Now showing items 23420-23439 of 38305

  • Quadrocopter - stabilizace polohy pro autonomní let 

   Mrázek, Aleš (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce se zabývá obecnou problematikou autonomního letu multikoptér v prostoru. V práci je problematika rozdělena do několika dílčích částí, které jsou následně popsány. Pro demonstraci možného řešení je použita ...
  • Quantification of specific microbial functional guilds in Arctic permafrost soil 

   Walter, Deborah (Jihočeská univerzita, 2019)
   The quantity of specific bacterial and archaeal groups were determined in permafrost soils. The selected groups were quantified by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) of specific genes: total archaea (16SrRNA ...
  • Quantum GIS 

   Matejová, Vlasta (Jihočeská univerzita, 2019)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá open-source softwarem QGIS. Jedná se o svobodný a multiplatformní geografický informační systém (GIS), který je distribuován pod všeobecnou licencí GNU (General Publiv License). V rámci ...
  • Quest for Perfection in Nathaniel Hawthorne's Mosses from an Old Manse 

   Bubíková, Ráchel (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce se zaměřuje na téma hledání dokonalosti v povídkách ze souboru Mechy ze staré fary (Mosses from an Old Manse) Nathaniela Hawthorna. Cílem práce je zodpovědět na otázku nakolik je pojetí dokonalosti v Hawthornově ...
  • Questing ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ 

   Cacková, Ivana (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou hry questing a možnostmi využití questingu ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy. Hlavním cílem práce je vytvoření přehledu základních principů a pravidel questingu a ...
  • Question of the integrity of the ondratice l/želeč surface collection 

   Mlejnek, Ondřej; Škrdla, Petr; Tostevin, Gilbert B.; Lisá, Lenka; Novák, Jan (Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2016)
   Excavations during 2010-2012 produced a new early Upper Palaeolithic site Želeč I in Central Moravia. Three settlement horizons were distinguished at this site. The oldest one, predating the cold HE 4, dated by 14C AMS to ...
  • Questioning Techniques in Spoken Media Discourse: Analysis of Authentic Data in Two Television Genres. 

   Hluší, Soňa (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává otázky u dvou rozdílných televizních žánrů. Práce využívá metody konverzační analýzy ke zmapování otázek a jejich užívání v mediálním diskurzu. Otázky v mediálním žánru hrají ...
  • Québec and its Religious Minorities: What Lies ahead? 

   Janošťáková, Iveta (Jihočeská univerzita, 2012)
  • "Qui a revé cette histoire?" Kunderovy francouzské romány 

   Volfová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diplomová práce se věnuje třem vybraným francouzským románům spisovatele Milana Kundery: La lenteur, L´identité a L´ignorance. Cílem práce je provést analýzu textů, které jsou označovány jako tzv. francouzský cyklus. ...
  • Rache oder Verzeihung in Jurek Beckers "Bronsteins Kinder" 

   Kubová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem díla Bronsteins Kinder německého spisovatele židovského původu Jurka Beckera. Nejprve je představen historický kontext, který slouží pro lepší pochopení románu, jehož hlavním cílem ...
  • Raci a sucho – porovnání přežívání a norování původních a nepůvodních druhů 

   Kouba, Antonín (Česká společnost vodohospodářská, 2018)
   Sladkovodní organismy jsou ohrožovány celou řadou negativních faktorů. Jedním ze zjevně nejhorších je pak ztráta jejich životního prostředí – vody samotné, což můžeme pozorovat například v obdobích dlouhodobého sucha. ...
  • Raci jako bioindikátory vlivu člověka na sladkovodní ekosystémy v ČR - citlivost modelových druhů na vybrané toxické látky a případová studie z vybraného povodí. 

   Mahovská, Ivana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce se zabývá monitoringem výskytu raků ve vybraném povodí na území západních Čech s ohledem na vliv člověka na sladkovodní ekosystémy a jeho vlivu na raky a ostatní vodní organismy. Vybraným územím bylo povodí řeky ...
  • Raci jako kořist 

   Man, Milan (Jihočeská univerzita, 2017)
   Vzhledem k nárůstu počtu nepůvodních druhů raků a jejich přítomnosti na stále více lokalitách je tu i možnost jejich eliminace pomocí dravých druhů ryb. Délkové vztahy mezi kořistí a predátorem by nám mohly tuto možnost ...
  • Raci v měnících se biotických a abiotických podmínkách 

   Veselý, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2017)
   Abiotické a biotické faktory přímo či nepřímo ovlivňují fyziologii, chování ekologii a distribuci organismů. Tato práce poskytuje unikátní výsledky ve smyslu schopnosti raků odolávat či se adaptovat na dané abiotické a ...
  • Racionalismus a empirismus v etice sociální práce 

   Paterová, Jana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato diplomová práce se zabývá etickými teoriemi v sociální práci. Zhodnocuje přínos etických teorií pro oblast sociální práce obecně a následně i konkrétně, rozpracováním tří vybraných etických teorií- Kantovy racionalistické ...
  • Racionalizace jako obranný mechanismus vězňů 

   Rulík, Jan (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato práce pojednává, jak je z jejího názvu patrné, o racionalizaci jako obranném mechanismu vězňů. V teoretické části, je charakterizováno české vězeňství v soudobém evropském konceptu, je zde vysvětlen pojem algoritmu ...
  • Racionální čísla pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ 

   Svitáková, Jana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Diplomová práce představuje ucelený studijní materiál týkající se oboru racionálních čísel pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. V teoretické části se zaměřuji hlavně na vlastnosti racionálních čísel a jejich metodiku. V ...
  • Racionální výživa a pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu 

   Plojharová, Anna (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se zabývá zdravým životním stylem a způsobem života s ním spojeným. Je zde zahrnut význam racionální výživy a pohybové aktivity. V práci je popsáno správné složení stravy a důležitých živin v průběhu dne. ...