Now showing items 21-40 of 38305

  • Studie a posouzení protierozních opatření v katastrálním území Záborná 

   Bůžková, Jana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce pojednává o posouzení katastrálního území, které prochází komplexní pozemkovou úpravou. Pro tyto účely bylo vybráno katastrální území Záborná, které se nachází v kraji Vysočina. Hlavním cílem této práce ...
  • Vybrané vlivy na reprodukci plemenic holštýnského skotu 

   Špačková, Vladislava (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných vlivů na reprodukci plemenic holštýnského skotu. Cílem práce bylo vyhodnotit reprodukční ukazatele (inseminační index, inseminační interval, servis periodu, mezidobí, březost ...
  • Dynamika růstu kolonií Pectinatella magnifica 

   Petroušová, Ester (Jihočeská univerzita, 2019)
   P. magnifica je sladkovodní nepůvodní organismus z kmene Bryozoa, který se do Evropy dostal ze Severní Ameriky. Cílem diplomové práce bylo zjistit rychlost růstu kolonií na třech lokalitách v průběhu 21 dnů v červenci 2018.
  • Vyhodnocení reprodukce v chovu ovcí clun forest 

   Klečáková, Martina (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení reprodukčních ukazatelů (procento březosti, plodnost, intenzita, celkový odchov, jalovost, odchov z narozených jehňat a celková úmrtnost jehňat), jejich porovnání během let i s ...
  • Výsledky veterinární prohlídky jatečného skotu v ČR 

   Roubová, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem této práce bylo zpracovat přehled o výskytu a četnosti patologicko-anatomických nálezů na jatečných tělech skotu v České republice a srovnat s počty nálezů ve vybraném jatečném provozu za období 2015 - 2017. Taktéž ...
  • Změny vybraných krevních parametrů koní 

   Beránková, Hana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Laminitida je jedním z nejčastějších multifaktoriálních onemocnění končetin koní. Z nedávných studií je zřejmé, že toto onemocnění vzniká z 90 % na podkladě endokrinologických onemocnění, jako je Cushingův syndrom či equinní ...
  • Vyhodnocení systému Isaria Crop Sensor v podmínkách konkrétního podniku 

   Vondráček, Jan (Jihočeská univerzita, 2019)
   V diplomové práci jsou uvedeny některé prvky precizního zemědělství a jejich možné využití. Práce se zaměřuje na užívání prvků precizního zemědělství v praxi. V praktické části je práce zaměřena na praktické využití ...
  • Výkrm japonských křepelek 

   Kouba, Jindřich (Jihočeská univerzita, 2019)
   Náplní diplomové práce bylo zpracování literárního přehledu k problematice chovu a výkrmu japonských křepelek a provedení praktického pokusu s cílem analyzovat vliv zařazení extrudovaného lnu do krmné dávky křepelek ve výkrmu.
  • Analýza vlivu potenciálně vybudovaného vodního díla na odtok vody z vybraného povodí pomocí hydrologického modelování 

   Rezek, Alfred (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato práce se zabývá vlivem vodního díla na odtok z povodí za pomoci hydrologického modelu Hec HMS. Jedná se o přímou aplikaci na konkrétní povodí Bílského potoka. V literární části jsou řešena všechna témata související ...
  • Analýza srážko-odtokových procesů a erozních charakteristik vybraného povodí při různém uspořádání krajiny 

   Vančurová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu srážko-odtokových procesů a erozních charakteristik vybraného povodí při různém uspořádání krajiny. Tato analýza byla řešena na povodí Lukaveckého potoka, které se nachází v okrese ...
  • Vyhodnocení efektu vláčení na zaplevelenost, výnosové parametry a jakost pšenice špaldy. 

   Beránek, Jaroslav (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce se zabývá vláčení vzešlých porostů pšenice špaldy (Triticum spelta L.) prutovými branami a jeho vlivem na četnost plevelů, výnos a kvalitativní parametry. V literárním přehledu jsou uvedené obecné pěstitelské ...
  • Podnikatelský plán NEcukrárny 

   Orbanová, Ester (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu. Má za úkol vytvořit reálný návrh pro založení a následné otevření podniku NEcukrárny. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická, na kterou je navázána praktická ...
  • Vliv aktivity vody na obsah mikroorganizmů ve vybraných masných výrobcích 

   Burianová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem této diplomové práce je sledovat, jakým způsobem ovlivňuje množství vody (vodní aktivita) množství mikroorganismů ve vybraných balených masných výrobcích z pohledu norem, které udávají jejich specifické požadavky na ...
  • Nové formy distribuce a prodeje potravin se zaměřením na využití možností internetového obchodování 

   Joklová, Martina (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce "Nové formy distribuce a prodeje potravin se zaměřením na využití možností internetového obchodování" si klade za cíl na základě analýzy trhu potravin doporučit reálné uplatnění nových forem prodeje potravin ...
  • Příčiny nízkých výnosů obilovin v ekologickém systému pěstování 

   Kotaška, Vladimír (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem diplomové práce bylo zjistit příčiny nízkých výnosů vybraných obilovin (oves, pšenice, žito a špalda) v ekologickém zemědělství na základě vyhodnocení informací o pěstitelských postupech, získaných pomocí dotazníkové ...
  • Analýza růstové schopnosti krůt ve vybraném podniku 

   Jandová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit parametry výkrmnosti u hybrida B.U.T. 6 ve vybraném podniku. Bylo vyhodnoceno 6 turnusů krocanů. Analýza růstu byla provedena na základě týdenního vážení. Průměrná živá hmotnost ve 21 ...
  • Analýza reprodukčních vlastností prasnic ve vybraném chovu 

   Kučerová, Marie (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem diplomové práce bylo analyzovat reprodukční ukazatele prasnic české bílé ušlechtilé a české bílé ušlechtilé x landrase ve vybraném chovu. Prasnicím, ve srovnání s prasničkami, se na 100 zapuštění narodilo více všech ...
  • Tvorba výnosu jarní pšenice v závislosti na předplodině 

   Žáček, Josef (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním vlivu tří různých předplodin na pěstování pšenice jarní v praktických podmínkách zvoleného zemědělského podniku. V roce 2018 byl na pozemku v KÚ Dolní Svince s č.p. 0802/23 s celkovou ...
  • Pěstování ovsa v praktických podmínkách zemědělského podniku 

   Zimmermannová, Zlata (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv aplikace fungicidu a zvýšené dávky N na výnosové prvky ovsa. Diplomová práce je rozdělena na literární přehled a popis vlastní práce. V roce 2018 byl proveden poloprovozní pokus na ...
  • Tvorba výnosu a kvalita ozimé pšenice v podmínkách setrvalého pěstování 

   Pavlátová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem diplomové práce bylo posoudit základní výnosové prvky a potravinářskou kvalitu zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé v závislosti na intenzitě pěstování. Pro pokus bylo vybráno celkem 5 odrůd, z toho 3 odrůdy liniové ...