Show simple item record

dc.contributor.advisorŠrajer, Jindřich
dc.contributor.authorVoborníková, Daniela
dc.date.accessioned2021-11-19T12:13:02Z
dc.date.available2021-11-19T12:13:02Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-03-31
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/1376
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá řešením napětí mezi židovsko-křesťanským obrazem dobrého a milujícího Boha a tragickou realitou fenoménu AIDS. Hledá odpovědi na otázky typu: Je v moci člověka ovlivnit své zdraví mravním způsobem života? Do jaké míry si můžeme za své nemoci a obtíže? Je nemoc ''Božím trestem''? Jaký je (může být) smysl nemoci? Jak si lze vysvětlit utrpení nevinných? Hledá souvislosti mezi nemocí a hříchem, mezi onemocněním AIDS a nemravným životem. Práce představuje problematiku HIV/AIDS jako fenomén týkající se všech lidí bez rozdílu. Řeší, zda lze vnímat AIDS jako formu Božího trestu za hříšné a nemravné chování lidí, jako následek strukturálního zla či osobní neopatrnosti jedince. Upozorňuje na metody primární prevence a připomíná úkol křesťana vnášet křesťanské hodnoty do lidské společnosti. Východisko nachází ve změně myšlení a jednání lidí: v uznání a osvojení si etických požadavků, a otevření se Boží milosti k přijetí víry.cze
dc.format116
dc.format116
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectHIV/AIDScze
dc.subjectnemoccze
dc.subjectutrpenícze
dc.subjecthříchcze
dc.subjectBoží trestcze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectBiblecze
dc.subjectmravnostcze
dc.subjectkřesťanská etika/křesťanské hodnotycze
dc.subjectetikoterapiecze
dc.subjectJežíšcze
dc.subjectoběťcze
dc.subjectspásacze
dc.subjectvíra.cze
dc.subjectHIV/AIDSeng
dc.subjectdiseaseeng
dc.subjectsufferingeng
dc.subjectsineng
dc.subjectGod punishmenteng
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectBibleeng
dc.subjectmoralityeng
dc.subjectChristian ethics/Christian valueseng
dc.subjectethicotherapyeng
dc.subjectJesuseng
dc.subjectvictimeng
dc.subjectredemptioneng
dc.subjectreligion.eng
dc.titleAIDS - NEMOC NEBO BOŽÍ TREST?cze
dc.title.alternativeAIDS - a Disease or God´s Punishment?eng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag12320
dc.description.abstract-translatedPresent work deals with the solution of the strain between Jewish-Christian picture of good and loving God and a tragic reality of AIDS phenomenon. The work looks for answers to questions such as: Is a human being able to influence their health by an ethical way of life? To what extend are we responsible for our diseases and difficulties? Is a disease God´s punishment?“ What is (can be) the sense of a disease? How can we explain the suffering of the innocent? The work looks for the connections between a disease and a sin, between AIDS and an immoral life. The work presents the HIV/AIDS issue as a phenomenon concerning all people without a difference. It solves if it is possible to perceive AIDS as a kind of God punishment for sinful and immoral behaviour of people, as a consequence of structural maleficence or a personal carelessness of a human person. It points out the methods of primary prevention and reminds the task of a Christian to bring Christian values into a human society. The way out is found in the change of thinking and behaviour of people: in the appreciation and acquirement of ethical demands and opening to God blessing for the assumption of belief.eng
dc.date.accepted2010-09-06
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineUčitelství náboženství a etikycze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record