Show simple item record

dc.contributor.authorOlišarová, Věracze
dc.contributor.authorTóthová, Valériecze
dc.contributor.authorBártlová, Sylvacze
dc.contributor.authorDolák, Františekcze
dc.contributor.authorKajanová, Alenacze
dc.contributor.authorNováková, Ditacze
dc.contributor.authorProkešová, Radkacze
dc.contributor.authorŠedová, Lenkacze
dc.date.accessioned2021-01-18T10:07:07Z
dc.date.available2021-01-18T10:07:07Z
dc.date.issued2016cze
dc.identifier.issn1211-846Xcze
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/163
dc.description.abstractNadváha a obezita patří k onemocněním, jejichž výskyt v celosvětovém měřítku neustále stoupá. Mají dopad na všechny stránky lidského života, ale i zdravotní péči a její finanční náročnost. Jejich prevence se proto stala významným bodem strategií zaměřených na zlepšení zdravotního stavu populace. Pro zajištění efektivity těchto strategií je však nutné zmapování determinant (vč. faktoru etnicity), které mohou vznik nadváhy a obezity ovlivňovat. V České republice patří k nejpočetnějším minoritám Romové. Předkládaný příspěvek je proto zaměřen na nastínění vybraných jídelních zvyklostí právě u této minority, zejména pak příjmu ovoce a zeleniny, sladkého pečiva, sladkostí a tradičních romských jídel. Uvedená data pocházejí z analýzy výsledků výzkumného záměru s názvem „Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji“. Ve výběrovém souboru bylo zastoupeno celkem 600 respondentů, z nichž 302 bylo z romské minority a 298 z většinové populace. Z výsledků vyplývá výrazně nižší míra konzumace ovoce a zeleniny u romské minority oproti většinové populaci. Zároveň byla u Romů potvrzena vyšší míra konzumace sladkého pečiva a četnější konzumace sladkostí. Zajímavé výsledky byly zaznamenány také v oblasti konzumace tradičních romských jídel, kde je ve srovnání s minulostí patrná nižší frekvence jejich konzumace. Byť se mohou tato zjištění zdát všeobecná, pro oblast prevence nadváhy a obezity jsou velmi podstatná. V kontextu k dalším ovlivnitelným faktorům přispívají k pochopení kulturních vzorců lidského chování, jejichž začlenění do preventivních programů může napomoci zvýšení jejich efektivnosti.cze
dc.formatp. 62-65cze
dc.language.isoczecze
dc.publisherSpolečnost pro výživucze
dc.relation.ispartofVýživa a potraviny, volume 71, issue: 3cze
dc.subjectSložky potravycze
dc.subjectRomovécze
dc.subjectsestracze
dc.subjectedukacecze
dc.subjectFood ingredientseng
dc.subjectRomaeng
dc.subjectnurseeng
dc.subjecteducationeng
dc.titleKonzumace vybraných složek potravy u romské minoritycze
dc.title.alternativeThe consumption of selected food items of the Roma minorityeng
dc.typearticlecze
dc.identifier.obd43878985cze
dc.description.abstract-translatedOverweight and obesity belong to those diseases which incidence is increasing worldwide. They have an impact on all aspects of human life and on health care and financial demands too. Therefore, their prevention has become an important point of strategies aimed at improving the health status of a population. To ensure the effectiveness of these strategies it is necessary to map the determinants (incl. the factor of ethnicity) that might influence incidence of overweight and obesity. In the Czech Republic, the Roma minority belongs to the most numerous ones. Therefore, the aim of this paper is to outline selected eating habits of this minority, especially the intake of fruits and vegetables, pastries, sweets and traditional Roma dishes. Our data come from an analysis of the results of the research project entitled "Obesity and overweight among the Roma minority in the South-Bohemian Region". A total of 600 respondents were in the sample, 302 from the Roma minority and 298 from the majority population. The results showed a significantly lower rate of consumption of fruit and vegetables among the Roma minority compared to the majority population. Analysis confirmed a higher rate of consumption of pastries and more frequent consumption of sweets in Roma minority. Interesting results were also recorded in the consumption of traditional Roma meals where is evident lower frequency of their consumption in comparison with the past. Although these findings may seem general, for the prevention of overweight and obesity are substantial. In the context of other modifiable factors they contribute to the understanding of cultural patterns of human behaviour and their inclusion into prevention programs can help to increase their efficiency.eng
dc.peerreviewedyescze
dc.publicationstatuspostprintcze
dc.project.IDLD14114/Obesita a nadváha u romské minority v Jihočeském krajicze


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record