Now showing items 1-20 of 1569

  • A Case Study: Applying Conversation Analysis to the understanding of how to teach English to an 11-year-old Czech pupil suffering from ADHD 

   Koubová, Simona (Jihočeská univerzita, 2019)
   Výuka anglického jazyka u českých dětí trpících AD(H)D je dozajista náročným úkolem pro každého učitele, zvláště pak pokud se tato porucha projevuje bok po boku s dalšími specifickými poruchami učení. Neexistuje žádný ...
  • A Comparative Analysis of French Expressions in English 

   Štěpánková, Sabina (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce na téma "A Comparative Analysis of French Expressions in English" se zabývá problematikou francouzských výpůjček v současné angličtině a jejich významu. V teoretické části se práce zabývá významem, ...
  • A comparative analysis of linguistic devices used in English-written menus 

   Dytrich, Jiří (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato bakalářská práce analyzuje a interpretuje užití jazyka v současných anglicky psaných menu. Analýza se zabývá obecnými způsoby využití jazyka v menu restaurací různých cenových kategorií. Analýza rovněž zkoumá, jak se ...
  • A lexical analysis of the American adaptation of Harry Potter 

   Demjaničová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem této práce je analyzovat rozdíly v lexikální rovině americké adaptace knihy Harry Potter a kámen mudrců. Teoretická část představuje pojmy a koncepty klíčové pro vypracování analýzy prvky americké angličtiny, základy ...
  • Abstraktní autor 

   Rehardtová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se soustředí na koncept tzv. abstraktního autora. Představuje různé podoby abstraktního autorského subjektu rozpracované v literární teorii a naratologii: skriptora R. Barthese, implikovaného autora W. ...
  • Adalbert Stifter und sein Verhältnis zum Böhmerwald 

   Pareisová, Karolína (Jihočeská univerzita, 2014)
   Díla Adalberta Stiftera jsou spojena s jeho domovem a původem. Jihočeská krajina a Šumava jsou místní, ale i historické prvky jeho textů. Jeho realismus jen nepopisuje, ale kriticky zobrazuje život lidí v této přírodě. Na ...
  • Adam Pavel Slavata 

   Uhlíková, Patricie (Jihočeská univerzita, 2017)
   V bakalářské práci autorka popisuje životní osud jihočeského šlechtice Adama Pavla Slavaty (1603-1657) v kontextu událostí na počátku 17. století. Zaměřila se především na odlišné představy o životě mezi ním a jeho otcem ...
  • Adjektiva měnící význam v závislosti na postavení 

   Řehoř, Matěj (Jihočeská univerzita, 2018)
   V bakalářské práci na téma adjektiva měnící význam v závislosti na postavení se budu zabývat rozlišením francouzských termínů, a to konkrétně přídavných jmen, které mohou v rámci jmenného syntagmatu měnit význam podle toho, ...
  • Adverbium v kontrastivní perspektivě (korpusová analýza) 

   Bromová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Předmětem bakalářské práce je problematika překladu adverbií. Cílem práce je zmapování často používaných adverbií a jejich ekvivalence v daném jazyce, v českém nebo španělském. Práce se dělí na dvě části: teoretickou a ...
  • Akční výbory Národní fronty a kultura 

   Černá, Jana (Jihočeská univerzita, 2011)
   Předkládaná bakalářská práce Akční výbory Národní fronty a kultura má za cíl představit akční výbory jako instituci, která plnila funkci převodové páky komunistického reţimu po únoru roku 1948. V práci je kladen velký důraz ...
  • Aktivní politika zaměstnanosti v ČR a Německu 

   Smetanová, Jana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti v České republice a Německu, vymezuje hlavní odlišnosti mezi jednotlivými nástroji používanými v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v obou zemích. Teoretická ...
  • Alegoričnost postav v Labyrintu světa a ráji srdce Jana Amose Komenského. 

   Truhlářová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem mé bakalářské práce je alegoričnost postav v Labyrintu světa a ráji srdce Jana Amose Komenského. Tento asi nejznámější Komenského text byl již předmětem několika interpretací vedených z různých metodologických pozic ...
  • Allegory in Bunyan´s Pilgrim´s Progress: Spiritual and Psychological Journey to the Self 

   Pechová, Hana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se zabývá alegorickými prvky v díle Johna Bunyana Poutníkova cesta (1678). Je postavena na srovnání se středověkou alegorií, konkrétně ve formě morality, a s ohledem na vyprávěcí techniky, vztah mezi ...
  • Almanach Máj (1858-1862) 

   Hrdinová, Dagmar (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tématem bakalářské práce je rozbor čtyř svazků almanachu Máj. Práce se zaměřuje, jak na vlastní interpretaci, tak na dobový pohled skrze recenze. Pro ucelenost je práce doplněna o dnešní pohled (nejen) literárních teoretiků. ...
  • Almanach secese v dobových polemikách 

   Šandová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na Almanach secese a jeho dobové podmínky. Je rozdělena do tří částí, historické vymezení, kulturní vymezení a Almanach secese. V první části se zaměřuji na politickou situaci devadesátých ...
  • Alterace indikativu/subjuntivu po výrazu después de que 

   Doubková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce vypracovaná na základě statistické analýzy zkoumá preference v používání indikativu a subjuntivu po časové spojce después de que, která vykazuje značnou variabilitu v používání těchto slovesných způsobů v ...
  • Alterační sufixy deminutivní 

   Šmejkalová, Svatava (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce se zabývá procesem deminutivní alterace v italštině. Alterací se tvoří deminutiva (zdrobněliny) především od substantiv, ale i do jiných slovních druhů. Jedná se o často používaný prostředek v italštině i ...
  • ALTERNATIVA PRO NĚMECKO - AKTÉŘI, VOLEBNÍ MARKETING A SOUČASNÝ VÝVOJ 

   Větrovec, Petr (Jihočeská univerzita, 2019)
   Předkládaná bakalářská práce Alternativa pro Německo: volební marketing, političtí aktéři a současný vývoj se zabývá analýzou německé politické strany. Nejprve je popsán vznik a vývoj poltického subjektu a jeho uchycení v ...
  • Analyse der sprachlichen Mittel am Beispiel der politischen Diskussion 

   Pastuchová, Taťána (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá jazykovými prostředky a jejich užitím v prostředí německé diskuze. Práce definuje nejen pojmy komunikace a jazykové prostředky, ale i lingvistické disciplíny morfologii a lexikologii. Důležitým ...
  • Analyse der Übersetzung von deutschen Lexemen "nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso" ins Tschechische. Eine INTERCORP-gestützte Analyse. 

   Hovorková, Pavla (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou překladu šesti lexémů (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) z němčiny do češtiny. Teoretická část se zaměřuje na korpusovou lingvistiku, přičemž ...