Show simple item record

dc.contributor.advisorHála, Jaroslav
dc.contributor.authorKůrková, Adéla
dc.date.accessioned2021-12-08T13:27:22Z
dc.date.available2021-12-08T13:27:22Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-08-15
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/34095
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže České Budějovice, na jeho nabízené aktivity a aktuální problémy. V teoretické části práce se věnuji popisu stylu salesiánské výchovy a představení této instituce. Dále uvádím vybrané úspěšné projekty realizované střediskem. V praktické části se zabývám zjišťováním aktuálních problémů střediska formou kvalitativního výzkumu s využitím techniky strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Výzkum byl realizován se šesti respondenty, samotnými zaměstnanci střediska. Cílem bakalářské práce je charakterizovat činnosti střediska a zjistit, s jakými problémy se v současné době potýká, a navrhnout některá optimalizační opatření. Pro splnění těchto cílů byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První směřuje ke zjištění, které problémy v činnosti střediska považují zainteresovaní odborníci za nejzávažnější. Druhá výzkumná otázka se zaměřuje na řešení aktuálních problémů, která navrhují respondenti. Výsledky výzkumu jsou pro lepší přehlednost uspořádány do tabulek. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že za nejzávažnější problémy střediska považují zainteresovaní odborníci především nedostatek zaměstnanců a dobrovolníků a také finanční zajištění, především sociální služby. Na základě těchto problémů navrhli respondenti některá řešení v podobě hledání dalších finančních zdrojů, navýšení počtu zaměstnanců a dobrovolníků a v neposlední řadě lepší PR střediska.cze
dc.format54 s.
dc.format54 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectSalesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže České Budějovice; preventivní systém Dona Bosca; salesiáni; práce s mládeží; volný čas dětí a mládežecze
dc.subjectSalesian Youth Centre - Children and Youth Centre České Budějovice; Preventive Systém of Don Bosco; Salesians; work with youth; Leisure Children and Youtheng
dc.titleSalesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže České Budějovice. Činnosti a aktuální problémy.cze
dc.title.alternativeSalesian Youth Centre - Children and Youth Centre České Budějovice. Activities and current issues.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag42928
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the Salesian Youth Centre - Children and Youth Centre České Budějovice, on the offered activities and current issues. In the theoretical part I describe the style of Salesian education and the performance of this institution. Further on, I am selected successful projects implemented by the Centre. In the practical part I deal finding the actual problems of the Centre in the form of qualitative research using structured interviews with open questions. The research was conducted with six respondents the employees of the Centre. The aim of the thesis is to characterize the activities of the Centre and find out what problems currently facing the Centre and suggest some optimization recommendations. To meet these objectives have been established two research questions. The first research question seeks to determine which problems in the Centre's activities involved experts considered the most serious. The second research question focuses on solving current problems, propose respondents. The research results are grouped into tables. Based on the investigation it was found that the most serious problems involved experts of the Centre considered primarily a shortage of staff and volunteers, as well as lack of funds, especially for social service. Based on these issues, respondents suggested some solutions, in the form of finding additional financial resources, increase the number of staff and volunteers and better PR of the Centre.eng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineSociální práce ve veřejné správěcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSociální politika a sociální prácecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeRosková, Lenka


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record