Show simple item record

dc.contributor.advisorŠvestková, Renata
dc.contributor.authorUrbanová, Kateřina
dc.date.accessioned2021-12-03T13:57:12Z
dc.date.available2021-12-03T13:57:12Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-05
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/21720
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zpracována na téma Waldorfské školství - alternativa primární edukace žáků se speciálními potřebami? V teoretické části práce jsem se zabývala třemi hlavními pojmy, které se objevují již v názvu mé bakalářské práce. Vymezením pojmu žák se speciálními vzdělávacími potřebami dle Školského zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 73/2005 Sb., primární edukací a waldorfským školstvím. Okrajově jsem také zmínila rámcový vzdělávací program, individuální vzdělávací plán a pojmy integrace, inkluze. V rámci praktické části své bakalářské práce se snažím zjistit, zda waldorfská škola může být alternativou pro žáky se speciálními potřebami. Waldorfské školství vychází z antroposofického pojetí Rudolfa Steinera. Jde o všímání si vývojových kroků dítěte, jeho rozvoje vztahů ke světu, proměn a jeho schopnosti učit se. Smyslem celého waldorfského školství je upravení učebního plánu potřebám a postupně rozvíjejícím se schopnostem dítěte. Waldorfská pedagogika nahlíží na výchovu jako na vývojový proces, v němž jsou předměty zaváděny ve specifických fázích osobnostního rozvoje dítěte. V současné době je v České republice dvanáct waldorfských škol. V praktické části jsem zrealizovala výzkum, pro který jsem si stanovila dvě výzkumné otázky. První výzkumná otázka se zabývá pozitivy a negativy waldorfského školství a druhá výzkumná otázka zjišťuje, jaké faktory ovlivňují rozhodování rodičů ve výběru základní školy. Kvalitativní výzkum jsem prováděla pomocí metody dotazování, polostandardizovanými rozhovory. Rozhovor měl 10 základních otázek. Šest společných a dvě otázky byly pro maminky žáků ze základní školy běžného typu a poslední dvě otázky byly pro maminky žáků z waldorfské školy. Výzkumný vzorek tvořili tři maminky žáků se speciálními potřebami ze základních škol běžného typu, dvě maminky žáků se speciálními potřebami z waldorfské školy, jedna maminka žáka bez speciálních potřeb z waldorfské školy, pan ředitel waldorfské školy a paní ředitelka waldorfské školy praktické. S žádostí o zprostředkování kontaktu s rodiči jsem oslovila waldorfskou školu v Českých Budějovicích a v Písku. Bohužel se mi žádný z oslovených rodičů neozval nazpět. Výzkumný vzorek jsem tedy vytvořila díky vlastním kontaktům. Z výzkumu nám vyplynuly odpovědi na obě výzkumné otázky. Druhá výzkumná otázka se týkala rozhodujících faktorů pro výběr školy a z výzkumu vyšlo, že rodiče se rozhodují hlavně podle dostupnosti školy z místa bydliště a předchozí zkušenosti s danou školou, například díky staršímu sourozenci. Pohnutkou k jiné volbě nebo ke změně školy je nespokojenost se školou stávající a celkovým klasickým systémem školství. Rodiče žáků se speciálními potřebami ale velmi často rozhodují pouze o tom, jestli své dítě dají do běžné školy nebo zvolí síť speciálního školství. Nedostatek informací o alternativních školách v České republice, totiž znemožňuje volbu mezi více možnostmi. Pokud tedy rodiče hledají alternativní možnost vzdělávání, informace si musejí vyhledat sami. Na první výzkumnou otázku nemůžeme jednoznačně odpovědět jako na druhou výzkumnou otázku. Nelze totiž jednoznačně určit, zda převažují klady nebo zápory ve waldorfském školství. Jako vše, tak i waldorfské školy mají svá pozitiva i negativa a záleží na každém rodiči, jak důležitá jsou pro něj daná pozitiva či negativa. Jeden respondent mi při rozhovoru řekl větu, která to vystihuje: "Waldorfská škola je pro všechny děti, ale ne pro všechny rodiče!"cze
dc.format53 s. (97 783 znaků)
dc.format53 s. (97 783 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectžák se speciálními vzdělávacími potřebamicze
dc.subjectwaldorfské školstvícze
dc.subjectrámcový vzdělávací programcze
dc.subjectindividuální vzdělávací pláncze
dc.subjectintegracecze
dc.subjectinkluzecze
dc.subjectvzdělávánícze
dc.subjectchildren with special needseng
dc.subjectwaldorf school systemeng
dc.subjectschool curriculum frameworkeng
dc.subjectindividual schooling programmeeng
dc.subjectintegrationeng
dc.subjectinclusioneng
dc.subjecteducationeng
dc.titleWaldorfské školství - alternativa primární edukace žáků se speciálními potřebami?cze
dc.title.alternativeWaldorf education - alternative primary education for children with special needs?eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag38922
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor´s thesis is called "Waldorf school system alternative to primary education for children with special needs?" Theoretical part of this work focuses on three main terms already mentioned in the above title of my Bachelor´s work definition of the term children with special educational needs in accordance with the Education Law and its implementing regulation no.73/2005 Coll., primary education and Waldorf school system. In addition, I also mention school curriculum framework, individual schooling programme and terms integration and inclusion. Practical part of my Bachelor´s thesis tries to find out whether Waldorf school can act as the alternative for pupils with special educational needs. Waldorf school system is patterned on anthroposophy founded by Rudolph Steiner. The philosophy is based on paying attention to child´s evolutional phases, their development of relations to the world, transformations and abilities to learn. The base of the whole Waldorf school system deals with alternation the school curriculum to suit the needs and gradual development of child´s capabilities. Waldorf pedagogy sees upbringing as the evolutionary process in which subjects are implemented during specific phases of the child´s personality development. Currently, there are twelve Waldorf schools in the Czech Republic. Practical part contains results of the research which covers two research questions. The first research question focuses on positive and negative points of Waldorf school system and the second research question finds out which factors influence the parents´ decision in choosing a basic school. Qualitative research was carried out by the methods of questioning and half-standard interviews. The interview covered ten basic questions. Six of them were the same for all participants, two of them were aimed at mothers of ordinary basic school pupils and the last ones were aimed at mothers of Waldorf school pupils. Research sample included three mothers of pupils with special educational needs from ordinary basic schools, two mothers of pupils with special educational needs from Waldorf school, one mother of a pupil without special educational needs from Waldorf school, the Waldorf school headmaster and the Practical Waldorf school headmistress. Waldorf schools in České Budějovice and Písek were inquired to provide me with contacts to parents; unfortunately, none of the addressed parents contacted me. The research sample was therefore made of mediated contacts. The research showed results of both research questions. The second research question dealt with determinative factors for choice of the basic school and the research shows that parents´ most deciding factors include accessibility from the place of residence and previous experience with the school such as the older sibling´ s experience. The reason for a different choice or a change of school is dissatisfaction with the attended school and the whole classical educational system. Parents of pupils with special educational needs often decide only whether they choose either an ordinary school or a special schools´ network. Lack of information about alternative schools in the Czech Republic rules out the choice within more possibilities. Provided that the parents search for alternative educational possibility, they have to look up the information themselves. The first research question results are not as obvious as the second research question ones. Predomination of positives or negatives in Waldorf school system cannot be stated unambiguously. Waldorf school system has definitely both positive and negative points as anything else and every parent ought to consider the importance of the positive and the negative points for themselves. One respondent claimed during the interview: "Waldorf school is for every child, but not for every parent."eng
dc.date.accepted2014-06-10
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineSpeciální pedagogikacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSpeciální pedagogikacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeMíková, Veronika


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record