Now showing items 16587-16606 of 42267

  • Na pacienta orientovaná péče 

   Waldsbergerová, Marcela (Jihočeská univerzita, 2015)
   Na pacienta orientovaná péče je termín, který patří k modernímu ošetřovatelství a zdůrazňuje holistický přístup. Díky němu je pacient vnímán jako komplexní osoba se svými bio-psycho-sociálními a spirituálními potřebami. ...
  • Na plechárně - charakteristika komunity v díle Johna Steinbecka 

   Antošová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2013)
   Práce si klade za cíl prozkoumat význam komunity a postavení jejích jednotlivých členů v díle Na plechárně amerického autora Johna Steinbecka. Zaměří se především na otázky přátelství a mezilidských vztahů ve výše zmíněném ...
  • Na počátku byl vztah - člověk jako vztahová bytost 

   Sedláčková, Vlasta (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce na teoretické úrovni pojednává o člověku jako vztahové bytosti. S odkazem na psychologické a teologické zdroje, se věnuje popisu a analýze meziosobních, blízkých vztahů, vztahů v Boží Trojici a vztahem ...
  • Na počátku byl vztah - křesťanské paradigma západní kultury formující obraz člověka v procesu trestního soudnictví 

   Týmová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diplomová práce pojednává na teoretické úrovni o významu a postupném vývoji vnímání dialogičnosti člověka v kontextu trestního soudnictví. V západoevropském kulturním prostředí byl obraz člověka jako dialogické bytosti ...
  • Na pohřebišti uměleckých děl: Dewey a Adorno o muzeální koncepci umění 

   Dadejík, Ondřej; Paštéková, Michaela; Brezňan, Peter (Slovenská asociácia pre estetiku, 2019)
   Tento článek sleduje dva cíle: Za prvé, načrtnout paradox, který spočívá ve zjevné, ale kontradiktorické přítomnosti dvou aspektu muzeí a galerií. Muzea i galerie jsou místy dvojí transformace. Muzea mění věci z živých ...
  • Na statku a v chaloupce. Odraz rodinných a sociálních struktur českého venkova 2. poloviny 19. století v ženském románu Vlasty Pittnerové 

   Zikmundová, Petra (Jihočeská univerzita, 2017)
   Předložená práce se zabývá problematikou výměnku v druhé polovině 19. století a počátku 20. století, jak ji zaznamenala v beletristické tvorbě Vlasta Pittnerová (doba života), autorky ženských románů z venkovského prostředí. ...
  • Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím 

   Zdeňka, Smutná; Barbora, Duží; Vávra, Jan (Český zahrádkářský svaz, 2020)
   Článek, představující změny vztahu k jídlu v Česklu během pandemie Covid-19, první díl.
  • Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím II 

   Barbora, Duží; Zdeňka, Smutná; Vávra, Jan (Český zahrádkářský svaz, 2020)
   Článek, zabývající se změnami vztahu Čechů k potravinám během pandemie Covid-19.
  • Na vlně populismu. Aktuální vývoj Svobody a přímé demokracie 

   Nusková, Nikola (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zabývá tématem populismu v České republice, a to konkrétně na příkladech Úsvitu přímé demokracie a Svobody a přímé demokracie. V první části práce je nastíněna teorie populismu, po níž následuje přiblížení ...
  • Nabídka a poptávka služeb porodních asistentek v ženské populaci 

   Gašparíková, Renata (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem této práce je nabídka a poptávka služeb porodních asistentek v ženské populaci. Teoretická část je zaměřena na kompetence a role porodní asistentky v péči o ženy v každé etapě jejich života. Pro vypracování práce ...
  • Nabídka a prodej biopotravin v rámci odlišných distribučních forem 

   Drkulová, Jarmila (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se jmenuje Nabídka a prodej biopotravin v rámci odlišných distribučních forem. Cílem je porovnání nabídky a cenových hladin vybraného spotřebního koše biopotravin v maloobchodních řetězcích a prodejnách ...
  • Nabídka a skladba jídel pro děti v předškolních zařízeních 

   Malimánková, Jana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Ve své bakalářské práci se zaměřuji na výživu dětí v předškolních zařízeních. Děti zde dostávají přesnídávku, oběd a svačinu, což vychází na 60 % jejich denního příjmu. Pro zdravý vývoj dětí je velice důležité, aby strava ...
  • NABÍDKA AKTIVIT PRO KVALITNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU U OHROŽENÝCH DĚTÍ 

   Slouka, Pavel (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem bakalářské práce je Nabídka aktivit pro kvalitní trávení volného času u ohrožených dětí. V teoretické části jsou vydefinovány základní pojmy týkající se ohrožených dětí, speciální pedagogiky či volného času. Dále ...
  • Nabídka aktivizačních programů v Domově pro seniory Kopretina v Plzni 

   Fenclová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2011)
   Naše populace stárne, lidé se dožívají vyššího věku. Přibývá seniorů, kteří jsou nesoběstační a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Mnohdy se stane, že senioři nemají rodinu, která se o ně postará, nebo se o ně postarat ...
  • Nabídka atlasové tvorby v ČR 

   Hanzlík, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2014)
   V této práci bude objasněna problematika nabídky atlasové tvorby a její dostupnosti v rámci České republiky. Atlas je soubor map spojených účelem, tématikou, měřítkem nebo měřítkovou řadou, generalizací a dalšími systémovými ...
  • Nabídka biopokrmů na území statutárního města České Budějovice 

   Cvachová, Denisa (Jihočeská univerzita, 2017)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu využití bioproduktů ve stravovacích zařízeních na území statutárního města České Budějovice. Průzkumy na úrovni stravovacích zařízení jsou doplněny o spotřebitelský průzkum, který ...
  • Nabídka investičních produktů pro fyzické osoby v České republice 

   Kafková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá nabídkou investičních produktů pro fyzické osoby, které poskytují banky v České republice. Podnikání v oblasti bankovnictví patří mezi odvětví, ve kterém panuje velká konkurence mezi ...
  • Nabídka kreditních karet na českém trhu 

   Slámová, Hana (Jihočeská univerzita, 2008)
  • Nabídka pohybových činností pro předškolní děti v souladu s RVP PV 

   Městecká, Veronika (Jihočeská univerzita, 2019)
   Hlavním tématem bakalářské práce je ukázat možnosti naplňování cílů RVP PV prostřednictvím pohybových her a činností v mateřské škole. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje rozvoj dítěte ...
  • Nabídka pravidelných zájmových činností ve Volarech 

   Mrázová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2008)
   V první části své práce uvádím zásady a pravidla pedagogicky ovlivňované zájmové činnosti, vysvětluji některé pojmy a uvádím, jak některá specifika etap vývoje člověka, ovlivňují vhodnost a výběr zájmové činnosti. V ...