Now showing items 34315-34334 of 42268

  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Chorvatska 

   Krejcarová, Eva (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se věnuje studiu územní polarity socioekonomické diferenciace Chorvatska. Hlavním cílem práce je sledování této problematiky na základě předem zvolených indikátorů, které jsou klasifikovány do tří skupin ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Česka 

   Suchánek, Jonáš (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá územní polaritou socioekonomické diferenciace Česka. Ta je vymezena pomocí prostorové analýzy vybraných ukazatelů, ke kterým se řadí např. výše hrubého domácího produktu, míra nezaměstnanosti ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Maďarska 

   Kebza, Martin (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce se věnuje studiu územní polarity socioekonomické diferenciace Maďarska. K zjištění tohoto jevu slouží řada statisticky podložených ukazatelů, které jsou podrobeny analýze. Tyto indikátory jsou ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Polska 

   Vácha, Ladislav (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zaměřuje na územní polaritu socioekonomické diferenciace Polska, jíž studuje prostřednictvím prostorové analýzy vybraných ukazatelů. Hlavním cílem je detekce regionálních disparit a hledání determinantů, ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Rakouska 

   Ležáková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce zpracovává tématiku územní polarity socioekonomické diferenciace ve střední Evropě, konkrétně v Rakousku. Hlavním cílem této práce je sledovat současný stav tohoto fenoménu na základě prostorové ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Rumunska 

   Hřivnáč, Radek (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá územní polarit o u socioekonomické diferenciace Rumunska. Hlavním cílem práce je sledování této problematiky v prostorové analýze za pomocí vybraných statistických ukazatelů, které jsou ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Slovenska 

   Holakovský, Josef (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá územní polaritou socioekonomické diferenciace Slovenska na základě aplikace prostorové analýzy vybraných ukazatelů. Hlavní cíl spočívá v identifikaci stěžejních determinantů spolupodílejících se ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Slovinska 

   Pessr, František (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce je zaměřena na územní polaritu socioekonomické diferenciace Slovinska na základě prostorové analýzy vybraných indikátorů. Hlavním cílem práce je detekce územních disparit a určování determinantů, které ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Spolkové republiky Německo 

   Kněžíčková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce pojednává o územní polaritě socioekonomické diferenciaci Spolkové republiky Německo. Hlavní cíl práce je sledování této problematiky na základě předem zvolených ukazatelů, které jsou rozděleny do tří ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Španělska 

   Rauscher, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá územní polaritou socioekonomické diferenciace Španělska, která je sledována na základě ukazatelů rozdělených do tří skupin: ekonomické, sociální a politicko-kulturní. Hlavním cílem práce je ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Švýcarska 

   Chudý, Vít (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem územní polarity socioekonomické diferenciace Švýcarska. Rovněž se také zaměřuje na sledování disparit, nerovnoměrného rozvoje regionů a zkoumání heterogenního postavení jednotlivých ...
  • Územní polarita socioekonomické diferenciace Turecka 

   Zinek, Jiří (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá územní polaritou socioekonomické diferenciace Turecké republiky. Jev územní polarity je analyzován deseti socioekonomickými ukazateli, které byly rozděleny do tří skupin, ekonomických, sociálních ...
  • Územní rozpočty v rozpočtové soustavě v ČR 

   Čamrová, Helena (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Územní studie jako podklad pro územní plánování vybrané lokality 

   Mikulová, Eva (Jihočeská univerzita, 2018)
   Krajina je vše, co nás obklopuje, prostor ve kterém žijeme a který utváříme. V posledních letech se stále častěji diskutuje o udržitelném rozvoji, který se neodmyslitelně týká i krajiny, tak aby byla schopná přečkat naše ...
  • Územní studie jako podklad pro územní plánování vybrané lokality 

   Večeřová, Simona (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato diplomová práce se zabývá územní studií, která slouží jako podklad pro územní plánování. Územní studie je zpracována pro vybranou oblast, která je vymezena velikostí správního území Chlum u Třeboně, které má čtyři ...
  • Územní vztahy a propojení rekreačních funkcí ve vybrané oblasti 

   Tichá, Marie (Jihočeská univerzita, 2008)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část přibližuje teorii cestovního ruchu, praktická část představuje sledované území - Třeboňsko. Hlavním cílem této práce je provést analýzu potenciálu cestovního ruchu ...
  • Územní vztahy a propojení rekreačních funkcí ve vybrané oblasti 

   Kotoučová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu potenciálu cestovního ruchu v Máchově kraji a analyzovat spolupráci mezi subjekty cestovního ruchu. Byly analyzovány také turistické atraktivity a služby cestovního ruchu v ...
  • Úzkost a strach u dětí mladšího školního věku z pohledu dítěte a rodiče. 

   Hodková, Kamila (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se zabývá úzkostí a strachem u dětí mladšího školního věku. Cílem této práce je zmapovat emoce úzkosti a strachu u dětí a porovnat vnímání těchto emocí z pohledu rodičů a z pohledu dětí. V teoretické části ...
  • ÚZKOSTNÉ DĚTI MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ 

   Samcová, Věra (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce je zaměřena na úzkostné děti mladšího školního věku ve výuce náboženství. První část práce obsahuje definice a rozlišení pojmů úzkost a strach, popisuje úzkostné dítě z pohledu psychologie. V práci jsou uvedeny faktory ...