Now showing items 12538-12557 of 38305

  • M-Centrum pro mladou rodinu České Budějovice. Aktivity a aktuální problémy. 

   Dřevojanová, Petra (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce je zaměřena na M-Centrum pro mladou rodinu České Budějovice, na její nabízené aktivity a aktuální problémy. Teoretická část popisuje problémy současných mladých rodin v České republice. Dále představuje ...
  • m-Commerce 

   Vacková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem práce bylo navrhnout praktické využití m-commerce ve vybrané firmě na základě analýzy možností m-commerce v ČR a ve světě. První část práce zpracovávala teoretické podklady o mobilním obchodování. Další část práce ...
  • M. Lipman: Thinking in Education 

   Bláhová, Klára (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce se zabývá kritickým rozborem díla Thinking in Education M. Lipmana, které se zde věnuje otázce rozvoje myšlení v rámci vzdělávací praxe. Vysvětluje důvody důležitosti schopnosti dialogu, schopnosti kriticky myslet, ...
  • M. Vích jako kněz a kazatel 

   Kovandová, Jana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Diplomová práce se zabývá problematikou písemné pozůstalosti kněze Martina Vícha. Zpracovává a analyzuje jeho písemné přípravy na kázání během liturgického roku. Cílem je, na základě okomentovaného rozboru těchto kázání, ...
  • Maastrichtská konvergenční kritéria, jejich význam a uplatňování - základní přehled 

   Zelinková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2011)
   Zpracovaná bakalářská práce je věnována tématu maastrichtských kritérií (dále MK), která jsou velmi důležitá pro každý členský stát Evropské unie (dále jen EU) k přijetí společné měnové jednotky euro. Cílem bakalářské práce ...
  • MacIntyrova koncepce novověkého vývoje etiky 

   Ježek, Václav (Jihočeská univerzita, 2011)
   Diplomová práce se zabývá rozborem knihy Alasdaira MacIntyra ?Ztráta ctnosti, k morální krizi současnosti? ve které autor pojednává o krizi morálních hodnot v době novověku. Stěžejní část diplomové práce je věnována této ...
  • Macrozoobenthos Pohořského a Dobechovského potoka v Novohradských horách 

   Kloudová, Jana (Jihočeská univerzita, 2008)
   Práce se zabývá skladbou a strukturou makrozoobentosu Pohořského a Dobechovského potoka v Novohradských horách. Hodnocení proběhlo na základě sběrů z 10 lokalit uskutečněných v červenci 2001, březnu 2002 a červenci 2002/2003. ...
  • Madagaskarské stonkové sukulenty, chráněné CITES, ve sbírkách ČR 

   Koupal, Vít (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení zastoupení madagaskarských stonkových sukulentů, jako jedné z hlavních skupin sbírkových rostlin, chráněných CITES, ve vybraných sbírkách ČR. Sledovanými sbírkami byly Botanická ...
  • Madeleine Delbrel a její sociální i politické působení 

   Plintovičová, Anežka (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce pojednává o životě a zejména sociálním a politickém angažmá jedné z prvních francouzských sociálních pracovnic Madeleine Delbrel. V úvodu práce se nachází biografické údaje, poté je shrnuta její sociální činnost: ...
  • Madona z Rudolfova - slohové souvislosti a otázka datace 

   Schmidtová, Klára (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem předkládané bakalářské práce je socha Madony z Rudolfova, její slohové souvislosti a otázka datace. Práce se v úvodu zabývá rozborem literatury k danému tématu, následuje podrobný popis sochy a její historie. ...
  • Maedi-visna ovcí - genetické aspekty vnímavosti/odolnosti k onemocnění 

   Štoidl, Petr (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato práce je zaměřena na zhodnocení míry korelace mezi výskytem onemocnění Maedi-visna a polymorfismem na 35. pozici genu pro transmembránový protein TMEM154 u ovcí. Výskyt onemocnění Maedi-visna u ovcí byl stanoven pomocí ...
  • Magické čtverce 

   Suchá, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi magických čtverců a analyzuje je z hlediska použitelnosti při výuce na základní škole. Magické čtverce jsou známy již několik stovek let a od té doby prošly mnoha ...
  • Magické čtverce a křížové součty na ZŠ s podporou počítače 

   Očkay, Albín (Jihočeská univerzita, 2011)
   Didaktické materiály se vyvíjejí spolu s prostředky, které jsou dostupné pro jejich použití. Obnovují se a přinášejí s sebou nové pohledy na základy pedagogiky. Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit a poté zhodnotit ...
  • Magický realismus v literatuře - typologie a interpretace (Márquez, Allende, Bulgakov) 

   Macková, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem této bakalářské práce bude typologie magického realismu, a to hlavně ve směru literárním. V rámci teoretické části bude vymezen pojem magický realismus, dále zde budou stanoveny jeho typické znaky a také jeho zařazení ...
  • Magnetická modifikace mikrobiálních buněk 

   Baldíková, Eva (Jihočeská univerzita, 2013)
   Pekařské kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) byly magneticky modifikovány třemi různými způsoby, a sice povrchovou modifikací buněk magnetickými kapalinami, zabudováním buněk do magnetického alginátu a kovalentní imobilizací ...
  • Magnetická orientace norníka rudého (<i>Myodes glareolus</i>) 

   Nováková, Monika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Schopnost magnetické orientace byla zjištěna již u několika druhů hlodavců, avšak mechanismus jejího vnímání nebyl s přesností určen.Cílem této práce bylo ověřit magnetický smysl u norníka rudého (Myodes glareolus) a pokusit ...
  • Magnetická orientace rypoše obřího a rypoše stříbřitého 

   Oliveriusová, Ludmila (Jihočeská univerzita, 2008)
   Magnetická orientace byla studována na několika druzích hlodavců. Cílem práce bylo prověřit schopnost magnetorecepce u dvou druhů podzemních hlodavců: rypoše obřího a rypoše stříbřitého. Spontánní směrová preference v ...
  • Magnetická orientace u obratlovců se zvláštním zaměřením na savce 

   Oliveriusová, Ludmila (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Magnetická rezonance a její elektromagnetická podstata 

   Moláková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cíle, vytyčené na základě současného stavu, které by měla práce splňovat, spočívaly ve využití teorie kurikulárního procesu a již zpracované kvantové dimenze magnetické rezonance k vymezení elektromagnetické podstaty ...