Show simple item record

dc.contributor.advisorKovářová, Irena
dc.contributor.authorMachýčková, Veronika
dc.date.accessioned2021-11-19T12:54:22Z
dc.date.available2021-11-19T12:54:22Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-03-30
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/2340
dc.description.abstractPráce se zabývá tvořivostí obecně a rozvojem tvořivosti dětí v období dospívání prostřednictvím projektové metody. Teoretická část popisuje pojem tvořivost, její faktory a úrovně. Dále charakterizuje pojmy: tvůrčí činnost, tvorba, tvůrčí myšlení, tvůrčí potenciál a tvůrčí zkušenost. Poté rozebírá význam tvořivosti pro život jedince i pro celou společnost. Charakterizuje také typ tvořivého člověka, popisuje tvořivost pedagogickou a nabízí možnosti, jak tvořivost podporovat. Následující část shrnuje možnosti rozvoje tvořivého myšlení a rozvoje vlastností důležitých pro rozvoj tvořivé osobnosti. Další kapitola se věnuje charakteristice projektové metody. Popisuje její historii a poté se zaměřuje na vztah projektu a problému, vyzdvihuje efekty projektové výuky a její základní principy. Zaměřuje se také na fáze průběhu projektu a přehled typů projektů. V dalších kapitolách je popsán předmět výtvarná výchova, její charakteristika, hlavní cíle předmětu, metody a formy vyučování výtvarné výchovy. Je popsán také vývoj výtvarného projevu a tzv. krize výtvarného projevu. Dále práce popisuje volný čas, výchovu mimo vyučování a její instituce, souvislost volného času s životním stylem a hodnotovou orientací. Poslední kapitola se zaměřuje na období dospívání, zejm. na pubescenci. Praktická část obsahuje popis výtvarného projektu, který je rozdělen do několika tvořivých aktivit. Tato část je zaměřena hlavně na podporu spontánního vyjádření skupiny.cze
dc.format85 s.
dc.format85 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectkreativitacze
dc.subjecttvořivostcze
dc.subjectrozvoj tvořivosticze
dc.subjectstarší školní věkcze
dc.subjectprojektová metodacze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectvolný čascze
dc.subjectvýtvarná výchovacze
dc.subjectcreativityeng
dc.subjectcreativity developementeng
dc.subjectolder school ageeng
dc.subjectthe project methodeng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectleisure timeeng
dc.subjectextracurricular educationeng
dc.titleRozvoj výtvarné tvořivosti prostřednictvím projektové metodycze
dc.title.alternativeThe Developement of Art Creativity through Project Methodeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag20364
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with general creativity and creativity development of adolescent children by the means of project method. Theoretical part describes creativity as a term, its factors and levels. It further characterizes these terms: creative activity, creation, creative thinking, brainware, and creative experience. Further it analyses creativity importance for an individual person and society as a whole. It also characterises creative type of personality, describes pedagogical creativity and offers ways and means of creativity support. Next part draws up creative thinking development possibilities and development possibilities of qualities important for creative personality development. Next chapter pursues project method character. It describes case-history, then it targets the project-problem relation, highlights project education effects and basic principles. It focuses on phases of the project process and project pattern overview. In following chapters school subject art education, its characteristic, its main goals, and art education pedagogy methods and forms are described. Artistic expression development and crises of artistic expression are described, too. The thesis further concerns leisure time, extracurricular education and its institutions, relations of leisure time, lifestyle and focus on social values. Last chapter considers adolescence. Practical part contains description of an art project, which is divided into several creative activities. This part is focused particularly on spontaneous expression of a group supporting.eng
dc.date.accepted2011-08-30
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePedagogika volného časucze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programVychovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record