Show simple item record

dc.contributor.advisorMachová, Alena
dc.contributor.authorKadeřábková, Věra
dc.date.accessioned2021-12-03T08:54:14Z
dc.date.available2021-12-03T08:54:14Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-08-17
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/18506
dc.description.abstractAplikace modelu Virginie Henderson při práci sestry v domově pro seniory. Základní jednotkou modelu V. Henderson je nezávislost klienta v uspokojování potřeb. Klienta chápe jako jedince, který potřebuje pomoc při dosahování zdraví a nezávislosti nebo klidném umírání. Zdroje potíží nachází v nedostatku síly, vůle a vědomostí. Potřeby, které klient není schopen uspokojit a potřebuje v jejich uspokojení pomoci nazývá V. Henderson ohniskem zásahu. Sestra svou činností nahrazuje, doplňuje, podporuje nebo zvyšuje sílu, vůli a vědomosti pacienta. Výsledkem je nezávislost při uspokojování potřeb nebo klidná smrt. Informace o potřebách zaznamenáváme do dokumentace, která není stanovena jednotně, a proto si každé oddělení a instituce stanovuje dokumentaci svou, dle specifik daného oddělení. Ošetřovatelská dokumentace je nedílnou součástí ošetřovatelského procesu. Tento model je svým zaměřením vhodný pro seniory. Cílem práce bylo zmapovat možnosti využití modelu Virginie Henderson v péči o klienty v domově pro seniory. Byly stanoveny 3 výzkumné otázky: 1. Do jaké míry jsou uspokojeny potřeby klienta v domově pro seniory při použití ošetřovatelské dokumentace sestavené podle V. Henderson? 2. Jak ovlivní používání ošetřovatelské dokumentace podle V. Henderson ošetřovatelskou péči poskytovanou sestrami v domově pro seniory? 3. Jak jsou sestry spokojeny s ošetřovatelskou dokumentací podle modelu V. Henderson? Ke sběru dat bylo použito kvalitativní výzkumné šetření, technika přímého pozorování ošetřovatelské péče u klientů a hloubkový rozhovor se sestrami. Výzkumné šetření probíhalo v Domově pro seniory ve Strakonicích od dubna do června 2009. Podle modelu V. Henderson byla vytvořena ošetřovatelská dokumentace, kterou sestry s klientem vyplnily a snažily se o vyhledání a následně o uspokojení potřeb klienta. Po vyplnění dané dokumentace sestry naplánovaly péči danému klientovi pomocí ošetřovatelského procesu. Bylo provedeno přímé pozorování ošetřovatelské péče poskytované podle vytvořené ošetřovatelské dokumentace. Pro hodnocení péče byla stanovena hodnotící škála uspokojení potřeb klienta (1 - Uspokojena, 2 - Spíše uspokojena, 3 - Spíše neuspokojena, 4 - Neuspokojena). Dále jsme hodnotili, zda má klient pro uspokojení potřeb dostatek síly, vůle a vědomostí za použití hodnotící škály (má, má částečně, nemá). Z pozorování vyplynulo, že sestry spíše uspokojily všech 14. potřeb klientů. Na základě pozorování byly vypracovány kasuistiky a výsledky byly zpracovány do přehledných tabulek. Sestry měly možnost s ošetřovatelskou dokumentací pracovat po dobu 2 měsíců a poté byl proveden hloubkový rozhovor zaměřený na uplatnění této dokumentace v péči o seniora. Všech pět sester se shodlo, že je možné tuto dokumentaci uplatnit při ošetřování v praxi, proto byla tato dokumentace upravena dle připomínek sester a uvedena do praxe a nadále je používána. Výzkumný cíl práce byl splněn. Ošetřovatelská dokumentace je a bude nedílnou součástí práce sestry. Poskytuje potřebné informace o pacientovi. Slouží jako doklad, že poskytovaná péče byla provedena lege artis. Také i v domově pro seniory slouží dokumentace jako doklad pro vyúčtování zdravotní péče.cze
dc.format83s., 32 s. obr. příloh.
dc.format83s., 32 s. obr. příloh.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectKoncepční modelcze
dc.subjectsestracze
dc.subjectklientcze
dc.subjectpotřebycze
dc.subjectošetřovatelská dokumentacecze
dc.subjectdomov pro seniory.cze
dc.subjectConceptual modeleng
dc.subjectnurseeng
dc.subjectclienteng
dc.subjectneedseng
dc.subjectnursing documentationeng
dc.subjectretirement home.eng
dc.titleAplikace modelu Virginie Henderson při práci sestry v domově pro seniorycze
dc.title.alternativeThe Application of the Virginia Henderson’s Model in Retirement Home Nursing Care.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag13245
dc.description.abstract-translatedThe Application of the Virginia Henderson’s Model in Retirement Home Nursing Care. Basic unit of the V. Henderson’s model is the clients’ independence when satisfying their needs. The client is seen as an individual with the needs of assistance when trying to reach health, independence, and peaceful death. The lack of strength, will and knowledge are seen as the source of troubles. The needs the client is not able to satisfy and is in need of assistance are by V. Henderson called as the focus point intervention. The nurse assists to substitute, complete, support or increase the patient’s strength, will and knowledge. The outcome is the unaided performance in satisfying personal needs or peaceful death. The information about the needs is not documented in the uniform way and that is why every single ward and institution creates its own documentation system, according to its own specifics. The nursing documentation is always inseparable part of the nursing process. This model is determined by its specifics to be used appropriately in elderly people. The goal of this work was to find out all possibilities in using the Virginia Henderson’s model when caring of clients in the retirement home. There were placed three main questions of the research: 1.To what extents are satisfied the needs of client in the house for elderly people when using nursing documentation compiled according to V. Henderson? 2. Is there any influence of using V. Henderson’s model of nursing documentation on nursing practice in the retirement home? To what extent are nurses comfortable with the V. Henderson’s nursing documentation system? The collecting of data was done by the qualitative research investigation, the technique of the direct observation of nurses’ caretaking of the clients, and by detailed interview with the nurses. The research had been done at Retirement Home at Strakonice from April to June 2009. There was created nursing documentation according to V. Henderson’s system. This documentation was filled out by a nurse and client and followed by searching for the needs of the client and their satisfaction. The nursing planned out specific care of a particular client using nursing process after filling out particular documentation. There has been led direct observation of caretaking provided under new nursing documentation. To assess the care, there was developed the point scale for evaluation of the client needs satisfaction (1-Satisfied, 2-Rather Satisfied, 3-Rather Unsatisfied,4-Unsatisfied). As a next we have been evaluating client’s level of strength, will and knowledge to be able to satisfy his/her needs (he/she is independent, partly independent, and dependent). The observation outcomes demonstrated that nurses were able to satisfy all of the 14 clients’ needs in most. There were done case reports out of the observations and the results were processed into comprehensible charts. The nurses had been working with the nursery documentation for months followed by detailed interview aimed to inspect the usage of this documentation in nursing of elderly people. All of the five nurses agreed on the applicability of the documentation in nursing practice and that was why the documentation was modified under nurses’ notes and has been applied in practice since. The research goal was accomplished. The nursing documentation has always been integral part of nurse’s work.It provides all needed information concerning the patient. It can be considered as the prove of ''lege artis’q practice of the work done. The documentation also serves as the record which is being used for health insurance billing.eng
dc.date.accepted2009-09-14
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeScholz, Pavel
dc.contributor.refereeTóthová, Valérie
dc.description.defenceVedoucí: Jaký máte názor na používání koncepčních modelů v praxi? Studentka: konc. model dává sestře "návod", jak pracovat, jak si práci organizovat Oponent: jaké rozdíly spatřujete mezi konc. modelem M. Gordanové a V. Henderson? Studentka: model Herdenson je zaměřen na potřeby, modely se liší, ale model Henderson je optimálnější pro prac. v domově pro seniory Doc. Bártlová - v domově pro seniory nebývá zaměstnáno mnoho sester, spíš pomocný personál. Komise nemá zásadní připomínky k prezentaci práce. Klasifikace: výborněcze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record