Show simple item record

dc.contributor.advisorDvořák, Petr
dc.contributor.authorChytrý, Martin
dc.date.accessioned2021-11-19T11:44:03Z
dc.date.available2021-11-19T11:44:03Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/982
dc.description.abstractFragmentace vodních toků příčnými stavbami má výrazný negativní vliv na původní rybí společenstva a další vodní organismy. Na zprůchodňování toků pomocí rybích přechodů se proto v posledních letech klade velký důraz. V letech 2011 a 2012 bylo provedeno šetření na novém štěrbinovém rybím přechodu na řece Jizeře v Turnově. Cílem práce bylo posouzení technického provedení stavby rybího přechodu a jeho funkčnosti pro místní ichtyofaunu. Sledovány byly především hydraulické poměry v rybím přechodu (průtok vody, rychlost proudění, rozdíly hladin v jednotlivých komorách). Při technických kontrolách rybího přechodu byl proveden odlov ryb pomocí elektrického agregátu. Druhová skladba ryb byla zjišťována také v oblasti pod jezem. Pro odlov protiproudově migrujících ryb rybím přechodem byla použita odlovná vrš. U odlovených ryb byla stanovena jejich délka těla v mm a hmotnost v g. Následně byla vypočítána početní dominance, diverzita a ekvitabilita. Celkem bylo odloveno 519 kusů ryb o hmotnosti 6,395 kg. V rybím přechodu byl potvrzen výskyt 10 rybích druhů, přičemž pod jezem byly zjištěny ještě další 3 druhy ryb a 1 druh mihule. Reprodukční migrace byly potvrzeny u pstruha obecného a střevle potoční. Plotice obecná, jelec proudní, okoun říční a jelec tloušť osídlili odpočívací komory v rybím přechodu trvale. Rybí přechod má několik závad. Zjištěny byly velké rozdíly hladin mezi komorami, značné rychlosti proudění vody, snížené pronikání světla do vody v rybím přechodu, nedostatečná atraktivnost vstupu rybího přechodu a také nedodržování minimálních zůstatkových průtoků. Rybí přechod se značně zanášel splaveninami a možnost čištění je omezená. Funkčnost či selektivnost rybího přechodu nebyla prokázána. V roce 2013 budou provedena další šetření.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectRybí přechodcze
dc.subjectmigrace rybcze
dc.subjectmigrační bariérycze
dc.subjectdiverzitacze
dc.subjectřeka Jizeracze
dc.subjectFish passeng
dc.subjectfish migrationeng
dc.subjectmigration barrierseng
dc.subjectdiversityeng
dc.subjectthe Jizera Rivereng
dc.titleIchtyofauna vybraných úseků v povodí Jizerycze
dc.title.alternativeIchthyofauna of selected sections of the Jizera basineng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag27581
dc.description.abstract-translatedRivers fragmentation by migration barriers has a significant negative effect on native fish communities and other river organisms. That is the reason why there has been put a lot of emphasis on creating fish pass in rivers in recent years. Between the years 2012 and 2013 there were carried out investigations on the new slit fish pass on the Jizera River in Turnov. The aim was to assess the technical realization of the construction of fish pass and functionality for local ichthyofauna. Primarily we have focused on hydraulic conditions in the fish pass (water flow, velocity, level differences in all chambers). During the fish pass technical inspection the fish was being caught by electric aggregate. The species composition of fish was also measured in the weir. Catching weir was used to catch the counter-migrating fish through the fish pass. The caught fish was taken its body length in mm and weight in grams and subsequently was calculated numerical dominance, diversity and evenness. There were 519 pieces of fish caught weighing 6.395 kg in total. There was confirmed presence of 10 species of fish in the fish pass, while in the weir were found 3 more species of fish and 1 species of lamprey. Reproductive migration was confirmed for brown trout and minnow. Roach, dace, perch and chub have settled down in the resting chambers permanently. There have been found several defects in the fish pass. There have been found large differences between the levels of chambers, high flow rates, reduced light penetration of the water in the fish pass, lack of entry attractiveness of the fish pass and non-minimum residual flows. Fish passage is considerably clogged by suspended dirt and the cleaning possibility is limited. Functionality and selectivity of the fish passage has not been demonstrated. There will be further investigations carried out in 2013.eng
dc.date.accepted2013-06-11
dc.description.departmentFakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-disciplineRybářstvícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programZootechnikacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record