Now showing items 40194-40213 of 42268

  • Zabezpečení provozu na ČD 

   Stránský, Radomír (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Zabezpečení, ochrana a zálohování dat v malých a středních firmách 

   Bartoš, Jiří (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem mé bakalářské práce je ukázka plně funkčního zálohovacího systému Data Protection Manager 2010, postaveného na znalostech a technologiích firmy Microsoft, který ochrání data a aplikace v maximálně možné míře na ...
  • Zabezpečovací staniční zařízení používané na železnici 

   Bárta, Jan (Jihočeská univerzita, 2020)
   Cílem této práce je utvořit základní přehled staničního zabezpečovacího zařízení využívaného v české železniční síti. Práce se věnuje základním typům, principům a ovládání zabezpečovacího zařízení. Jsou zde popsány venkovní ...
  • Zabezpečování veřejných služeb obcí 

   Ambrož, Pavel (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato práce se zabývá alokační funkcí veřejných financí, konkrétně veřejnými výdaji na úrovni obcí. Jsou zde představeny veřejné služby zabezpečované obcemi, ať už dobrovolně podle rozhodnutí obecního zastupitelstva, či ...
  • Zacházení s teoriemi sociální práce v praxi 

   Nožková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem sociální pracovníci působící v hospicích zacházejí s teoriemi využívanými v sociální práci, tj. zda teoretické poznatky využívají nebo ne a zda jim přijdou teorie ...
  • Zachování a obnova alejí na Jihlavsku 

   Hávová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2015)
   Faktorem, který způsobuje rozvoj houbových chorob je nejen zdravotní stav dřevin, ale také jejich stáří, okolní prostředí a v neposlední řadě údržba a péče o stromy. Diplomová práce vyhodnocuje vliv různých úrovní a ...
  • Začínající policista a jeho adaptace na práci a pracoviště 

   Pokorný, František (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Začínající pracovník v pomáhající profesi 

   Jiroutová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá pomáhající profesí a prvním rokem vykonávání této profese, konkrétně na profesi psychologa. Teoretická část vysvětluje a definuje základní pojmy vztažené k této problematice: pomáhající profese; ...
  • Začínající učitel na 1. stupni ZŠ 

   Géblová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Problematika začínajících učitelů byla zkoumána již mnohokrát, ale zatím vždy bez rozlišení jednotlivých stupňů vzdělávání. Všeobecné zaměření učitelů na 1. stupni ZŠ je specifické a s tím je spojená i rozdílná vysokoškolská ...
  • Začít spolu 

   Jindrová, Klára (Jihočeská univerzita, 2011)
   Anotace Cílem práce je definovat pozitiva a negativa vzdělávání dětí v programu Začít spolu, definovat podmínky pro jeho realizaci a přiblížit čtenářům režim dne a vzdělávací metody v této alternativě. V teoretické části ...
  • Začlenění a aktivizace osob starších 65 let do společenského dění v Písku 

   Vlachová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zabývá začleněním a aktivizací osob straších 65 let do společenského dění v Písku. Cílem bakalářské práce je zjistit jaké služby a aktivity město Písek zajišťuje k začlenění osob starších 65 let do ...
  • Začlenění autisty do vzdělávání 

   Zahrádková, Marie (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce ?Začlenění autisty do vzdělávání? je případovou studií žáka s autismem integrovaného do běžného vzdělávání. Cílem je seznámit s možností začlenění žáka s vysokofunkčním autismem mezi ostatní žáky. Teoretická ...
  • Začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ 

   Cábová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak probíhá adaptace dětí s odlišným mateřským jazykem do běžné mateřské školy. Teoretická část je věnována socializaci dítěte, vývoji řeči v předškolním věku, druhům komunikace. ...
  • Začlenění dítěte s autismem do ZŠ 

   Zachařová, Lada (Jihočeská univerzita, 2008)
   V teoretické části své diplomové práce jsem se zaměřila na zmapování aktuálních poznatků o problematice poruch autistického spektra. Snažila jsem se popsat současnou situaci a porovnat vzdělávání dětí s autismem integrovaných ...
  • Začlenění dítěte s postižením do roverského kmene spolku Junák - český skaut 

   Halíková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2020)
   Bakalářská práce se zabývá začleněním dítěte s postižením do roverského kmene Spolku Junák - český skaut. Na základě kvantitativního šetření s technikou dotazníku zjišťuje a prezentuje názory roverů a rangers na začlenění ...
  • Začlenění dospělých osob se získaným zrakovým handicapem do společnosti 

   Žaludová, Jaroslava (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Začlenění handicapovaných do běžného života 

   Krymová, Miroslava (Jihočeská univerzita, 2015)
  • Začlenění jednotek Level do systému NASEC a možnosti využití 

   Hule, Václav (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce "Začlenění jednotek Level do systému NASEC a možnosti využití", se zabývá nastíněním principu satelitního střežení vozidel systémem NASEC a nastavením použitých komunikátorů. Práci je možné využít jako prvotní seznámení ...
  • Začlenění nových ploch suburbanizace do okolní krajiny 

   Dvořáková, Marta (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předkládaná diplomová práce hodnotí územní plány zvolených obcí komerční a rezidenční suburbanizace v zázemí Českých Budějovic. Předmětem zkoumání byly zejména staré a nové plány obou obcí a jejich následné porovnání ...