Now showing items 1-20 of 2449

  • 3BL management v hotelu 

   Malechová, Vendula (Jihočeská univerzita, 2013)
   Práce se věnuje společenské odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility ? CSR) a jejímu uplatňování v podmínkách hotelu. Součástí práce jsou polostandardizované rozhovory s představiteli hotelů zastupující ...
  • Agenturní zaměstnávání v České republice 

   Štěch, Jan (Jihočeská univerzita, 2012)
   Popis a analýza institutu agenturního zaměstnávání v České republice. Vysvětlení působnosti a vztahů mezi jednotlivými subjekty agenturního zaměstnávání. Zakotvení agenturního zaměstnání v českém právním systému a popis ...
  • Agroturistika v rámci vybraných mikroregionů (Benešovsko 

   Kotová, Iveta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Analýza současné úrovně rozvoje agroturistiky/ekoagroturistiky v mikroregionech Blaník a Podblanicko. V práci je postupně charakterizován potenciál cestovního ruchu ve vztahu k daným mikroregionům, podrobně představeny ...
  • Akreditace a certifikace v řízení kvality služeb 

   Valentová, Jiřina (Jihočeská univerzita, 2008)
   Diplomová práce je zaměřena na management kvality v poskytování zdravotní péče nemocnicemi s cílem zajistit kvalitu a bezpečí pro pacienty. Cílem práce je analýza a komparace Národních akreditačních standardů a zavádění ...
  • Aktivita stavebnictví v Jihočeském kraji 

   Škopová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2008)
   Diplomová práce na téma ''Aktivita stavebnictví v Jihočeském kraji'' je zaměřena na stav a porovnání aktivity stavebnictví jako jednoho z důležitých odvětví hospodářství a je zejména orientována na výstavbu bytů a domů. ...
  • Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti 

   Fialová, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2008)
   Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosažení plné zaměstnanosti, tzn. dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivní využití zdrojů pracovních sil a zabezpečení ...
  • Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji 

   Boucká, Petra (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diplomová práce řeší problematiku aktivní politiky zaměstnanosti jako nástroj zlepšení situace na trhu práce. Cílem práce je charakteristika jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji a návrh ...
  • Aktuální problémy kolektivního investování v České republice 

   Pýchová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2009)
   Na území České republiky zaznamenala oblast kolektivního investování v posledních letech velmi dynamický rozvoj. O této skutečnosti svědčí mimo jiné i vzrůstající objemy obchodů uskutečňovaných mezi finančními zprostředkovateli ...
  • Akvizice a fúze - právní, účetní a daňové aspekty v podmínkách ČR 

   Mašková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem této práce je zhodnotit účetní, daňové a právní aspekty akvizice a fúze v souladu s platnou legislativou České republiky. Tato práce se skládá ze dvou částí. První část, která je teoretická, se zabývá účetními, ...
  • Alternativní distribuční systémy v logistice potravin 

   Miláček, Vít (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato práce se zabývá komparací alternativních distribučních systémů v logistice potravin se zaměřením na úroveň dodavatelských služeb, úroveň logistických nákladů a vliv realizace logistických transferů na životní prostředí. ...
  • Alternativní využití zemědělského půdního fondu z hlediska ekonomických a mimoekonomických aspektů 

   Staněk, Jaroslav (Jihočeská univerzita, 2013)
   Rozvoj venkova a zemědělství je spatřován zejména v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí, které bude základem dlouhodobého ekonomického růstu a které poskytne ...
  • Analysis of project methods and their implementation in a project 

   Slabá, Karolína (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato magisterská diplomová práce popisuje metody a nástroje projektového managementu. Tyto metody jsou uvedeny na konkrétním příkladu projektu ze strojírenského prostředí.
  • Analytické metody a controlling v podniku 

   Petráňová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem této diplomové práce je posoudit význam a úlohu analytických činností v podniku a controlling, jeho předmět a obsahové vymezení v podnikové činnosti, následně pak se zaměřením na finanční controlling. Nakonec na ...
  • Analýza a hodnocení environmentální politiky ve vybraném podniku 

   Jurgová, Iva (Jihočeská univerzita, 2018)
   Diplomová práce se zabývá analýzou, hodnocením zavedení a realizováním environmentální politiky ve vybraném podniku. Předmětem práce je představení environmentální politiky a jejího fungování napříč Evropskou unií a Českou ...
  • Analýza a návrh nasazení dokument management systému ve vybrané organizaci 

   Homan, Jiří (Jihočeská univerzita, 2017)
   Diplomová práce se zaobírá systémem pro správu podnikového obsahu. Práce je rozdělena na dvě větší části, teoretickou a praktickou. V teoretické části autor popisuje životní cyklus podnikové aplikace a systém pro správu ...
  • Analýza a řízení provozu nové výroby v podniku 

   Mikulášková, Petra (Jihočeská univerzita, 2013)
   Diplomová práce se zabývá analýzou postupu výroby dřevěných rukojetí jako dílčí části vstupující do výrobku dláta. V úvodní části jsou shrnuty základní teoretické poznatky týkající se výrobního pro-cesu, přípravy výroby, ...
  • Analýza a zavedení systému řízení jakosti v oblasti výchovy a vzdělávání 

   Šímová, Hana (Jihočeská univerzita, 2008)
   Analýza systému managementu kvality a zavedení systému řízení jakosti v oblasti školství. Navrhnout metodiku postupu a praktické ověření jednotlivých kroků metodiky, včetně analýzy, zda otázka managementu jakosti je ...
  • Analýza a zhodnocení měření spokojenosti zákazníků 

   Burdová, Monika (Jihočeská univerzita, 2012)
   Hlavním cílem diplomové práce je analýza služeb poskytovaných nově zrekonstruovaným hotelem, který se nachází v centru malého města Jaroměřice nad Rokytnou a analýza spokojenosti zákazníků hotelu s těmito poskytovanými službami.
  • Analýza aktuální dotační politiky ČR v zemědělství a regionálním rozvoji 

   Ondřich, František (Jihočeská univerzita, 2009)
   Diplomová práce má za cíl vytvořit přehled dotační politiky ČR v zemědělství od roku 1990 do současnosti. Dále se zaměřuje na oblast regionálního rozvoje. V RR analyzuje možnosti čerpání peněžních prostředků z Evropské ...
  • Analýza cash flow a jeho využití ve finančním rozhodování 

   Hanousková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato diplomová práce je zaměřená na přehled o peněžních tocích, jeho podstatu, metody sestavování a využití při finančním řízení podniku. V první části práce je seznámení s teoretickými poznatky, které jsou ve vlastním ...