Now showing items 16567-16586 of 42268

  • Mýtus v antickém dramatu a jeho symbolické přesahy 

   Josková, Radka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Studentka se zabývá antickým mýtem v jeho klasické dramatické podobě, posuny mezi původním mýtem a jeho dramatickým zpracováním. Zkoumá symbolický moment situací v mýtu. Příspěvek o souvislostech života a díla Sigmunda ...
  • Mýty a skutečnosti romské populace 

   Hlouch, Vojtěch (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem mé práce je zjistit, jakým způsobem nahlíží majoritní společnost na minoritu a na její některé společensko sociální problémy, které postihují nejenom ji. Zkoumaná majoritní společnost společně obývá s minoritou ...
  • Mýty a skutečnosti v náhradní rodinné péči 

   Vlasatá, Sabina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zabývá mýty a skutečnostmi, které provázejí náhradní rodinnou péči. Cílem práce bylo zjistit informovanost obyvatel Středočeského kraje o náhradní rodinné péči. Práce je rozdělena na teoretickou a ...
  • Mýty a tyflopedická fakta vztahující se k amaurózním jevům 

   Paletářová, Renata (Jihočeská univerzita, 2009)
   Diplomová práce se věnuje problematice informovanosti široké veřejnosti o tématech jako zrakové postižení, integrace, nevidomí a jejich život ve společnosti. Cílem bylo zjistit, zda existují mýty a zkreslené představy, ...
  • Mýty v komunikaci s předškolními dětmi 

   Čerklová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2012)
  • Mýty ve výuce psychologie na středních školách z pohledu studentů 

   Balounová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce se zabývá mýty, které se objevují ve výuce psychologie na střední škole z pohledu studentů. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů didaktika, didaktika psychologie, cíle výuky, specifické cíle výuky ...
  • Mzdová agenda a její zpracování v různých účetních programech 

   Mráčková, Andrea (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se zabývá personální a mzdovou agendou z pohledu účetních softwarů Pohoda a EKONOM. Teoretická část zahrnuje vymezení personalistiky, definování mzdy a její výpočet, pracovně-právní vztah s odkazem na zákoník práce. ...
  • Mzdová agenda a její zpracování v různých účetních programech na PC 

   Svatošová, Helena (Jihočeská univerzita, 2007)
   Diplomová práce je zaměřena na zpracování mezd na počítači v dvou různých programech - OKmzdy a Money S3. Teoretická část obsahuje seznámení s oběma programy, s jejich ovládáním, způsoby, jakými se zadávají noví zaměstnanci ...
  • Mzdová problematika ve vybrané účetní jednotce 

   Šmídová, Helena (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem bakalářské práce bylo analyzovat mzdové náklady Kolejí a menz Jihočeské univerzity a stanovit jejich vliv na výpočet daně z příjmů právnických osob. Na základě zjištěných informací bylo zapotřebí zpracovat návrh ...
  • Mzdové náklady v účetnictví vybraného hospodářského subjektu 

   Jireková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce uvádí základní termíny vztahující se k mzdové politice podniku. Cílem této práce je vysvětlit hlavní pojmy týkající se nákladů práce a analyzovat mzdovou politiku ve zvoleném podniku. Mzda obsahuje několik ...
  • Mzdové účetnictví v konkrétní firmě 

   Pešková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem bakalářské práce je popsat dopady legislativních změn na mzdové účetnictví a jejich aplikace na příkladu účetní jednotky. Vybrány byly nejvýznamnější změny působící na sledovaný podnik v oblasti mezd, které se ...
  • Mzdové účetnictví v personální agentuře 

   Jeroušková, Petra (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce představuje náhled do fungování personální agentury a procesů, které vedou ke zpracování mzdové agendy v takovéto agentuře. Zároveň si klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými aspekty z oblasti ...
  • Mzdové účetnictví v souladu se zákoníkem práce 

   Kašparů, Bernardeta (Jihočeská univerzita, 2008)
   Téma mé diplomové práce je Mzdové účetnictví v souladu se zákoníkem práce. Mým cílem je vytvořit přehled o nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákoník práce, zobrazit změny v oblasti cestovních náhrad, navrhnout ...
  • Mzdový systém a jeho promítnutí v účetnictbví ve srovnání s Německem 

   Smítková, Věra (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce ??Mzdový systém a jeho promítnutí v účetnictví ve srovnání s Německem?? se zabývá porovnáním obou systémů. Teoretická část pojednává o způsobu sestavení hrubé mzdy, o daňové povinnosti a o sociálním a ...
  • Mzdový systém jako součást motivačního programu podniku 

   Bejdová, Jana (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Mzdový systém jako součást motivačního programu podniku 

   Ondřichová, Jaroslava (Jihočeská univerzita, 2018)
   Hlavní cílem diplomové práce je zhodnotit současný mzdový a motivační systém ve zvoleném podniku a následně navrhnout kroky, které by vedly k jeho zlepšení. V teoretické části je uvedena právní úprava mzdového systému a ...
  • Mzdový systém ve vybraném podniku 

   Kohoutová, Renata (Jihočeská univerzita, 2014)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat mzdový systém konkrétního podniku a na základě zjištěných skutečností navrhnout změny mzdového systému Bakalářskou práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. ...
  • Mzdový systém ve vybraném podniku 

   Štěpánková, Aneta (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato bakalářská práce zpracovává mzdový systém podniku. V dnešní době je velice důležité, aby systém byl nastavený správně a spravedlivě. Mzdový systém je analyzován ve vybraném podniku, hlavním cílem je nalezení nedostatku ...
  • Mzdový systém výrobního podniku 

   Nováková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato práce pojednává o mzdách a nastavení mzdového systému ve výrobním podniku. V první části je zpracován teoretický koncept, který vysvětluje základní pojmy a přístupy používané k tvorbě mzdového systému. Praktická část ...