Now showing items 9060-9079 of 42267

  • Hluk sklizňové linky při sklizni obilovin. 

   Bártů, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce je zaměřena na sklizeň obilnin z hlediska hlukové zátěže. Při sklizni obilovin je zdrojem hluku sklizňová linka, tzn. sklízecí stroj (sklízecí mlátička), dopravní prostředky odvážející sklizené zrno (traktory ...
  • Hluk v chovech drůbeže. 

   Stluka, Petr (Jihočeská univerzita, 2011)
   Primárním cílem této bakalářské práce je měření hladin hluku ve vhodně zvolených místech v chovu drůbeže. Konkrétně v chovu nosnic, kde jsou nosnice chovány ve vertikálních třípodlažních klecových bateriích. A následné ...
  • Hluk v okolí farem pro odchov telat. 

   Šámal, Jiří (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce se zabývá hlukem v okolí farem pro odchov telat. V této práci se řeší velikost hluku, který působí na zvířata a lidi v jejich okolí. Pro sběr údaju byly použity dva hlukoměry, které nám zaznamenaly hodnoty hluku. ...
  • Hluk v různých typech dojíren. 

   Fák, Jan (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na hluk v různých typech dojíren, zabývá se měřením hluku ve sledovaných dojírnách různého typu. Pro toto měření byly zvoleny zemědělské podniky v mém okolí: Zemědělská společnost Slapy ...
  • Hluk z kompostáren 

   Kraus, Ladislav (Jihočeská univerzita, 2017)
   První část této bakalářské práce je věnována teoretickým poznatkům na téma kompostování, kompostárny, využití kompostu, hluk a jeho šíření. Ve druhé části jsem se zaměřil na měření hluku v kompostárně nedaleko města Dobřany.
  • Hluková analýza v chovu dojnic ve vybraném podniku 

   Dobrovolný, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2017)
   V této bakalářské práci se v teoretické části zaměřuji na konstrukci stájí a používané technologie v chovu dojného skotu. Dalším řešeným tématem je welfare a poslední předmět, který řeší teoretická část práce, je hluk a ...
  • Hluková expozice obsluhy posklizňové linky 

   Prokurát, Václav (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce je zaměřena na hlukovou expozici pro obsluhu posklizňové linky. Hlavním cílem práce bylo zjistit hlukovou zátěž na pracovišti. Výsledky měření byly matematicky zpracovány a následně komparovány s platným ...
  • Hluková zátěž na farmě pro chov koz a v jejím okolí. 

   Tácha, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce je zaměřena na posouzení farmy pro chov koz z hlediska hlukové zátěže okolí. Hlavním cílem práce bylo provést měření hluku během pracovního provozu na různých místech vybraného objektu, zpracovat získaná ...
  • Hluková zátěž obsluhy v kabině traktorů odlišné výkonnostní třídy. 

   Kubeš, Jiří (Jihočeská univerzita, 2007)
   Práce popisuje hlukovou zátěž obsluhyv kabině traktorů odlišné výkonostní třídy.Měrení bylo prováděno na 3 typech traktorech. Jmenovitě John Deere, 7810, Case Magnum 310, Zetor 16145. V závěru práce byly vyhodnoceny a ...
  • Hluková zátěž okolí při likvidaci stavební sutě a výrobě recyklátu. 

   Vejvoda, Jan (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na zátěž okolí hlukem způsobeným likvidací demoličního odpadu a výrobou recyklátu. Teoretická část se zabývá technologií recyklace demoličních odpadů a jejich využitím. Měření se zaměřují ...
  • Hluková zátěž v chovu prasat 

   Sedlák, Pavel (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Hluková zátěž v dojírnách 

   Frantík, Jan (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Hluková zátěž v okolí farem pro odchov brojlerů. 

   Tůma, Marek (Jihočeská univerzita, 2011)
   Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problematikou hlukové zátěže v okolí farem pro odchov brojlerů. Cílem této práce bylo měření hluku v okolí farmy při různých technologických etapách výkrmu brojlerů. S naměřenými ...
  • Hluková zátěž v okolí farem pro výkrm býků. 

   Krajíček, Karel (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hlukové zátěže v okolí farmy pro výkrm býků. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy o hluku, jeho definice, zdroje, působení na zdraví člověka a základní prevence a ...
  • Hlukové emise při výrobě a zpracování objemových krmiv 

   Zloch, Jan (Jihočeská univerzita, 2016)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění hladin hluku v určité vzdálenosti od jednotlivých strojů senážní linky a v pracovním místě obsluhy. Přičemž literární část práce je především zaměřena na současné technologie ...
  • Hlukové emise v chovu kuřat na výkrm 

   Stejskal, Jiří (Jihočeská univerzita, 2016)
   Diplomová práce je zaměřena na zdroje hluku v zemědělských provozech z hlediska hlukových emisí. Zemědělským provozem byla v tomto případě hala pro výkrm kuřat na maso. Hlavním cílem práce je praktické měření všech zdrojů ...
  • Hlukové emise v chovu prasat na výkrm 

   Havel, Milan (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato diplomová práce se zabývá hlukovými emisemi způsobenými chovem prasat na výkrm. Teoretická část obsahuje popis hospodářského významu chovu prasat v České republice. Dále popisuje hluk a jeho vliv na životní prostředí, ...
  • Hlukové emise v chovu prasnic 

   Dvořák, Hynek (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato diplomová práce je zaměřena na hlukovou zátěž v chovu prasnic. V první části práce jsou teoreticky rozebrána témata týkající se hluku, chovu prasnic a správné zemědělské praxe. V druhé části je stanoven cíl práce, ...
  • Hlukové emise v chovu skotu 

   Blažek, Petr (Jihočeská univerzita, 2016)
   V této bakalářské práci se zaměřuji na zdroje hluku v chovech skotu, hlukové emise, welfare chovaných zvířat a na měření hluku. První, tedy teoretická část práce je zaměřena na zvuk, hluk a jeho zdroje, dále pak na ustájení ...
  • Hlukové mapování vybraných objektů školských zařízení na Jihočeské univerzitě. 

   Navrkalová, Renáta (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce obsahuje analýzu hluku uvnitř vybraných objektů Jihočeské univerzity v závislosti na prostředí, druhu dopravní trasy a zařízeních, které se na dopravní trase pohybují. Jsou to např. osobní automobily, ...