Now showing items 3784-3803 of 36256

  • Dante Alighieri: Božská komedie 

   Mihalíková, Petra (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které spolu tematicky korespondují. Cílem této bakalářské práce je zpracovat život a dílo Dante Alighieriho. Udělat rozbor literárního díla- Božské ...
  • Daň z nemovitostí jako ekonomický nástroj 

   Trávníčková, Radka (Jihočeská univerzita, 2007)
   Ve své práci na téma daň z nemovitostí jako ekonomický nástroj jsem se zabývala sledováním, jak daň z nemovitostí ovlivňuje náklady a hlavně výsledek hospodaření. Zjišťovala jsem, jak se daň z nemovitostí podílí na nákladech ...
  • Daň z nemovitostí v příjmech územních samospráv 

   Truhlářová, Dagmar (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou daně z nemovitostí v příjmech územních samospráv, vývojem výnosu z této daně v České republice, zhodnocením současného stavu a srovnáním s vybranými evropskými zeměmi. Cílem ...
  • Daň z nemovitých věcí v příjmech obcí ČR 

   Kubásková, Hana (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá daní z nemovitých věcí v příjmech obcí České republiky. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení dosavadního vývoje, současného stavu a nastínění možných perspektiv daně z nemovitých ...
  • Daň z převodu nemovitostí u vkladů do obchodních společností 

   Paulusová, Miluše (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat právní a daňovou problematiku vkladu do obchodních společností. V první kapitole jsou charakterizovány jednotlivé druhy obchodních společností a porovnány z hlediska povinnosti a způsobu ...
  • Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací 

   Jírová, Eva (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Daň z přidané hodnoty u subjektu uskutečňujícího plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu 

   Vacíková, Jitka (Jihočeská univerzita, 2011)
   Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat problematiku DPH v praxi u subjektu, který uskutečňuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější oblasti ...
  • Daň z přidané hodnoty v kontextu Evropské unie 

   Opolzerová, Petra (Jihočeská univerzita, 2008)
   Daň z přidané hodnoty, často nazývaná daň zboží a služeb, je jedním z nejdůležitějších zdrojů státního rozpočtu. Systém daně z přidané hodnoty je stanoven Šestou směrnicí o dani z přidané hodnoty č. 77/388/EEC, kterou ...
  • Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví 

   Dušáková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2008)
   Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň. Princip této daně je v tom, že ...
  • Daň z příjmu 

   Hejhalová, Petra (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Daň z příjmu - odčitatelné položky versus slevy 

   Pilná, Petra (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Daň z příjmu fyzických osob u vybrané OSVČ zabývající se ubytovacími službami 

   Závodská, Iveta (Jihočeská univerzita, 2011)
   Daň z příjmů fyzických osob je daní přímou a rozhodně nepatří mezi nejjednodušší daně. Postihuje veškeré zdanitelné příjmy jednotlivců. Vychází ze zákona o daních z příjmů, který řeší problematiku zdaňování příjmů fyzických ...
  • Daň z příjmu fyzických osob v roce 2006 a její komparace se Slovenskou republikou 

   Hůlová, Petra (Jihočeská univerzita, 2007)
   Hlavním cílem práce je poukázání na rozdíly ve způsobu zdaňování příjmů fyzických osob mezi Českou a Slovenskou republikou. Rozdíly byly popsány v teoretické části včetně historie obou daňových soustav. Praktická část se ...
  • Daň z příjmů fyzické osoby v ČR a její komparace s vybraným státem EU (Slovensko) 

   Naušová, Ladislava (Jihočeská univerzita, 2008)
   Snahou této diplomové práce je porovnat daň z příjmů fyzických osob v České republice s daní z příjmů fyzických osob na Slovensku. Porovnávám zde jednotlivé příjmy, které se zdaňují, nezdanitelné částky, slevy na dani, ...
  • Daň z příjmů fyzických osob a možnosti její optimalizace 

   Kovačová, Květoslava (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzických osob. Cílem práce je zpravovat několik optimalizačních variant výpočtu daňové povinnosti v daňovém přiznání poplatníka. První část je věnována teoretickým ...
  • Daň z příjmů právnických osob u příspěvkové organizace s vedlejší hospodářskou činností 

   Šterberová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce analyzuje zdaňování příspěvkové organizace s vedlejší hospodářskou činností. V práci je popsán postup zdanění vybrané příspěvkové organizace v letech 2007 až 2009. Byla provedena analýza vybraných ...
  • Daň z tuhých paliv z pohledu plátce i spotřebitele 

   Tvaroh, Jiří (Jihočeská univerzita, 2009)
   V práci jsem se zabýval daní z tuhých paliv z pohledu plátce i spotřebitele. A to konkrétně analyzováním dopadu této nově zavedené daně z tuhých paliv z pohledu plátce a pro něj vyvolaných nákladů. Zároveň i ze strany ...
  • Daňová evidence a účetnictví 

   Dominová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2007)
   Koncem roku 2003 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o účetnictví. Bylo zrušeno jednoduché účetnictví a nahradila ho daňová evidence. Tímto krokem se chtěla Česká republika sblížit s účetní legislativou členských ...
  • Daňová evidence a účetnictví 

   Dominová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2005)