Now showing items 7543-7562 of 38305

  • GALERIE VE VĚŽI A JEJÍ VÝZNAM V DĚJINÁCH KAŽDODENNÍ KULTURY NA MĚLNÍKU VE DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ 

   Michňová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2019)
   Předkládaná rigorózní práce je mikrohistorickou sondou do dějin každodenní kultury druhé poloviny 20. století na Mělníku. Zabývá se vlivem komunistického režimu na kulturní a společenský život ve středočeském městě na ...
  • Gambler v Českých Budějovicích 

   Businská, Václava (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce se týká problému patologického hráčství, jeho příčin i následků. Teoretická část se zabývá definicí patologického hráčství a jeho dopadem na rodinu i společnost. Vzhledem k zaměření práce na herny a výherní ...
  • Gamblerství 

   Švehlová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2009)
   Má diplomová práce se zabývá problematikou závislosti na výherních automatech, která začíná být v současné době velice aktuální a je pomalu přiřazována k nejčastějším závislostem v České republice. V teoretické části jsou ...
  • Gamblerství 

   Pospíšilová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2011)
   Diplomová práce se zabývá problematikou gamblerství na druhém stupni základních škol. Práce se skládá ze dvou částí " teoretické a praktické. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmu závislost a charakterizování ...
  • Gamblerství jako nemoc 

   Tůmová, Alena (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Gambling u mladistvých 

   Víšková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2008)
   Téma bakalářské práce ‚qGambling u mladistvých'' jsem zvolila pro svoji aktuálnost a závažnost. Patologické hráčství, nazývané gambling, se stále více promítá do populace mladistvých, kde stejně jako u dospělé populace ...
  • Gamma a beta funkce 

   Tenkl, Matěj (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou Eulerových gamma a beta funkcí, často využívaných v matematické statistice, matematické analýze, ekonomii a fyzikálních aplikacích. Je koncipována tak, aby podala ucelený pohled ...
  • Gastrointestinální ekosystém a probiotika 

   Řežábková, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Střevní mikroflóra je postnatálně získaný orgán. Její metabolická činnost je srovnatelná s metabolismem jater. Střevní mikroflóra vytváří se slizničním imunitním systémem a střevní slizniční bariérou vysoce integrovaný ...
  • Gastronomie Podhůří Šumavy jako prvek rozvoje cestovního ruchu 

   Pulkrábová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce se zabývá stravovacími službami jako jedné ze základních služeb cestovního ruchu v rámci vybrané oblasti Podhůří Šumavy. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat zkoumanou oblast z hlediska nabídky stravovacích ...
  • Gastroturismus v Evropě 

   Kozlyuk, Mariya (Jihočeská univerzita, 2019)
   V současné době je jednou z hlavních části odvětví cestovního ruchu stravování hostů. Proto se gastronomie stala významnou součástí kultury každé země a zdrojem její identity. Je důležité udržovat a podporovat různé možnosti ...
  • "Gâtée par le monde." Literární dílo kněžny Alexandry z Dietrichsteina 

   Musilová, Martina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diplomová práce se zabývá rukopisnou literární tvorbou frankofonní šlechtičny Alexandry Dietrichsteinové, rozené Šuvalovové (1775-1847), která svým rozsahem představuje pro české země unikát. Na základě devíti vybraných, ...
  • Geblieben - Deutsche in Prachatice/Prachatitz und Umgebung nach dem Jahr 1945 

   Toušek, Filip (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá odsunem Němců z Českolovenska a poté Němci, kteří zde zůstali. První část analyzuje situaci v celém Československu. Popsána je historie německé menšiny na našem území od vzniku Československé ...
  • Gegenüberstellende Analyse methodischer Aspekte deutschsprachiger Lieder im Deutsch als Fremdsprache Unterricht 

   Hrušková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2013)
   In meiner Arbeit Gegenüberstellende Analyse methodischer Aspekte deutschsprachiger Lieder im Deutsch als Fremdsprache Unterricht werde ich mich mit Gründen beschäftigen, warum es gut ist, Lieder im DaF-Unterricht zu ...
  • Gegenwärtige fachsprachliche Tendenzen im Bereich des Umweltschutzes 

   Podlešáková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce se zakládá na odborném jazyku recyklace a zpracování plastů a zohledňuje jednotlivé jazykové a textové rysy. Charakteristické znaky jsou analyzovány na základě prospektů získaných na mezinárodním veletrhu ...
  • Geiger - Müllerův počítač v jaderném praktiku 

   Mittasch, Marek (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem této práce bylo vysvětlit činnost Geiger - Müllerova počítače, jakožto detektoru ionizačního záření. Popsat jeho základní parametry a charakteristiky. Navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit úlohy využívající Geiger - ...
  • Gemmoterapie jako regenerační metoda (vytvoření výukového programu pro posluchače oboru Výchova ke zdraví) 

   Koptíková, Dana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá gemmoterapií, jako alternativním způsobem terapie a regenerace lidského organismu. Cílem práce je tvorba výukového materiálu a jeho ověření studenty oboru Výchova ke zdraví Pedagogické fakulty ...
  • Gender a dívky na základní škole 

   Hronková, Martina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Diplomová práce se věnuje problematice genderu. Je dělena na dvě části, a to část teoretickou neboli rešeršní a část praktickou neboli výzkumnou. Teoretická/rešeršní část se zabývá vymezení pojmu gender jako sociálního ...
  • Gender a genderová lingvistika 

   Andraschková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tématem bakalářské práce je gender a genderová lingvistika. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teoretickému rozboru pojmu gender a s ním přímo související kapitoly jako jsou například: genderové stereotypy ...
  • Gender problematika v ozbrojené složce policie 

   Poláková, Marika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem práce je identifikovat rozdíly v postavení mužů a žen u Policie ČR, které mohou nepříznivě ovlivnit kariérní postup příslušnic policie a zároveň popsat typické genderové stereotypy, které ženy předurčují do určitých ...