Now showing items 19554-19573 of 42268

  • Padmasambhava život, učení a ikonografie 

   Peltan, Václav (Jihočeská univerzita, 2016)
   Práce se zabývá indickým mistrem Padmasambhavou, který je také znám jak Guru Rinpočhe. V 8. století n. l. přišel na pozvání krále Thisonga Decäna do Tibetu, kde měl úlohu krotitele démonů. Tím pomohl s nastolením buddhismu ...
  • Pagination pro formuláře ASP.NET 

   Jelínek, Petr (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce se zabývá stránkováním pro formuláře ASP.NET použitím aplikačního rámce ve verzi 3.5. Práce obsahuje 2 hlavní části. V první provedu průzkum oblíbenosti 5 různých druhů stránkování, vzhledem k jejich ...
  • Paideia jako kultura. Řecká a hebrejská tradice - rozdílné kultury? 

   Smetana, Radek (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato práce se věnuje pojmu paideia a chápe jej v širším slova smyslu jako kulturu, jejíž snahou bylo formování lidského charakteru v průběhu staletí. Jde o dynamický proces, jehož cílem je realizace ideálu člověka. Autor ...
  • Pain assessment in surgical patients in the South Bohemia Region 

   Olišarová, Věra; Dvořáková, Vendula; Tóthová, Valérie (Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2020)
   Aim: The aim of the study was to describe the current state of pain assessment in surgical patients in the South Bohemia region. Design: A quantitative descriptive study. Methods: Two sets of questionnaires were used to ...
  • Pakt stability a růstu - historie, současnost, perspektivy 

   Krejčová, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2009)
   Cílem mé práce je přiblížit problematiku Paktu stability a růstu. V práci jsou popsány důvody založení Paktu, zkušenosti s jeho fungováním, důvody jeho pozdější revize a budoucnost Paktu. Dále jsou uvedeny příležitosti a ...
  • Palatabilita druhů, jejich bionomické vlastnosti a rychlost rozkladu detritu 

   Pálková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2007)
   V akvarijním pokusu byla stanovena palatabilita 20 lučních druhů prostřednictvím spásání slimáky. Dvouděložné rostliny byly zřetelně více žrané než jednoděložné rostliny. Na lokalitě byla stanovena rychlost rozkladu opadu ...
  • Paleoecology of fossil species of canids (Canidae, Carnivora, Mammalia) 

   Okřinová, Isabela (Jihočeská univerzita, 2014)
   There were reconstructed phylogeny of recent and fossil species of subfamily Caninae in this study. Resulting phylogeny was used for examining possible causes of cooperative behaviour in Caninae. The study tried to explain ...
  • Paleoekologická studie lokality u rybníka Černiš 

   Uhrová, Kristina (Jihočeská univerzita, 2012)
  • Paleoekologická studie lokality u rybníka Černiš 

   Uhrová, Kristina (Jihočeská univerzita, 2013)
  • Paleoekologická studie prameniště v centru starosídelní oblasti. 

   Bernardová, Alexandra (Jihočeská univerzita, 2009)
   Paleoekologická studie vývoje prameniště a jeho blízkého okolí od pozdního eneolitu na základě výsledků makrozbytkové, pylové a chemické analýzy.
  • Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště na Národní třídě, Praha 

   Myšková, Eva (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem práce bylo zpracovat vzorky z archeologického naleziště za účelem zjištění přítomnosti vajíček střevních parazitů lidského a/nebo zvířecího původu. Dalším úkolem bylo detekovat DNA jednobuněčných parazitů metodou ...
  • Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště v Chrudimi 

   Bartošová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2009)
   Cílem práce bylo vyšetřit poskytnutý archeologický materiál na přítomnost vajíček střevních helmintů člověka a domácích zvířat. Dalším úkolem bylo pokusit se o detekci antigenů parazitických protist metodou ELISA. Získané ...
  • Paliativní a hospicová péče 

   Laschová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2010)
   Diplomová práce se zabývá paliativní a hospicovou péčí. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou poskytnuty základní informace o paliativní péči, popisuje aspekty paliativní péče ...
  • Paliativní a hospicová péče z pohledu sestry 

   Grausgruberová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
   V současné době je hospicová a paliativní péče poměrně aktuální téma, o kterém se začíná více mluvit. Mnoho lidí se nachází v situaci, kdy stojí před rozhodnutím, na koho se obrátit či kam umístit svého příbuzného, když ...
  • Paliativní ozáření hrudníku pro nemalobuněčný karcinom plic 

   Sedlecká, Dana (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Paliativní péče a její možnosti v pobytových službách pro seniory 

   Homolová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti poskytované obecné paliativní péče v pobytových službách pro seniory. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké principy aplikují pracovníci v pobytových službách pro seniory při ...
  • Paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče 

   Zimová, Eva (Jihočeská univerzita, 2020)
   Diplomová práce se zabývá tématem paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče. Intenzivní péče má za cíl záchranu životů, naopak paliativní péče doprovází nemocné a zkvalitňuje jejich poslední chvíle. I ...
  • Paliativní péče poskytovaná rodinou pacienta v domácím prostředí 

   Kučerová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Diplomová práce s názvem Paliativní péče poskytovaná rodinou pacienta v domácím prostředí se zabývá specifiky péče o těžce nemocného v jeho domácnosti. Poskytování péče nemocným v domácím prostředí začíná být trendem domácí ...
  • Paliativní péče u dětí 

   Košková, Klára (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice dětské paliativní péče. Tato práce se zaměřuje na oblast komunikace, kvalitu života dětí, kterým je paliativní péče poskytována a v neposlední řadě je zde popisována také péče, ...
  • Paliativní péče u osob s mentálním postižením 

   Lieblová, Jana (Jihočeská univerzita, 2020)
   Cílem mé práce je představení paliativní péče u osob s mentálním postižením a poukázat na to, jak je v České republice nezbytná. Práce je zaměřena na vymezení paliativní péče, její úrovně, formy a poskytovatele paliativní ...