Now showing items 12518-12537 of 42267

  • Kontroverze prionové teorie 

   Prančlová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2016)
   Priony jsou proteinové infekční částice prosté nukleové kyseliny, původci fatálních transmisivních spongiformních encefalopatií. Práce obsahuje charakteristiku infekčního agens, popis lidských i zvířecích prionových chorob, ...
  • Konvenční zobrazovací postupy v radiologii se zaměřením na gastrointestinální trakt (výukový program) 

   Čmucha, Karel (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit komplexní přehled a popis radiodiagnostic-kých vyšetřovacích metod trávicího traktu, který bude sloužit jako výukový program pro radiologické asistenty, aby se lépe orientovali v této ...
  • Konvenční zobrazovací postupy v radiologii se zaměřením na muskuloskeletární systém (výukový program) 

   Neumann, Petr (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tato práce poskytuje informace o roli radiologického asistenta v konvenčních zobrazovacích postupech při postižení muskuloskeletálního systému. Od radiologického asistenta se očekává zobrazení požadované oblasti minimálně ...
  • Konvenční zobrazovací postupy v radiologii se zaměřením na urogenitální systém (výukový program) 

   Dvořáček, Petr (Jihočeská univerzita, 2007)
   V mé práci se zabývám základními vyšetřovacími metodami urogenitálního systému. Jedná se o vylučovací urografii (VUG), cystografii, cystouretrografii, uretrografii retrográdní (ascendentní), histerosalpingografie (HSG), ...
  • KONVENT A NÁVRH EVROPSKÉ ÚSTAVY 

   Šímová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Konvergence regionální produktivity 

   Haruda, Martin (Jihočeská univerzita, 2013)
   Hlavním úkolem bakalářské práce je analýza produktivity jednotlivých regionů České republiky a posouzení jejich konvergence z makroekonomického pohledu. Teoretická část je primárně zaměřena na vymezení základních pojmů ...
  • Konverzační ukazatelé v rioplatenské španělštině. 

   Šmídová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Jádrem této bakalářské práce je problematika konverzačních ukazatelů rozšířených v rioplatenské španělštině. V úvodu je vysvětlen rozdíl mezi diskurzivními a konverzačními ukazateli a také jejich klasifikace. Autorka dále ...
  • Konverze \vyraz{N>A} v současné italštině 

   Vrbatová, Petra (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem této diplomové práce je zmapovat a popsat problematický status jednotek N-N/N-A. V úvodu se práce zabývá tím, jak byla konverze zaznamenána v odborné literatuře a jak často se vyskytuje v současném italském jazyce. ...
  • Konverze a umělecká tvorba Magdaleny V. 

   Lenertová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce Konverze a umělecká tvorba Magdaleny V. se zabývá změnou výtvarného projevu v úzké souvislosti s náboženským obrácením na katolickou víru české grafičky Magdaleny V. První část práce shrnuje teoretické ...
  • Konverze grafických souborových formátů 

   Hromádko, David (Jihočeská univerzita, 2007)
  • Konverze od křesťanství k buddhismu 

   Štarková, Iva (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce se zabývá šířením buddhismu do západního světa a jeho současnou situací v něm. Jedna kapitola je věnována buddhismu v České republice, jeho historii i jeho současné podobě. Poslední kapitola teoretické části nastiňuje ...
  • Konverze prostřednictvím přízvuku v současné angličtině 

   Vančurová, Jana (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato bakalářská práce se zabývá přízvukem v anglických slovech. V teoretické části informuje o jeho základním vymezení, pravidlech pro jeho umisťování a představuje nám pojem redukce. Svou pozornost soustředí zejména na ...
  • Konverze rodinné farmy na ekologický způsob hospodaření 

   Švojgr, Josef (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce je zaměřena na vyhodnocení současného stavu hospodaření a vytvoření plánu přechodu Angus farmy na ekologický způsob hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě. V období konverze farmy, které trvá dva roky u orné půdy, ...
  • Konverze rodinné farmy v CHKO Blanský les na ekologický způsob hospodaření 

   Bártlová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu zemědělského podniku a následné vyhodnocení jeho vhodnosti k přechodu na systém ekologické produkce s ohledem na stanovištní podmínky, strukturu podniku, jeho stávajícího ...
  • Konvolut geometrických objektů, jako forma didaktické pomůcky (teoreticko-praktická práce) 

   Vlková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2013)
   V teoretické části práce jsou objasněny požadavky na metodické pomůcky. Tyto pomůcky jsou určeny pro děti na základních uměleckých a středních výtvarných školách. Práce se zaobírá metodami výuky, které s vyučujícími pomůckami ...
  • Konvolut skleněných tavených plastik. 

   Petřík, David (Jihočeská univerzita, 2007)
  • Konzervace krmiv silážováním 

   Nechvátal, Jaroslav (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce, ve formě literární studie, je zaměřená na konzervaci krmiv silážováním. Především se práce zabývá základními cíli konzervace silážováním, vlastní proces silážování je pak zaměřen na biologicko ...
  • Konzervace kukuřice silážováním 

   Brož, Petr (Jihočeská univerzita, 2016)
   Moderní živočišná výroba je v mnoha směrech progresivní obor, který se vyznačuje tím, že se v něm prolíná několik zdánlivě nesouvisejících odvětví. Jedním z nejdůležitějších je výživa a krmení hospodářských zvířat. S ...
  • Konzervace kukuřice silážováním 

   Kšanda, Martin (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím kukuřice seté (Zea mays) na výboru siláží, které mají vysoký potenciál a jsou nenahraditelnou složkou ve výživě skotu. Úvodní část práce se zaměřuje na původ, charakteristiku a ...