Now showing items 5466-5485 of 42267

  • Domácí násilí a jeho vliv na psychosociální klima rodiny 

   Böhmová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2013)
   BÖHMOVÁ, M. Domácí násilí a jeho vliv na psychosociální klima rodiny. České Budějovice 2013. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí práce: PhDr. Ing. ...
  • Domácí násilí a jeho vliv na sociální klima v prokreační rodině 

   Nový, Jan (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Domácí násilí a práce s osobami ohroženými domácím násilím na Azylovém domě MáTa 

   Lišková Fornouzová, Jana (Jihočeská univerzita, 2017)
   Obsahem této bakalářské práce je zjistit, zda je na Azylovém domě MáTa správně nastavena metodika práce s osobami ohroženými domácím násilím. V teoretické části uvádím pojmy související s domácím násilím, cyklus a fáze ...
  • Domácí násilí a primární péče 

   Vrtišková, Eliška (Jihočeská univerzita, 2008)
   Domácí násilí a primární péče. Domácí násilí je nejrozšířenější formou násilí, zároveň i formou nejméně kontrolovanou, ve své frekvenci a závažnosti nejvíce podceňovanou. Domácí násilí je fyzické, psychické či sexuální ...
  • Domácí násilí a sociální práce s oběťmi domácího násilí 

   Šťastná, Martina (Jihočeská univerzita, 2008)
   Bakalářská práce se zabývá domácím násilím, jako jedním z druhů agresivního chování. V teoretické části jsou na základě studia odborné literatury a právních norem vymezeny obecné pojmy vztahující se k problému domácího ...
  • Domácí násilí jako sociálně patologický jev 

   Benešová, Jana (Jihočeská univerzita, 2014)
  • Domácí násilí jako sociálně-patologický jev a možnosti edukace veřejnosti v oblasti jeho trestně právního řešení. 

   Kršková, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na popis znaků, příčin a forem domácího násilí, charakterizuje oběti, pachatele a důsledky domácího násilí. Praktická část se zaměří na případové kazuistiky a zkušenosti ...
  • Domácí násilí jako sociální problém okresu České Budějovice 

   Šímová, Ivana (Jihočeská univerzita, 2008)
   Domácí násilí je dlouhodobý, opakovaný a stupňující se cyklus násilí, páchaný v soukromí mezi blízkými osobami. Může mít formu fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického nebo sociálního násilí, kdy role násilníka a ...
  • Domácí násilí mezi partnery 

   Hrádková, Marcela (Jihočeská univerzita, 2009)
   Práce se zabývá domácím násilím mezi partnery. Teoretická část je rozdělena na jednotlivé kapitoly, které definují pojem domácího násilí a historický pohled na domácí násilí. Dále popisuje cyklus a akty domácího násilí, ...
  • Domácí násilí na dětech 

   Fibigerová, Eva (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Domácí násilí na seniorech 

   Šroubová, Jitka (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019)
   Vzhledem k tomu, že dochází ke stále většímu počtu stárnoucí populace, dochází taktéž ke zvyšování počtu trestné činnosti páchané na osobách vyššího věku. Senioři se nejčastěji stávající oběťmi majetkové a násilné trestné ...
  • Domácí násilí na seniorech - ekonomické násilí 

   Zimmelová, Petra (Jihočeská univerzita, 2007)
  • Domácí násilí na seniorských pacientech trpících duševní chorobou. 

   Kůrová, Hana (Jihočeská univerzita, 2007)
   Domácí násilí na seniorských pacientech trpících duševní poruchou je v dnešní moderní společnosti častým problémem, jehož křivka výskytu neustále roste. Domácí násilí se vyskytuje v mnoha podobách - ekonomické, fyzické, ...
  • Domácí násilí na ženách a mužích z pohledu vysokoškolských studentů 

   Morongová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce Domácí násilí na ženách a mužích z pohledu vysokoškolských studentů je zaměřena na pohledy a názory vysokoškolských studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k tématu domácího násilí. V teoretické ...
  • Domácí násilí nejen mezi partnery 

   Wawreynová, Klára (Jihočeská univerzita, 2013)
  • Domácí násilí páchané na dětech 

   Kalvas, Petr (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce na téma ? Domácí násilí páchané na dětech ? je zaměřena na problematiku druhu domácího násilí, které se vyskytuje nejčastěji v souvislosti s dětmi. V první části bakalářské práce je věnován prostor pro ...
  • Domácí násilí páchané na mužích 

   Týrová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Práce se zabývá domácím násilím páchaném na mužích. V teoretické části bude charakterizováno domácí násilí, jeho projevy, formy a cyklus, ve kterém se zpravidla odehrává. Dále poukáži na specifika násilí na mužích a specifika ...
  • Domácí násilí páchané na seniorech 

   Carda, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce vysvětluje čtenáři základní pojmy týkající se problematiky domácího násilí a seznamuje ho s výchozí terminologií. Jednou ze skupin, která se stává stále častěji obětí domácího násilí, jsou senioři. Vzhledem ...
  • Domácí násilí pohledem jeho obětí 

   Honzlová, Jana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Problematika domácího násilí je v současné době velmi diskutovaným společenským tématem. K domácímu násilí dochází v soukromí, za zavřenými dveřmi, mezi blízkými lidmi. Vyskytuje se ve všech společenských vrstvách a může ...
  • Domácí násilí v ČR z pohledu práva a profesí 

   Hledíková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2009)
   V uplynulých letech jsme se v českém právu konečně dočkali několika změn v oblasti domácího násilí. Mám na mysli změny legislativní, ale i změny v přístupu pomáhajících a dalších profesí, které se s problémem domácího ...