poté je rozpracována organizační struktura se zaměřením na práci s daty. V další části práce je vypracována mapa rizik pro jednotlivé oblasti a navrženo několik konkrétních řešení a opatření pro zmenšení největších výsledných rizik. Přínosem práce je realizace několika konkrétních řešení pro eliminaci a snížení hrozby rizik při práci s daty u HZS JčK, a návrh několika dalších opatření a postupů pro další zabezpečení a ochranu dat.cze
dc.format106
dc.format106
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectdatacze
dc.subjectinformacecze
dc.subjectHasičský záchranný sborcze
dc.subjectzáloha datcze
dc.subjectukládání datcze
dc.subjectmíra rizikacze
dc.subjectmapa rizikcze
dc.subjectdokumentycze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectdataeng
dc.subjectinformationeng
dc.subjectFire and Rescue Serviceeng
dc.subjectdata backupeng
dc.subjectdata storageeng
dc.subjectthe degree of riskeng
dc.subjectrisk mapeng
dc.subjectdocumentseng
dc.subjectsafety.eng
dc.titleZABEZPEČENÍ A OCHRANA DAT PŘI ČINNOSTI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJEcze
dc.title.alternativeData security of the fire department of the South Bohemian regioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag25812
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on work with the data and information for the Fire and Rescue Service of South Bohemia Region, and its goal is to determine whether the data and information faced by members and employees of Fire and Rescue Service in their work are treated in accordance with applicable legislation, and whether they are adequately secured and protected against misuse and loss. Based on the organizational structure of qualitative research are mapped in detail the security and protection of data on individual departments and workplaces. These information compile risk areas for different types of data and due to this is prepared the risk map for these areas. Due to the findings the specific measures are designed to mitigate the risks for certain fields of work with data and information. The first part explains the basic concepts and definitions of words data, information and knowledge. The next section discusses the historical context of the mapped datastorage and handling of data in paper and electronic form, including the development of information systemsand technologies. Further are described the possible threats by varius effects on these data. Another chapter focuseson describing the current state ofwork with data and description oftechnologies used to it at the Fire and Rescue Service. Afterwards is elaborated an organizational structure focused on work with data. In following part the risk map is prepared for each area and proposesseveral solutions and particular measures to reducethe greatest of the resultingrisks. The benefit of this work is the implementation of several specific solutions to eliminate and reduce the threat of risks when working with dataat Fire and Rescue Service of South Bohemia Region, and several otherproposal measures and stepsfor additional security and data protection.eng
dc.date.accepted2012-06-14
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineCivilní nouzová připravenostcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programOchrana obyvatelstvacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeNovotný, Martin


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record