Now showing items 29051-29070 of 38305

  • T. G. Masaryk a Církev československá 

   Hanušová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Magisterská diplomová práce se zabývá vztahem T. G. Masaryka k Církvi československé. Cílem práce bylo postihnout důvody, proč Masaryk do Církve československé nevstoupil, i přestože tato církev vznikla na základě Masarykových ...
  • T. G. Masaryk a E. Beneš. Přátelství v dobách světové války 

   Buchtová, Martina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat přátelství dvou mužů, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, v období první světové války, kteří během této doby spolupracovali. Založili zahraniční odboj a dovedli Čechy ke ...
  • Tabakismus v kontextu trávení volného času současné středoškolské mládeže 

   Šetelíková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zabývá volným časem a výskytem tabakismu u současných středoškolských studentů. Teoretická část je rozdělena do dvou celků, kde je v prvním nastíněna problematika kouření (aktivního i pasivního), ...
  • Tabakismus, nikotinismus u sester 

   Sýkorová, Ivana (Jihočeská univerzita, 2007)
   Cílem bakalářské práce bylo zmapovat výskyt nikotinismu u sester, u nichž se předpokládá hluboká znalost o rizicích kouření. Průzkum byl proveden v nemocnicích Plzeňského kraje anonymním dotazníkem. Z výzkumné části práce ...
  • Tabu a jeho tolerance v literatuře pro děti a mládež 

   Janusová, Iva (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce Tabu a jeho tolerance v literatuře pro děti a mládež se zaměřuje na literaturu s tématem smrti, homosexuality a rozdílného etnika. Cílem této práce bylo zjistit, jak děti na tuto literaturu reagují. V ...
  • Tabuizace smrti v současné české společnosti 

   Martínek, Daniel (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem teoretické části mojí bakalářské práce je popsat smrt a umírání jako pojem a tyto pojmy definovat. Rozdělit a stručně popsat různé druhy smrti, dále pak shrnout přístup společnosti ke smrti a umírání z hlediska ...
  • Tabuizovaná a kontroverzní téma očima učitelek mateřských škol 

   Dirbáková, Hana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Kontroverzní a tabuizovaná témata jsou vždy aktuálním a citlivým fenoménem ve společnosti a zejména v oblasti výchovy se s nimi vyrovnáváme obtížně. Práce se zaměřuje konkrétně na témata smrti, homosexuality, zdravotního ...
  • Tabuizovaná témata v románech Iana McEwana 

   Fixová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2014)
  • Tabulkový kalkulátor MS Excel ve výuce matematiky na základních školách 

   Svobodová, Denisa (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem diplomové práce je vytvořit sadu příkladů z matematiky pomocí tabulkového kalkulátoru MS Excel, které by bylo možné využít při výuce matematiky na základních školách. Žáci si tímto procvičí práci s tabulkovým ...
  • Tai chi chuan - význam a použití této metody pro životní styl 

   Caisová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá tradičním čínským bojovým uměním tai chi chuan, jeho významem pro člověka a použitím pro životní styl. Teoretická část charakterizuje zdraví a jeho složky, životní styl, tai chi chuan a jeho ...
  • Tajemno a tajemství v Zeyerově Domu U tonoucí hvězdy 

   Střelečková, Alena (Jihočeská univerzita, 2008)
   V této práci sledujeme, jakým způsobem se realizují motivy tajemství a tajemna v jedné Zeyerově novele, v Domě U tonoucí hvězdy. Její první část je věnována analýze jednotlivých rovin díla, při které odhalíme a definujeme, ...
  • Tajemný svět Wilkie Collinse 

   Ouředníková, Romana (Jihočeská univerzita, 2013)
  • Taktické přístupy k osobám zasaženým mimořádnými událostmi - psychologické aspekty 

   Grechová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2013)
   S rozvojem moderní civilizace, technologií, nárůstem dopravy či klimatickými změnami souvisí také narůstající množství mimořádných událostí, které nehledě na svůj rozsah mohou způsobit psychickou traumatizaci v poměrně ...
  • Talár. Obecný vývoj a současný stav designu akademických oděvů na vybraných univerzitách v České republice ve 20.-21. století. 

   Jílková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj tradiční podoby akademických oděvů a její promítnutí v pojetí mladšího designu v průběhu 20.21. století v České republice. Teoretická část podává informace o obecné historii a ...
  • Tanec - soubor figurálních plastik 

   Finková, Nikol (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. V praktické části zobrazuje tanec v souboru pěti figur tanečníků vytvořených metodou keramické plastiky z pálené keramické hlíny. Figury tanečníků jsou vybrány jako zástupci ...
  • Tanec a jeho vliv na psychický a fyzický vývoj adolescentů 

   Blažková, Klára (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce zkoumá vliv tance na jedince v adolescentním věku. Cílem práce bylo uskutečnění intervenčního tanečního programu a ověření jeho psychických a fyzických účinků na vybranou skupinu. Tohoto výzkumu se zúčastnilo ...
  • Tanec jako prostředek integrace dospělých s mentálním postižením 

   Kraumannová, Eva (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem bakalářské práce Tanec jako prostředek integrace dospělých s mentálním postižením bylo vytvořit, realizovat a vyhodnotit taneční kurz zaměřený na rozvoj sociálních kompetencí dospělých lidí s mentálním postižením. ...
  • Tanec jako součást terapie závislých pacientů 

   Šafaříková, Klára (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá efekty latinsko-amerických a standartních tanců na sebepojetí a úzkostnosti u alkoholově a drogově závislých pacientů v Psychiatrické léčebně Červený dvůr. Teoretická část se zaměřuje na vymezení ...
  • Tanec v náboženství a náboženství v tanci 

   Sedláčková, Bára (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce Tanec v náboženství a náboženství v tanci se zaobírá tancem, jako jedné z mnohých možností, jak člověk může vyjádřit své náboženské představy a skrze které vnáší do náboženského prostředí něco ze své vlastní ...
  • Taneční orchestr Metroklub 

   Šulistová, Hana (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá vývojem české moderní populární hudby a jazzu od 40. let 20. století do současnosti, se zaměřením na swingovou hudbu. Druhá část je věnována Tanečnímu orchestru ...