Show simple item record

dc.contributor.advisorGrulich, Josef
dc.contributor.authorPecková, Štěpánka
dc.date.accessioned2021-12-08T08:06:06Z
dc.date.available2021-12-08T08:06:06Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/30473
dc.description.abstractPředložená diplomová práce vznikla za podpory projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity r. č. 130/2010/H (Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.-20. století). Předkládaná diplomová práce se na příkladu třeboňského panství zabývá dobovou proměnou instituce výměnku a postavením výměnkářů a výměnkářek v průběhu 18. století na třeboňském panství, konkrétně v letech 1725-1735 a 1775-1785. K výzkumu byly využity dvě ze čtyř knih výměnkářských smluv uložených ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Jako základní metodologické východisko pro analýzu konkrétních případů byla zvolena mikrohistorická metoda výzkumu. Předmětem badatelského zájmu se také stalo uplatňování konkrétních životních strategií v rodinném prostředí na venkově. Cílem této práce bylo zjistit, jaké okolnosti ovlivňovaly vznik výměnku a z jakých důvodů byl požadován. Analýza volených životních postupů jednotlivých skupin odcházejících na odpočinek odhalila, že v chování osob na výměnku se odrážely nejen zažité vzorce chování a jednání, ale i individuální strategie. Tento závěr bylo možné učinit i v případě zkoumání obsahové stránky výměnku. Výzkum poukazuje na rozdílnost možností, které se výměnkářům a výměnkářkám naskytly a dokládá, že výměnek neznamenal konec života, ale jeho dílčí etapu.cze
dc.format134 s. (219 313 znaků)
dc.format134 s. (219 313 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectvýměnkářicze
dc.subjectvenkovcze
dc.subjecttřeboňské panstvícze
dc.subject18.stoletícze
dc.subjectretired peasantseng
dc.subjectrural societyeng
dc.subjectTřeboň domaineng
dc.subject18th centuryeng
dc.title"A poněvadž předešlý vejměnkář ještě živ jest ... ." Problematika výměnku na třeboňském panství v 18. stoletícze
dc.title.alternative"And because the previous retired peasant is still alive ... ." The issue of rent-charge on the Třeboň domain in the 18th centuryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag21911
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis originated thanks to the support of the project of Grantová agentura Jihočeské univerzity Nr. 130/2010/H (The society of Czech regions in 17th up to 20th century. The area of economical, social, cultural and religious structure of Czech regions and their transformations during the 17th-20th century). The presented thesis is dealing with, on the example of Třeboň domain, the period transformation of the institute of the rent-charge and the position of retired peasants during the 18th century on the Třeboň domain, specifically in years 1725-1735 and 1775-1785. For the research there were used two from four books of rent-charge?s contracts deposited in the Státní oblastní archiv (public regional archive) in Třeboň. There was chosen the micro historical method of the research as the basic methodological starting point for the analysis of particular cases. Also the exercise of certain lifelong strategies in the family environment in the country has become the subject of the explorational interest. The goal of this thesis was to ascertain, which circumstances influenced the origin of the rent-charge and why it was required. The analysis of chosen lifelong advancements of individual groups leaving for the retirement revealed, that in the person?s behavior in the rent-charge were reflected rooted models of behavior and action, but there was also possible to grasp even the individual strategies. It was possible to draw this conclusion even in the case of the investigation of the content aspect of the rent-charge. The research points out the difference of opportunities, which presented themselves to retired peasants and sustains, that the rent-charge did not mean the end of life, but its partial stage.eng
dc.date.accepted2013-06-07
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineD-NJ/SŠcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeSkořepová, Markéta


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record