Now showing items 4290-4309 of 42268

  • Člověk v situaci smrti blízké osoby, pedagogický přístup a prevence 

   Hlináková, Ludmila (Jihočeská univerzita, 2008)
   Práce se zabývá tématem smrti blízké osoby, dále pomocí a prevencí, dostávající se dětem, které se s touto ztrátou setkaly. Teoretická část popisuje některé postoje ke smrti, různá hlediska na smrt, ztrátu blízkého člověka, ...
  • Člověk za ostnatým drátem aneb každodenní život v koncentračních a zajateckých táborech a táborech nucených prací ve Třetí říši a v protektorátu 

   Mikeš, Jiří (Jihočeská univerzita, 2008)
   Práce, již držíte v rukou, má za úkol přiblížit čtenáři pomocí několika svědectví přímých účastníků každodenní život v táborech koncentračních, zajateckých a táborech nucené práce. Chci ukázat, že život v žádném z těchto ...
  • Člověk, smrt a onen svět v čase baroka 

   Duda, Zdeněk (Jihočeská univerzita, 2009)
   Diplomová práce řeší otázku tzv. posledních věcí člověka, tedy téma smrti, umírání a představ o tomto a onom světě, a to především v první a ve druhé třetině 18. století v prostředí jihočeského města Písku. Problematika ...
  • Člověk, smysl a volný čas 

   Hrudková, Jana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diplomová práce je postavena na teoretickém výzkumu s využitím odborných textů. Metodou dedukce byly porovnány myšlenky jednotlivých autorů, kteří se zabývají popisem soudobé (postmoderní) společnosti, zkoumají otázku ...
  • Člověk, zaměstnanec v oblasti sociální práce, jako morální bytost dostávající se do rozporu s povinnostmi zadanými zaměstnavatelem. 

   Lajpertová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2017)
   Diplomová práce s názvem Člověk, zaměstnanec v oblasti sociální práce, jako morální bytost dostávající se do rozporu s povinnostmi zadanými zaměstnavatelem se zabývá člověkem jako autonomní morální bytostí v pozici zaměstnance ...
  • Čmuchal - multifunkční designerská studie 

   Lacina, Václav (Jihočeská univerzita, 2008)
   Teoretická část mé diplomové práce s názvem ''Čmuchal'', multifunkční designérská studie , se zabývá analýzou problému průniků do soukromí , který se stal autorovým stimulem pro vytvoření výtvarného díla . Dále pak dokumentuje ...
  • Čtenářská gramotnost jako pedagogický pojem a jako cíl výuky literární výchovy 

   Švárová, Martina (Jihočeská univerzita, 2009)
   Anotace Švárová, M.: Čtenářská gramotnost jako pedagogický pojem a jako cíl výuky literární výchovy. Diplomová práce, České Budějovice 2009 Cílem diplomové práce je prezentovat sadu materiálů podporujících výuku, pro-věřených ...
  • Čtenářské deníky pro 9. třídu k tématu druhé světové války v současné české literatuře 

   Dušková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením pracovních listů a konceptů čtenářských deníků pro žáky deváté třídy základní školy. Pracovní listy i koncepty jsou shodně orientované na téma druhé světové války v současné české ...
  • Čtenářské zkušenosti Karoliny Světlé 

   Vondráčková, Monika (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předmětem disertační práce je výzkum čtenářských zkušeností Karoliny Světlé (1830- 1899), výrazné představitelky české literatury a ženského emancipačního hnutí druhé poloviny 19. století. Jedním z hlavních pramenů pro ...
  • Čtenářský deník a ICT - tradiční výuková metoda v kontextu moderních technologií 

   Grúz, Michael (Jihočeská univerzita, 2016)
   Rigorózní práce Čtenářský deník a ICT tradiční výuková metoda v kontextu moderních technologií je rozdělena na dva oddíly. Teoretická část se nejprve zabývá základními principy uměleckého textu, jeho recepcí a motivací k ...
  • Čtenářství a jeho význam na základní škole 

   Houlíková, Ivana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem čtenářství a jeho funkcí ve výchovně-vzdělávacím procesu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o problematice gramotnosti, ...
  • Čtenářství dnešních dětí staršího školního věku (regionální sonda) 

   Fedrová, Kamila (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato diplomová práce má za cíl vysledovat aktuální stav současného pubescentního čtenáře na druhém stupni základní školy s přihlédnutím k okolním faktorům, které na něj působí. Teoretická část je zaměřena na profil pubescenta ...
  • Čtenářství ve volném čase 

   Bečvářová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2018)
   Diplomová práce se zabývá čtenářstvím ve volném čase a je koncipována do dvou částí. Teoretická část pojednává o čtenářství, volném čase, pubescentním čtenářství, vlivech působících na dětské čtenářství a o podpoře čtenářství ...
  • Čtyři modely zpřítomnění Kristovy události na pozadí Řím 5,12-21 

   Král, Tomáš František (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato diplomová práce spojuje v rámci problematiky participace na Kristově události v diskusi nad úryvkem listu Římanům 5,12-21 čtyři teologické modely: mytizující - inspirovaný prací Mircei Eliade, demytologizační Rudolfa ...
  • Čtyři pilíře výchovy a vzdělání pro 21. století 

   Škvorová, Jana (Jihočeská univerzita, 2011)
  • Čtyři živly - možnosti rozvoje smyslového vnímání u dětí předškolního věku 

   Krausová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tématem bakalářské práce je rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku v rámci tématu čtyř živlů. V teoretické části se věnuje čtyřem živlům z pohledu antické filozofie a jiných významných kultur. Vymezuje ...
  • Čtyřicet let historie obecné školy v Mezimostí v letech 1907-1947 

   Filípková, Hana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zabývá historií školy v Mezimostí v letech 19071947. Popisuje život na škole v době předválečné, válečné a poválečné. Na začátku práce jsem popsala život ve městě na začátku 20. století, poté období ...
  • Čtyřstěny a jejich vlastnosti 

   Červenková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce Čtyřstěny a jejich vlastnosti shrnuje základní vlastnosti čtyřstěnů. Cílem této práce je seznámení čtenáře s jednotlivými typy čtyřstěnů a jejich vlastnostmi. U vybraných pojmů z geometrie trojúhelníku se ...
  • Čtyřúhelníkové ohrazení Skřipel, nedestruktivní průzkum 

   Khek, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2013)
   Práce si klade za cíl zpracování nedestruktivního výzkumu čtyřúhelníkového ohrazení u Skřiple. Výzkum se týká především zaměření totální stanicí, geofyzikální prospekce a průzkumu detektorem kovů. Dalším úkolem je zdokumentovat ...