Now showing items 4330-4349 of 42268

  • Daniel Adam z Veleslavína a jeho Politia historica 

   Doleželová, Dana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tématem této bakalářské práce je tisk z roku 1584 Politia Historica Mistra Daniela Adama z Veleslavína. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První obsahuje životopis Daniela Adama z Veleslavína a jeho tiskařská činnost, ...
  • Dante Alighieri: Božská komedie 

   Mihalíková, Petra (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které spolu tematicky korespondují. Cílem této bakalářské práce je zpracovat život a dílo Dante Alighieriho. Udělat rozbor literárního díla- Božské ...
  • Daň z nemovitostí jako ekonomický nástroj 

   Trávníčková, Radka (Jihočeská univerzita, 2007)
   Ve své práci na téma daň z nemovitostí jako ekonomický nástroj jsem se zabývala sledováním, jak daň z nemovitostí ovlivňuje náklady a hlavně výsledek hospodaření. Zjišťovala jsem, jak se daň z nemovitostí podílí na nákladech ...
  • Daň z nemovitostí v příjmech územních samospráv 

   Truhlářová, Dagmar (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou daně z nemovitostí v příjmech územních samospráv, vývojem výnosu z této daně v České republice, zhodnocením současného stavu a srovnáním s vybranými evropskými zeměmi. Cílem ...
  • Daň z nemovitých věcí v příjmech obcí ČR 

   Kubásková, Hana (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá daní z nemovitých věcí v příjmech obcí České republiky. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení dosavadního vývoje, současného stavu a nastínění možných perspektiv daně z nemovitých ...
  • Daň z převodu nemovitostí u vkladů do obchodních společností 

   Paulusová, Miluše (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat právní a daňovou problematiku vkladu do obchodních společností. V první kapitole jsou charakterizovány jednotlivé druhy obchodních společností a porovnány z hlediska povinnosti a způsobu ...
  • Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací 

   Jírová, Eva (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Daň z přidané hodnoty u služeb v ČR a jiných členských státech Evropské unie 

   Honnerová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato práce se zabývá problematikou harmonizace daně z přidané hodnoty v oblasti služeb. V úvodu práce je podán výklad obecných pravidel, která se uplatní při zdanění služeb podle harmonizující směrnice 2006/112/ES o společném ...
  • Daň z přidané hodnoty u subjektu uskutečňujícího plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu 

   Vacíková, Jitka (Jihočeská univerzita, 2011)
   Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat problematiku DPH v praxi u subjektu, který uskutečňuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější oblasti ...
  • Daň z přidané hodnoty u vybraného podnikatelského subjektu 

   Macháčková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tématem diplomové práce je daň z přidané hodnoty u vybraného podnikatelského subjektu. Cílem práce je aplikace DPH při prodeji zboží v tuzemsku a při intrakomunitárních plněních, vyhodnotit daň z přidané hodnoty a navrhnout ...
  • Daň z přidané hodnoty u vybraného podnikatelského subjektu 

   Bílá, Šárka (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato práce se zabývá daní z přidané hodnoty u podnikatelského subjektu. Tímto subjektem je obchodník s ojetými automobily. Nejprve jsou v práci shrnuty teoretické poznatky této problematiky spolu s daňovými zákony a pravidly ...
  • Daň z přidané hodnoty v kontextu Evropské unie 

   Opolzerová, Petra (Jihočeská univerzita, 2008)
   Daň z přidané hodnoty, často nazývaná daň zboží a služeb, je jedním z nejdůležitějších zdrojů státního rozpočtu. Systém daně z přidané hodnoty je stanoven Šestou směrnicí o dani z přidané hodnoty č. 77/388/EEC, kterou ...
  • Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví 

   Dušáková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2008)
   Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň. Princip této daně je v tom, že ...
  • Daň z přidané hodnoty ve státech Evropské unie 

   Rozkopalová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce zpracovává problematiku DPH v zemích Evropské unie s cílem určit skupiny států EU podle významu DPH v jejich daňových systémech a identifikovat faktory, které mohou zařazení států do jednotlivých skupin ...
  • Daň z příjmu 

   Hejhalová, Petra (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Daň z příjmu - odčitatelné položky versus slevy 

   Pilná, Petra (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Daň z příjmu fyzických osob u vybrané OSVČ zabývající se ubytovacími službami 

   Závodská, Iveta (Jihočeská univerzita, 2011)
   Daň z příjmů fyzických osob je daní přímou a rozhodně nepatří mezi nejjednodušší daně. Postihuje veškeré zdanitelné příjmy jednotlivců. Vychází ze zákona o daních z příjmů, který řeší problematiku zdaňování příjmů fyzických ...
  • Daň z příjmu fyzických osob v roce 2006 a její komparace se Slovenskou republikou 

   Hůlová, Petra (Jihočeská univerzita, 2007)
   Hlavním cílem práce je poukázání na rozdíly ve způsobu zdaňování příjmů fyzických osob mezi Českou a Slovenskou republikou. Rozdíly byly popsány v teoretické části včetně historie obou daňových soustav. Praktická část se ...
  • Daň z příjmů fyzické osoby v ČR a její komparace s vybraným státem EU (Slovensko) 

   Naušová, Ladislava (Jihočeská univerzita, 2008)
   Snahou této diplomové práce je porovnat daň z příjmů fyzických osob v České republice s daní z příjmů fyzických osob na Slovensku. Porovnávám zde jednotlivé příjmy, které se zdaňují, nezdanitelné částky, slevy na dani, ...