Show simple item record

dc.contributor.advisorDolák, František
dc.contributor.authorŽáková, Magdaléna
dc.date.accessioned2021-12-08T13:31:00Z
dc.date.available2021-12-08T13:31:00Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-05-03
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/34324
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje problematice ošetřovatelské péče u pacientů s diagnózou delirium tremens v intenzivní péči. Delirium tremens je nejzávažnější stadium alkoholového abstinenčního syndromu a vzniká při přerušení přísunu alkoholu u alkoholiků. Tento stav je život ohrožující a pacienty s touto diagnózou je nutné hospitalizovat na jednotkách intenzivní péče či na oddělení anesteziologicko resuscitačním (ARO). Od sester se očekává znalost svých kompetencí a specifických činností a intervencí, které vedou k předcházení vzniku komplikací, v případě vzniku komplikací znalost postupů k jejich řešení. V úvodu teoretické části práce je vymezen termín intenzivní medicína a shrnuty kompetence sester nejen v intenzivní péči. V nejrozsáhlejší části práce je uvedena problematika alkoholové závislosti, charakteristika pacienta s deliriem včetně specifik ošetřovatelské péče. Závěr této části je věnován konkrétně deliriu tremens, kde jsou popsány příčiny vzniku, příznaky, vytýčení problémů těchto pacientů se specifiky ošetřovatelské péče a doporučená léčebná opatření a samostatnou část tvoří klinické stavy, které jsou s deliriem spojeny. Problematika fyzického omezení pacienta je shrnuta v samostatném oddílu bakalářské práce. Závěrečná část popisuje vědomí a jeho poruchy. Stanoveny byly dva cíle. Cíl 1: Zjistit, s jakou problematikou se sestry setkávají při ošetřování pacientů s deliriem tremens. Cíl 2: Zmapovat specifika ošetřovatelské péče o pacienty s deliriem tremens. Položeny byly dvě výzkumné otázky. Výzkumná otázka 1: S jakou problematikou se sestry setkávají při ošetřování pacientů s deliriem tremens? Výzkumná otázka 2: Jaká jsou specifika ošetřovatelské péče o pacienty s deliriem tremens? V empirické části práce bylo použito kvalitativní výzkumné šetření. Metodou a technikou byly polostrukturovaný rozhovor a kazuistika pacienta s diagnózou delirium tremens hospitalizovaným na ARO. Rozhovor byl veden s osmi sestrami pracujícími na jednotkách intenzivní péče a na ARO v Nemocnici Tábor a. s. Tyto sestry byly vybrány záměrně a musely splňovat podmínky současné praxe v intenzivní péči a ošetřovaly pacienta s diagnózou delirium tremens. Metodou otevřeného kódování bylo každé sestře přiděleno číslo. Následovalo očíslování všech řádků, na kterých byly uvedeny odpovědi sester, na něž bylo později odkazováno. Metodou "papír a tužka" byly zvýrazněny důležité informace v rozhovoru, na jejichž základě došlo k vytvoření kódů. Technikou "vyložení karet" došlo k vytvoření čtyř kategorií, které byly rozšířené o podkategorie. Výzkumným šetřením byly zodpovězeny obě výzkumné otázky. Sestry správně uvedly charakteristiku a problematické oblasti u pacienta s deliriem tremens. Prokázaly znalost v rizikových oblastech a v prevenci i v řešení komplikací. Z výsledků výzkumu vyplývá, že sestry v intenzivní péči se zaměřují prioritně na uspokojení základních fyziologických potřeb. Sestry prokázaly orientaci v ošetřovatelských činnostech a intervencích v péči o pacienta s deliriem tremens a znalosti specifik, které souvisí s fyzickým omezením pacienta. Na základě analýzy bylo zjištěno, že některé činnosti sestrám činí potíže, které by bylo možno odstranit dostatkem informací o dané problematice. Praktickým výstupem bakalářské práce je návrh na mezioborový seminář o problematice pacienta s diagnózou delirium tremens v intenzivní péči, který přikládám jako přílohu (Příloha č. 6).cze
dc.format65 s. 5 s.
dc.format65 s. 5 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectIntenzivní péčecze
dc.subjectalkoholcze
dc.subjectdelirium tremenscze
dc.subjectfyzické omezení pacientacze
dc.subjectošetřovatelská péčecze
dc.subjectthe Intensive Care Uniteng
dc.subjectalcoholeng
dc.subjectdelirium tremenseng
dc.subjectpatient's physical limiteng
dc.subjectnursery care.eng
dc.titlePacient s diagnózou delirium tremens v intenzivní péčicze
dc.title.alternativeDelirium Tremens Patient in Intensive Careeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag47445
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis concerns with problematics of nursing care with patients in the Intensive Care Units. Delirium tremens is the most serious stadium of alcoholic withdrawal syndrome and it starts when alcoholics stop drinking alcohol. This state is life endangering and it is necessary to hospitalize the patients in the Intensive Care Units or in the Anesthesiology Resuscitational. Nurses are supposed to know their competence, specific activities and interventions, which leads to the prevention of starting the complications. In case of some complications they should know the solution. There is a term "intensive medicine" explained at the beginning of this thesis. The problematic of alcohol addiction, characteristics of the patient with delirium all the specifics of nursery care included are given in the biggest part of this work. There is a part about delirium tremens, where all the causes of start, symptoms, demarcation of the patients' problems with nursery care and recommendations for medical measures. There is some more part where the clinical statuses connected with delirium are described. The problematic of patient's physical limits is summarized in another part of the bachelor thesis. Patients' consciousness and impairment of consciousness are described at the end of the thesis. I set up two targets: Target 1: To find out, what problems the nurses meet at their work during treatments of patients with delirium tremens. Target 2: To chart nursery care specifics for patients with delirium tremens. There were two questions asked. The first question: What problematics nurses deal with during patients with delirium tremens treatment? Question 2: What are the specifics of delirium tremens nursery care? In the empiric part of this thesis, a qualitative research was used. The semi structured dialogue and patient's casuistry with delirium tremens diagnoses hospitalized in the Anesthesiology Resuscitational Unit. The dialogue was guided by nurses working in the Intensive Care Units and in the Anesthesiology Resuscitational Unit in the hospital Tábor a. s. These nurses were chosen on purpose and they had to fulfill the common intensive care conditions. They also treated a patient with delirium tremens. Every nurse got a number which she got according Authentication method of coding. Then I numbered all the lines, where the nurses' answers were listed and on which I referred later to. The important information in the dialogue (on the basis of them were codes created) were highlighted via the "Paper and Pencils" method. Technology showdown led to creating four categories, which were enhanced by subcategories. Both of the questions were answered using the research. Nurses cited the characteristics of a patient with delirium tremens and problematics parts in their treatment. They showed the knowledge in hazardous fields and in prevention as well as in complication solving. The research shows that the nurses in intensive care are focused on the satisfaction the basic physiological needs. The nurses showed their orientation in nursery care and in the interventions in the patients' care. They also proved they know the specifics, which are connected to the patients' physical limit. On the basic of the analysis were found, that nurses have problems with some activities, which could be removed by the sufficiency of this problematics information. An Interdisciplinary seminar about the patient with delirium tremens in the Intensive Care Unit problematics, which you can find attached to the thesis, is the practical output of my bachelor thesis. (Attachment no 6).eng
dc.date.accepted2016-05-24
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeDohnalová, Hana


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record