Show simple item record

dc.contributor.advisorPodlešák, Jan
dc.contributor.authorHonsová, Jana
dc.date.accessioned2021-12-07T12:55:52Z
dc.date.available2021-12-07T12:55:52Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-04-23
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/28004
dc.description.abstractSakrální stavby vždy určitým způsobem zasahovaly do našich životů. Vypovídají o způsobu života našich předků, poukazují na vývoj daného uměleckého slohu, ale hlavně i na sounáležitost lidí, kteří na jejich výstavbě pracovali. Tato diplomová práce by měla sloužit jako ,,průvodce'' pro kohokoliv, kdo je zaujat krásou sakrálních objektů. Ve své finální podobě by měla tato práce představit a popsat všechnu sakrální chrámovou architekturu a shrnout ji do jednoho díla. V úvodu bude zaměřena na kulturněhistorický vývoj města a zbytek práce na stavebně historický vývoj jednotlivých kostelů. Moje snahy se v této diplomové práci zaměří na stručnou charakteristiku všech kostelů, které se zde v průběhu let objevovaly a objevují. Z větší části je tato práce založena na vlastní badatelské činnosti. Informace jsem čerpala z archivů a regionálních zdrojů a dále také z literatury, kterou mám uvedenou v použitých informačních zdrojích. Většinu objektů jsem posuzovala v rámci autopsie. Úkolem této práce je za použití těchto metod zkoumání co nejlépe nastínit základní charakteristiku všech sakrálních budov v Českých Budějovicích.cze
dc.format123
dc.format123
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.titleSakrální architektura v Českých Budějovicíchcze
dc.title.alternativeSACRED ARCHITECTURE IN ČESKÉ BUDĚJOVICEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag13632
dc.description.abstract-translatedSacred buildings have always influenced our lives in a way. They tell the story of our ancestors' way of life, show the evolution of a given style, but mainly the fellowship of the people working on their construction. This thesis should serve as a ''guide“ for anyone who is gripped by the beauty of sacred buildings. In its final form, this thesis should present and describe all sacred church architecture and summarize it in one work. The introduction concentrates on the cultural-historical development of the town and the rest of the thesis focuses on the constructional-historical development of separate churches. My efforts in this thesis will be directed toward a concise characteristic of all churches which have appeared over the years. A large part of the thesis is based on personal scholastic activity. Information was drawn from archives and regional sources and also from literature, which is cited in the information sources used. I judged most of the buildings by autoptic evidence. The aim of this thesis is to use these research methods to outline the basic characteristics of all sacral buildings in České Budějovice as well as possible.eng
dc.date.accepted2010-06-01
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVV-OV/ZŠcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.description.defenceDiplomantka v úvodním vystoupení informovala zkušební komisi s cíli diplomové práce a s výsledky svého zkoumání. Vedoucí práce sice ocenil diplomantčinu snahu o řádné zpracování daného tématu, avšak připomenul i řadu chyb, způsobených nedostatečnou korekturou textu, které hodnotu práce devalvují. Diplomantka jeho výhrady uznala.cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record