Now showing items 4350-4369 of 42268

  • Daň z příjmů fyzických osob a možnosti její optimalizace 

   Kovačová, Květoslava (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzických osob. Cílem práce je zpravovat několik optimalizačních variant výpočtu daňové povinnosti v daňovém přiznání poplatníka. První část je věnována teoretickým ...
  • Daň z příjmů fyzických osob v ČR a členských státech Evropské unie 

   Bušovská, Helena (Jihočeská univerzita, 2020)
   Podstatou diplomové práce je rozčlenění členských států Evropské unie do shluků s podobným zatížením osobní důchodovou daní a pokusit se interpretovat zjištěné výsledky a rozdíly pomocí zvolených ekonomických ukazatelů. V ...
  • Daň z příjmů právnických osob u příspěvkové organizace s vedlejší hospodářskou činností 

   Šterberová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce analyzuje zdaňování příspěvkové organizace s vedlejší hospodářskou činností. V práci je popsán postup zdanění vybrané příspěvkové organizace v letech 2007 až 2009. Byla provedena analýza vybraných ...
  • Daň z příjmů ze závislé činnosti u vybrané skupiny poplatníků 

   Žaludová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou daňového zatížení vybraných poplatníků. Obecně platí, že každý pracující člověk platí daň ze svých příjmů. V České republice je jedna lineární sazba daně ve výši 15 %. Tato sazba ...
  • Daň z tuhých paliv z pohledu plátce i spotřebitele 

   Tvaroh, Jiří (Jihočeská univerzita, 2009)
   V práci jsem se zabýval daní z tuhých paliv z pohledu plátce i spotřebitele. A to konkrétně analyzováním dopadu této nově zavedené daně z tuhých paliv z pohledu plátce a pro něj vyvolaných nákladů. Zároveň i ze strany ...
  • Daňová evidence a účetnictví 

   Dominová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2007)
   Koncem roku 2003 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o účetnictví. Bylo zrušeno jednoduché účetnictví a nahradila ho daňová evidence. Tímto krokem se chtěla Česká republika sblížit s účetní legislativou členských ...
  • Daňová evidence a účetnictví 

   Dominová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Daňová evidence a účetnictví z pohledu účetního a daňového hlediska 

   Smidková, Jana (Jihočeská univerzita, 2011)
   Na konkrétním podnikajícím subjektu (FO) je zpracováno posouzení daňové evidence a účetnictví z účetního a daňového hlediska. Tato práce je zaměřena především na porovnání rozdílů ve způsobu vedení daňové evidence a ...
  • Daňová evidence v podmínkách soukromě hospodařícího zemědělce 

   Černá, Ludmila (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce analyzuje daňovou evidenci v podmínkách soukromě hospodařícího zemědělce včetně kalkulace a optimalizace daně z příjmů. Rovněž jsou specifikovány problematické složky daňové evidence, které se vyskytují ...
  • Daňová incidence u daní ze spotřeby v podmínkách ČR 

   Veselá, Tereza (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tato diplomová práce se zabývá daňovou incidencí daně z cigaret v období změn sazeb této daně v České republice. Cílem práce je zjistit, jak daň dopadá na spotřebitele a na výrobce. Přesuny daňového břemene byly zjišťovány ...
  • Daňová optimalizace podnikatelského subjektu 

   Dandová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2010)
   Daňová optimalizace podnikatelského subjektu. Co se skrývá za daňovou optimalizací podnikatelského subjektu? Moje práce nastiňuje metodiku zpracování jednotlivých variant daňové optimalizace, zpracování dat konkrétního ...
  • Daňová optimalizace prostřednictvím daňových rájů - možnosti a rizika 

   Nepomucká, Martina (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato práce porovnává daňové zatížení vybraného subjektu mezi jednotlivými zeměmi s nízkým nebo nulovým zdaněním, tzv. "Daňové ráje", a Českou republikou. Tato práce také informuje o možných metodách, jak ušetřit na dani. ...
  • Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu 

   Andrtová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2008)
   Diplomová práce se zabývá ''Daňovou optimalizací ve vybraném podnikatelském subjektu''. Cílem práce je aplikace alternativních postupů při výpočtu daňové povinnosti a jejich promítnutí u vybraného podnikatelského subjektu. ...
  • Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu 

   Němcová, Radka (Jihočeská univerzita, 2008)
   Daňová optimalizace je legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez porušení zákona. Česká legislativa umožňuje několik způsobů, jak legálně redukovat příjmy a tím zároveň i daň z příjmu fyzických a právnických osob. ...
  • Daňová optimalizace vybraného podnikatelského subjektu 

   Kluzáková, Olga (Jihočeská univerzita, 2008)
   Ve své bakalářské práci se zabývám daňovou optimalizací konkrétního podniku. Cílem práce je najít optimální řešení daně, především pak daně z příjmů právnických osob a dosáhnout tak, aby podnik měl co nejnižší daňovou ...
  • Daňová optimalizace vybraného podnikatelského subjektu 

   Choc, Martin (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tržní hospodářství klade vysoké požadavky na podnikatelské subjekty. Ty musí dosahovat co možná nejlepších hospodářských výsledků. Daňová optimalizace právnických osob je důležitým nástrojem podnikových financí, který ...
  • Daňová optimalizace vybraného podnikatelského subjektu 

   Dušáková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2010)
   Hlavním cílem této diplomové práce je daňová optimalizace daně z příjmů právnických osob. Je zde navrženo několik variant, jak snížit daňovou povinnost podnikatelského subjektu. Nejvýhodnější variantou z mnoha navrhovaných ...
  • Daňová optimalizace vybraného podnikatelského subjektu 

   Netrdová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tržní hospodářství klade vysoké požadavky na podnikatelské subjekty. Ty musí dosahovat co možná nejlepších hospodářských výsledků. Daňová optimalizace fyzických osob je důležitým nástrojem podnikových financí, který umožňuje ...
  • Daňová optimalizace vybraného podnikatelského subjektu 

   Kojanová, Linda (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce se zabývá daňovou povinností u vybraného podnikatelského subjektu. Česká republika nabízí několik způsobů jak legálně snížit daňovou povinnost. Cílem bakalářské práce je minimalizovat daňovou povinnost ...