Now showing items 3784-3803 of 38305

  • České katolictví mezi dvěma totalitami (1945-1948) 

   Kochánek, Martin (Jihočeská univerzita, 2014)
   Předložená práce se zabývá osudem českého katolictví mezi dvěma totalitami 20. století, tedy mezi nacistickou okupací a změnou režimu v Československu v roce 1948. Sleduje tedy dění spojené s katolickou církví v českých ...
  • České knižní překlady pohádek bratří Grimmů 

   Metelcová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem diplomové práce je vytvořit pomocí elektronických katalogů seznam českých knižních vydání pohádek bratří Grimmů. Následně jsou pomocí Retrospektivní bibliografie české literatury 1775?1945 a Lexikonu české literatury ...
  • České kuchařské knihy 18. století 

   Sobotka, Roman (Jihočeská univerzita, 2010)
   Název diplomové práce je České kuchařské knihy 18. století. Během 18. století bylo tiskem vydáno celkem 5 kuchařských knih, které se dochovaly až do dnes a jsou uloženy v našich knihovnách, muzeím a archivech. V diplomové ...
  • České lázeňství jako evropský fenomén. 

   Říhová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této diplomové práce je analýza vývoje potřeb a spotřebního chování v oblasti lázeňských služeb u dominantních segmentů české klientely a současně predikce možného způsobu chování té části populace, která dosud v ...
  • České lidové pohádky a jejich poselství pro současné děti 

   Vencová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce se zaměřuje na české lidové pohádky a jejich význam pro děti v předškolním věku. Teoretická část se zabývá kořeny české lidové pohádky a původními pohádkovými zdroji, osobnostmi nejznámějších sběratelů a ...
  • České literární ceny 21. století 

   Sládková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diplomová práce se zabývá českými literárními cenami 21. století. Přináší typologii současných literárních ocenění v České republice. Podrobně se věnuje Státní ceně za literaturu, Ceně Jaroslava Seiferta a Magnesii Liteře. ...
  • České motivy v prózách Enrique Vila-Matase 

   Kočová, Ilona (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato diplomová práce se věnuje tématice českých motivů v díle španělského spisovatele Enrique Vila-Matase. Seznamuje čtenáře se španělským spisovatelem Enrique Vila-Matasem, utváří přehled celého jeho díla a na základě ...
  • České pokusné a reformní školství 

   Grötschelová, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce přibližuje problematiku českých pokusných a reformních škol z hlediska rozvoje alternativního způsobu výchovy na českých školách. První část práce je zaměřena obecně na podmínky vzniku alternativního ...
  • České překladatelství a tlumočnictví v EU 

   Zímová, Eva (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem mé bakalářské práce je vytvořit přehlednou informační brožuru poukazující na význam českého překladatelství a tlumočnictví v Evropské unii a to jak v rovině obecné tak konkrétní, se zaměřením na jednotlivá jazyková ...
  • České překlady francouzské poezie v časopise Moderní revue (1894-1925) 

   Říhová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem této bakalářské práce bude zjistit, jak přispěla Moderní revue k uvádění francouzských autorů a jejich tvorby do českého prostředí. V prvních kapitolách se věnuji francouzské literatuře na počátku 20. století, ...
  • České překlady historických románů Bernarda Cornwella 

   Rolník, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním, analyzováním a srovnáváním existujících českých překladů románů současného britského autora Bernarda Cornwella, hledá chybná, sporná i příkladná řešení překladových situací a ...
  • České překlady románů Andrey Camilleriho 

   Drábková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2013)
   Ve své diplomové práci jsem se zabývala teorií překladu a na románech sicilského spisovatele Andrey Camilleriho jsem analyzovala jejich české překlady. Porovnávala jsem v nich postupy a strategie Alice Flemrová a Kateřiny ...
  • České překlady textů Boba Dylana 

   Hrabíková, Alena (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se zabývá překladem textů Boba Dylana do češtiny. Jádrem práce je rozbor a srovnání překladů českých překladatelů, přičemž se soustředí především na texty Michaela Žantovského. Práce zkoumá, do jaké míry se překladatelům ...
  • České překlady ze současné italské literatury a jejich překladatelé 

   Ferrarová, Hana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této bakalářské práce je charakterizovat současnou italskou literaturu, která se prostřednictvím českých překladů dostává do českého literárního kontextu. Zabývá se literární tvorbou s časovým ohraničením let 1991 - ...
  • České vícehlasé žaltáře ze začátku 17.století 

   Suchá, Barbora (Jihočeská univerzita, 2006)
   Tématem této práce jsou české vícehlasé žaltáře ze začátku 17. století s nápěvy tzv. ženevského žaltáře ve čtyřhlasém zpracování Clauda Goudimela a s texty bratrského duchovního Jiříka Strejce. Hlavní částí práce je popis ...
  • České vystěhovalectví do Latinské Ameriky - významní krajané a krajanské spolky 

   Jiráková, Hana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Předmětem této bakalářské práce je představení problematiky českého vystěhovalectví do Latinské Ameriky. První část práce je věnována nastínění historie vystěhovalectví do Latinské Ameriky a vytýčení nejčastějších cílů ...
  • České vyšší dívčí školství na jihu Čech v letech 1850-1914 (Čtyři příspěvky k jeho poznání) 

   Grünová, Monika (Jihočeská univerzita, 2006)
   Diplomová práce sleduje předpoklady vzniku vyšších dívčích škol a jejich proměny v návaznosti na měnící se společenské požadavky v období let 1850-1914. Snaží se analyzovat vytyčené cíle jednotlivých škol v poskytovaném ...
  • České zdravotnictví pohledem klientů z arabských zemí 

   Toumová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2015)
   Stále dochází k velké migraci obyvatelstva. Tato migrace se projevuje také v českém zdravotnictví. V současné době se zvyšuje především počet cizinců z arabských zemí. Je to dáno také současnou politickou situací v těchto ...
  • Česko - islámská manželství z pohledu gender 

   Urbanová, Marie (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce se zabývá česko-islámským manželstvími z pohledu gender. Teoretická část charakterizuje základní pojmy, manželské tradice v ryze české společnosti, problematice gender u českého manželství, manželské tradice v ryze ...
  • Česko - německý dialog v životě a díle vlastence, kněze a vychovatele Františka Pravdy 

   Bílková, Martina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Předkládaná diplomová práce popisuje život kněze Františka Pravdy, vlastním jménem Vojtěcha Hlinky, známého spisovatele a zakladatele povídek s venkovskou tematikou. Práce představuje Hlinku nejen jako spisovatele, ale ...