Now showing items 17743-17762 of 38303

    • P. Coelho a jeho Alchymista v interkulturní komunikaci (Kapitola z tematologie a recepční estetiky) 

      Grúz, Michael (Jihočeská univerzita, 2012)
      Téma bakalářské práce je Paulo Coelho a jeho Alchymista v interkulturní komunikaci (Kapitola z tematologie a recepční estetiky). Práce se zabývá rozborem literárního díla na pozadí interkulturní komunikace. Její součástí ...
    • Pachatel domácího násilí 

      Štěpková, Miloslava (Jihočeská univerzita, 2009)
      Práce se zabývá problematikou domácího násilí, se zaměřením na osbobu pachatele. Nastiňuje rizikové faktory, které napomáhají vzniku násilí a představuje základní charakteristiky pachatelů dle odborné literatury. Praktická ...
    • Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých (<i>Saguinus midas</i>) 

      Maršíková, Ivana (Jihočeská univerzita, 2019)
      Cílem této práce bylo shrnout dostupné informace o typech, funkcích a výskytu mytí močí u primátů. Hlavním cílem bylo popsat modely mytí moči, které byly poprvé pozorovány u tamarínů žlutorukých (Saguinus midas) a provést ...
    • Pacient po diagnostické aplikaci radiofarmaka jako zdroj záření - radiační zátěž personálu a pacientů navzájem 

      Marková, Iveta (Jihočeská univerzita, 2012)
      ABSTRAKT Pacient po diagnostické aplikaci radiofarmaka jako zdroj záření - radiační zátěž personálu a pacientů navzájem Má práce je zaměřena na radiační ochranu z důvodu možného vlivu ionizačního záření, které může mít ...
    • Pacient po náhradě kloubu a edukace v předoperačním a pooperačním období 

      Chmelařová, Zdeňka (Jihočeská univerzita, 2010)
      Tato bakalářská práce se zabývá edukací pacientů po náhradě kloubu v předoperačním a pooperačním období. V současnosti rapidně přibývá výkonů totálních endoprotéz. I v tomto případě je role sestry - edukátorky náročná a ...
    • Pacient po suicidálním pokusu na psychiatrickém oddělení 

      Jáchymová, Romana (Jihočeská univerzita, 2008)
      Sebevražda, jedna z poruch sebezáchovy, je vědomé a úmyslné ukončení vlastního života. Sebevražedné jednání může představovat extrémní způsob řešení krize. Je výrazem hlubokého zoufalství člověka, který neumí, nemůže nebo ...
    • Pacient s bipolární afektivní poruchou z pohledu sester, pacienta a jeho rodinných příslušníků 

      Černohorská, Klára (Jihočeská univerzita, 2017)
      Bipolární afektivní porucha dříve nazývaná maniodepresivní psychóza, je psychické onemocnění, během kterého se u postiženého střídají stavy mánie a deprese. Dříve této nemoci nebylo věnováno mnoho pozornosti, nemocní byli ...
    • Pacient s diagnózou delirium tremens v intenzivní péči 

      Žáková, Magdaléna (Jihočeská univerzita, 2016)
      Tato bakalářská práce se věnuje problematice ošetřovatelské péče u pacientů s diagnózou delirium tremens v intenzivní péči. Delirium tremens je nejzávažnější stadium alkoholového abstinenčního syndromu a vzniká při přerušení ...
    • Pacient s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem 

      Heřmanská, Marie (Jihočeská univerzita, 2014)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou používání implantabilních kardioverterů-defibrilátorů. Jakým způsobem ovlivňují životy pacientů a jaká jsou specifika ošetřovatelské péče v rámci implantace těchto přístrojů. ...
    • Pacient s levostrannou mechanickou srdeční podporou a ošetřovatelský přístup sester 

      Chamrová, Anna (Jihočeská univerzita, 2012)
      V diplomové práci se věnujeme problematice pacientů s implantovaným systémem HeartMate II, který je v současné době schválen jako podpora pro indikaci k překlenutí doby před transplantací a pro destinační terapii u pacientů ...
    • Pacient s mentálním znevýhodněním na standardním oddělení nemocnice 

      Václavíková, Monika (Jihočeská univerzita, 2019)
      Tato bakalářská práce se zabývá specifikami ošetřovatelské péče u pacienta s mentálním znevýhodněním na standardním oddělení. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou uvedeny základní informace o mentálním znevýhodnění ...
    • Pacient s roztroušenou sklerózou v péči agentury domácí péče 

      Kolářová, Dita (Jihočeská univerzita, 2010)
      Roztroušená skleróza je onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu a poškozuje nervové buňky. Porušen je především obal nervových vláken, který se nazývá myelin. To zapříčiní následně poškození axonu a vedení ...
    • Pacient s tracheostomií na jednotce intenzivní péče a standardním oddělení 

      Hlochová, Denisa (Jihočeská univerzita, 2015)
      Tracheostomie je chirurgický výkon, při němž se v průdušnici vytvoří trvalý nebo dočasný otvor, za účelem dlouhodobě udržet a zajistit průchodnost dýchacích cest. Cílem tracheostomie je zajistit přísun kyslíku do plic, ...
    • PACS (Picture Archiving and Communicating System), srovnání výhod a nevýhod dvou systémů 

      Čechová, Petra (Jihočeská univerzita, 2008)
      Pro neustále rostoucí požadavky na práci se snímky vyhotovenými na digitálních snímkovacích přístrojích ve zdravotnických zařízeních byl vyvinut systém PACS (Picture Archiving and Communicatig System, systém pro archivaci ...
    • Paderbornský epos o Karlu Velikém 

      Hyršová, Jana (Jihočeská univerzita, 2012)
      Tato diplomová práce, která nese název Paderbornský epos o Karlu Velikém, je zaměřena především na překlad samotného eposu, jehož autorem je středověký básník Angilbert (750 - 814). Dílo, které čítá 536 hexametrických ...
    • Padesátá léta 20. stol. v zrcadle české satiry. 

      Veselá, Alena (Jihočeská univerzita, 2010)
      Předkládaná bakalářská práce se zabývá satirou v Československu v první polovině 50. let 20. stol., konkrétně v letech 1954 a 1955. V této době začal být rozvoj satiry podporován Komunistickou stranou Československa a ...
    • Padělek a Autenticita 

      Svatý, Michal (Jihočeská univerzita, 2009)
      Ve své bakalářské práci se zabývám problémem falza. Výchozím textem mé práce je kapitola "Umění a autenticita" z knihy Jazyky umění od Nelsona Goodmana. Soustředil jsem se na téma padělku ve vztahu k literárnímu textu a ...
    • Padmasambhava život, učení a ikonografie 

      Peltan, Václav (Jihočeská univerzita, 2016)
      Práce se zabývá indickým mistrem Padmasambhavou, který je také znám jak Guru Rinpočhe. V 8. století n. l. přišel na pozvání krále Thisonga Decäna do Tibetu, kde měl úlohu krotitele démonů. Tím pomohl s nastolením buddhismu ...
    • Pagination pro formuláře ASP.NET 

      Jelínek, Petr (Jihočeská univerzita, 2010)
      Tato bakalářská práce se zabývá stránkováním pro formuláře ASP.NET použitím aplikačního rámce ve verzi 3.5. Práce obsahuje 2 hlavní části. V první provedu průzkum oblíbenosti 5 různých druhů stránkování, vzhledem k jejich ...
    • Paideia jako kultura. Řecká a hebrejská tradice - rozdílné kultury? 

      Smetana, Radek (Jihočeská univerzita, 2009)
      Tato práce se věnuje pojmu paideia a chápe jej v širším slova smyslu jako kulturu, jejíž snahou bylo formování lidského charakteru v průběhu staletí. Jde o dynamický proces, jehož cílem je realizace ideálu člověka. Autor ...