Show simple item record

dc.contributor.advisorSoukupová Maříková, Judita
dc.contributor.authorBustová, Lucie
dc.date.accessioned2021-12-03T09:23:47Z
dc.date.available2021-12-03T09:23:47Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-08-16
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/19248
dc.description.abstractV dnešní době počet dětí s chronickým onemocněním velice stoupá. K tomu, aby byla léčba a kvalita života dítěte s chronickým onemocněním na co možná nejvyšším stupni, je velice důležitá právě edukace sestrou. Edukaci v ošetřovatelství můžeme nazvat odbornou zdravotnicko-pedagogickou činností, jejímž cílem je dosažení plného zdraví nebo alespoň co nejvyšší míry soběstačnosti nemocného. Tato práce je zaměřena na edukační činnost sestry u chronicky nemocného dítěte. Bakalářská práce má část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na edukaci sestrou, její metody a zásady, na význam edukace, úlohu sestry v dětských odborných poradnách, dále na nemoc, rodinu s chronicky nemocným dítětem a na některá endokrinologická, nefrologická, neurologická, alergologická a gastroenterologická chronická onemocnění a na edukaci u těchto onemocnění. V praktické části jsou zaznamenány výsledky výzkumného šetření. Pro tuto bakalářskou práci byl zvolen kvalitativní výzkum, který probíhal formou rozhovoru se 4 sestrami z odborných poraden dětského oddělení ve Strakonicích - endokrinologie, neurologie, alergologie a nefrologie a se 2 sestrami z náhodně vybraných soukromých odborných poraden - gastroenterologie a alergologie v období březen - květen. Cílem práce bylo zmapovat nejčastější problémy v edukaci u chronicky nemocného dítěte z pohledu sestry, zjistit specifiku edukace u konkrétního onemocnění, a zda sestry přizpůsobují edukační plán věku dítěte. Byly stanoveny čtyři výzkumné otázky. Jaké jsou nejčastější problémy v edukaci u chronicky nemocného dítěte z pohledu sestry? Jaké specifické zásady edukace jsou prováděny u konkrétního onemocnění? Spolupracují sestry při edukaci dítěte s rodiči? Přizpůsobují sestry edukační plán věku dítěte? Podle poskytnutých rozhovorů, které jsou pro přehlednost zaznamenány v kazuistikách a v tabulkách, bylo zjištěno, že sestry největší problém vidí v nespolupráci jak dítěte, tak i jeho rodičů, dále málo času k provádění edukace. U různých onemocnění jsou nejčastěji použity individuální přístup, názornost, soustavnost a také zpětná vazba. Cíle práce byly splněny a výzkumné otázky zodpovězeny. Dále z šetření vyplynulo, že sestry neprovádějí záznam o edukaci, což velmi důležité. Výsledky této práce mohou být použity ke zlepšení edukační činnosti sester u chronicky nemocných dětí a ke zdokonalení edukačních technik, které mohou sloužit ke kvalitnějšímu proškolování dětských pacientů a jejich rodičů a tím i k lepší kompenzaci chronické choroby dítěte.cze
dc.format59 s.
dc.format59 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectEdukacecze
dc.subjectdítěcze
dc.subjectchronické onemocněnícze
dc.subjectnemoccze
dc.subjectsestracze
dc.subjectEducationeng
dc.subjectchildeng
dc.subjectchronic diseaseeng
dc.subjectilleng
dc.subjectnurseeng
dc.titleEdukační činnost sestry u chronicky nemocného dítětecze
dc.title.alternativeNurses and Education of a Chronically Ill Childleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag16833
dc.description.abstract-translatedAt present the number of children with chronic diseases has steadily risen. To assure as high quality of life as possible, nurses should educate both children and parents. This kind of education belongs to professional pedagogical activities in nursing the aim of which is to achieve patients´ well-being and self-reliance. This thesis is focused on education of a chronically ill child. The Bachelor thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is aimed at educational process run by a nurse, the methods and principles used, the importance of education, the role of a nurse in professional children´s clinics as well as the disease itself, the family of a chronically ill child and some endocrinological, nephrological, allergological and gastro enterological chronic diseases and educational programmes connected with them. The practical part contains findings of the research survey. A quantitative research method was used, as an interview with 4 nurses working in professional children´s clinics in Strakonice specialised in endocrinology, neurology, allergology and nephrology and with 2 nurses from randomly chosen private professional clinics ? gastroentorology and allergology from March to May. The thesis tried to map the most common problems connected with education of a chronically ill child from the view of a nurse, to find out educational specifics of particular diseases and to learn how much nurses tailor the educational programme to the age of a patient. Four research questions were stated: What do nurses think the most common educational problems of a chronically ill child are? What specific educational principles are used with particular diseases? Do nurses cooperate with parents during the education? Do nurses tailor their educational programmes to the age of a child? Based on the interviews which are shown in case studies and tables, nurses see the biggest problems in noncooperation of a child and his parents together with lack of time and space to provide education. They mostly use specific attitude, clearness, systematic nature and feedback for particular diseases. The aims of the thesis were fulfilled and the research questions responded. It has appeared one more problem that nurses do not record the education. The findings of this thesis can improve the educational programmes and nursing activities for chronically ill children. They can also be used to better training of child patients and their parents and compensation of the chronic diseases.eng
dc.date.accepted2010-09-14
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeŠulistová, Radka
dc.description.defencePrůběh obhajoby: Ot. vedoucí práce - V čem osobně spatřujete přínos edukačního záznamu pro sesterskou činnost? Studentka - zajišťuje kontrolu, o čem byla edukace vedena. Z jakého důvodu dle Vašeho názoru sestry v odborných dětských poradnách tyto záznamy nevedou? Stud. - sestry v odborných poradnách mají málo času. Ot.oponenta: 1. Jak pracujete s cíli v oblasti edukace? Studentka - dle stanovených cílů se plánuje postup edukace 2. Jak zjistíte, že klient - klientka je efektivně edukován/a? Zpětnou vazbou zjišťujeme, zda informacím porozuměl a umí je použít 3. K jakému účelu je určen Edukační záznamový list? - Studentka - umožňuje pokračovat v edukaci. Dr. Trešlová - Z jakých materiálů jste vycházela při tvorbě edukačního listu - toto chybí uvedeno jako zdroj - studentka: Z literatury, ze standardů, z vlastního šetření. Klasifikace: velmi dobřecze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record