Now showing items 1-20 of 4163

  • A Comparative Study of English, Russian and Czech Proverbs 

   Šulcová, Tetyana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na užití přísloví v současném jazyce a porovnává anglická, česká a ruská přísloví. Teoretická část vymezuje rozdíl v terminologii mezi idiomatikou a frazeologií. Práce dále definuje frazeologii ...
  • A comparative view of Czech and English prepositions signifying place and time 

   Vachová, Martina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato diplomová práce se zabývá významem a distribucí anglických časoprostorových předložek ve srovnání s českými předložkami stejného typu. Hlavní náplní této práce je především detailní podchycení anglické předložky ...
  • A Feminist Approach to Women Characters in Selected Irish Fiction 

   Holíková, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem této diplomové práce je rozbor prezentace žen ve vybrané irské beletrii. Analyzováni budou irští autoři a autorky, jejichž hlavní postavou v díle je žena. Do výběru budou také zahrnuty protestantští a katoličtí autoři. ...
  • "A poněvadž předešlý vejměnkář ještě živ jest ... ." Problematika výměnku na třeboňském panství v 18. století 

   Pecková, Štěpánka (Jihočeská univerzita, 2013)
   Předložená diplomová práce vznikla za podpory projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity r. č. 130/2010/H (Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury ...
  • ...a stromy procitnou. 

   Srogončíková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2011)
   ANOTACE Tato prakticky zaměřená diplomová práce sestává z malířského cyklu pěti obrazů rozměrnějšího formátu. Malby jsou tvořeny akrylovými barvami na sololitových deskách. Formově i obsahově provázaný cyklus je zaměřen ...
  • Adaptace dětí na ZŠ 

   Mudruňková, Klára (Jihočeská univerzita, 2011)
   Vstup dítěte do školy je důležitý vývojový mezník. Každé dítě je osobnost, a tak existují různé varianty přizpůsobení se novým podmínkám. Teoretická část diplomové práce seznamuje se základními pojmy předškolního a školního ...
  • Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí z pohledu dítěte, rodiče a učitele 

   Komrsková, Monika (Jihočeská univerzita, 2018)
   Diplomová práce se zabývá zprostředkováním náhledu na vývoj adaptace během zahájení školní docházky u žáků 1. třídy pohledem dětí, rodičů a paní učitelky. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. ...
  • ADHD na základní škole 

   Nováčková, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem diplomové práce je podat pohled na problematiku poruchy pozornosti s hyperaktivitou a ukázat, jakým způsobem se k dětem s ADHD přistupuje ve školní praxi. V teoretické části bude nejprve vysvětlen pojem ADHD a další ...
  • ADHD v MŠ - jak se rodí diagnóza 

   Vetchá, Veronika (Jihočeská univerzita, 2010)
   Diplomová práce je zaměřena na vznik a okolnosti diagnózy syndromu ADHD v mateřských školách u dětí předškolního věku. V úvodu práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se syndromu ADHD ( terminologie, dílčí symptomy ...
  • Adjektivische Valenz in der deutschen Gegenwartssprache 

   Krylová, Jana (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Adjektivní kolokační vazby podstatného jména "house". 

   Musková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Adjektivní, slovesné a jmenné kolokační vazby podstatného jména "life". 

   Valihrachová, Renata (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tématem této diplomové práce jsou adjektivní, slovesné a jmenné kolokační vazby substantiva ''life.'' V teoretické části vycházím z pojmů kolokace a syntagmatické vztahy a porovnávám jejich definice u různých autorů. Dále ...
  • Adolescenti a reklama 

   Hrušková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Vliv médií na lidský život je v současné době stále zřetelnější. Masová média nás zahrnují velkým množstvím informací, které se velkou měrou podílejí na každodenním životě celé společnosti. Mezi tyto informace patří i ...
  • Adolf Špaček - profil osobnosti 

   Janáčková, Milena (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Aerobik na 1. stupni ZŠ\\ 

   Nitrianská, Jitka (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou dětského aerobiku na 1. stupni základní školy. Cílem výzkumu bylo především zjištění na základě metody pozorování dosavadní úrovně znalostí a pohybových dovedností dětí v této ...
  • Aerodynamické měření 

   Hejna, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato diplomová práce je zaměřena na aerodynamické měření ve výuce fyziky pomocí didaktické soupravy od firmy Leybold Didactic. Práce obsahuje návody na 4 základní úlohy s touto soupravou, kdy každá úloha se skládá z ...
  • Afázie jako interdisciplinární problém 

   Synekvalvodová, Olga (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato diplomová práce je zaměřena na afázii jako poruchu řeči, která je součástí vědeckého bádání v mnohých oborech. Cílem je interpretovat vědecká východiska a závěry. Afázie stojí v popředí zájmu afaziologie, lingvistiky, ...
  • Agresivita a šikana na základní škole 

   Jarešová, Alena (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Agresivita a šikana na základní škole 

   Palátová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Agresivita dětí na 1. stupni ZŠ 

   Kudrnová, Eva (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem diplomové práce bylo dozvědět se základní údaje o agresivním chování dětí prvního stupně základní školy. Teoretická část definuje základní pojmy ? agrese a agresivita, dále se práce věnuje příčinám vzniku ...