Now showing items 1-20 of 2676

  • Abiotické a biotické podmínky v Chýnovské jeskyni a jejich ochrana. 

   Lutz, Vojtěch (Jihočeská univerzita, 2012)
   Ve své bakalářské práci jsem se věnoval chemismu skapové vody a odběru bezobratlých v Chýnovské jeskyni. Odběry vzorků proběhly celkem třikrát od června 2007 do dubna 2008. Odběrová místa byla nepravidelně rozmístěna po ...
  • Acidifikace českých půd a její nebezpečí 

   Daňhelová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato práce je zaměřena na nebezpečí acidifikace půd v našich podmínkách a s tím související děje, které se negativně promítají do celého ekosystému i se sociálně-ekonomickými dopady pro celou společnost. Jsou zde popsány ...
  • Acidifikace půd, způsoby jejího potlačení i podpory a význam hydrolytické kyselosti 

   Novák, Jiří (Jihočeská univerzita, 2014)
   Byla zpracována literární rešerše, kde byly obecně vysvětleny pojmy týkající se acidifikace, způsoby jejího vzniku i potlačování. Acidifikace je jednou z hlavních příčin degradace půdy. Má značný vliv na vlastnosti půdy a ...
  • Adaptace orchideje Macodes petola na zastínění 

   Sychrová, Jana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Orchidej Macodes petola roste terestricky na Sumatře, Jávě, v Malajsii a na Filipínách ve vlhkých stinných deštných lesích. Zkoumané orchideje vyžadují silné zastínění. Bakalářská práce se zabývá adaptací orchideje Macodes ...
  • Aditivní látky a jejich vliv na kvalitu siláží 

   Šejbová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout možnost uplatnění aditivních látek na základě kompilační práce. Tato práce se mimo jiné zabývá problematikou silážování a využitím aditivních látek na výslednou kvalitu siláží. Úvodní ...
  • Aditivních látek ve výživě hospodářských zvířat 

   Michňová, Iveta (Jihočeská univerzita, 2015)
  • Africký mor prasat 

   Chuchválková, Karolína (Jihočeská univerzita, 2021)
   Africký mor prasat se řadí mezi onemocnění, která velkou mírou zasahují do chovu prasat a v konečném důsledku mohou ovlivnit stavy prasat i kvalitu jejich chovu, a to díky vysoké mortalitě a řízenému usmrcování v ohnisku ...
  • Agroenvironmentální opatření vhodná pro uplatnění v pozemkových úpravách 

   Machová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2011)
   V současné době si společnost začíná stále více uvědomovat roli zemědělce jako tvůrce venkovské krajiny a hospodáře, bez jehož šetrné péče by zachování pestré mozaiky prostředí nebylo možné. Soubor titulů, které k tomu ...
  • Agrolesnictví v ČR 

   Bednariková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem mé bakalářské práce je shrnout pozitiva a negativa agrolesnických systémů a jejich perspektivy do budoucna. Agrolesnické systémy jsou v České republice k vidění jen ojediněle. Proto je v bakalářské práci nejprve ...
  • Agrolesnictví v suchých oblastech 

   Mutota, Likarius Hilifaali (Jihočeská univerzita, 2021)
   Zemědělství hraje důležitou roli v našem každodenním životě. Agrolesnictví je zamýšlené začlenění rostlin a keřů do zemědělských systémů plodin a zvířat za účelem vytvoření ekonomické, environmentální a sociální výhody. ...
  • Agrotechnická opatření při pěstování a sklizni Stévie sladké (Stevia Rebaudiana Bertoni) v polních podmínkách 

   Hauserová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2018)
   Stévie sladká neboli Stevia rebaudiana Bertoni je rostlina s velice zajímavým a doposud s málo využitým potenciálem. Je to subtropická rostlina s až 300x vyšší sladivostí, než je sladivost sacharózy. Často se využívá jako ...
  • Agrotechnické aspekty pěstování pšenice špaldy 

   Beránek, Jaroslav (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce se zabývá agrotechnickými aspekty pěstování pšenice špaldy (Triticum spelta L.). V práci jsou uvedené obecné pěstitelské zásady používané v zemědělské praxi, ale i inovativní způsoby pěstování. Je zde ...
  • Agrotechnické požadavky na zakládání porostů vybraných jednoletých a víceletých energetických rostlin 

   Bína, Martin (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem bakalářské práce je ověřit vliv zvolených agrotechnických postupů při pěstování vybraných jednoletých a víceletých rostlin pro energetické využití. Vybranou jednoletou rostlinou byla kukuřice setá (Zea mays L.) a ...
  • Agrotechnika pěstování a obsah některých biologicky aktivních látek v rostlinách rodu Echinacea 

   Gondeková, Hana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato práce popisuje vliv agrotechniky na obsah biologicky aktivních látek v rostlinách rodu Echinacea. Zabývá se botanickou charakteristikou, způsobem pěstování, agrotechnikou a ochranou před škůdci. V druhé části je uvedeno ...
  • Agrotechnika pěstování a obsah některých biologicky aktivních látek v rostlinách Silybum marianum (L.) Gaertn. 

   Koblic, Petr (Jihočeská univerzita, 2012)
   Rostlina ostropestřec mariánský je známá již několik tisíc let. Jeho blahodárné účinky pro lidský organismus lidé pozorovali již v antické době. Cílem mé práce bylo studium vlivu agrotechniky na obsah biologicky aktivních ...
  • Agroturistika v okrese České Budějovice 

   Peterková, Ingrid (Jihočeská univerzita, 2018)
   Náplní bakalářské práce "Agroturistika v okrese České Budějovice" je posouzení současného stavu rozličných typů produktů agroturistiky ve světovém měřítku i z pohledu České Republiky. Součástí práce, je také posouzení ...
  • Aktivita přežvykování dojnic ve vztahu k jejich vybraným fyziologickým funkcím 

   Růžková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2018)
   Jedním z nejdůležitějších odvětví živočišné výroby v České republice je právě chov skotu, který po celou dobu vývoje chovatelství patří k nejnáročnějším a jeho výsledky do určité míry rozhodují o ekonomické úspěšnosti ...
  • Aktivita štítné žlázy koní 

   Šináklová, Petra (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce na téma: Aktivita štítné žlázy koní je zaměřena na posouzení aktivity štítné žlázy u vybrané skupiny koní na základě produkce hormonů štítné žlázy (TT4, TT3, fT4 a fT3). Krev byla odebírána jednorázově ve ...
  • Aktualizace bonitovaných půdně ekologický jednotek v rámci projekce komplexní pozemkové úpravy 

   Nová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2013)
   V dnešní technické a průmyslově rychle pokrokové době by se lidé měli zaměřit na to, aby se při výstavbě budov, silnic a dálnic dbalo na udržení kvality krajiny. Proto je důležité využívat bonitování půdně ekologických ...
  • Aktualizace BPEJ v rámci procesu komplexních pozemkových úprav 

   Vlášek, Jakub (Jihočeská univerzita, 2015)