Now showing items 15490-15509 of 36257

  • Obchod s druhy plazů chráněných úmluvou CITES na území ČR ve vztahu k třetím zemím 

   Nováková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2013)
   CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je mezinárodní dohoda mezi vládními institucemi. Jejím cílem je zajistit, aby je mezinárodní obchod s exempláři ...
  • Obchod s madagaskarskými a subsaharskými želvami čeledi Testudinidae chráněnými úmluvou CITES 

   Kunclová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Nadměrný sběr a ničení jejich přírodních biotopů je hlavní příčinou snížení početnosti populací ve volné přírodě, proto byla většina želv zařazena do úmluvy CITES. Tato práce zhodnocuje obchod s madagaskarskými a subsaharskými ...
  • Obchod s madagaskarskými sukulenty,chráněnými CITES 

   Košková, Irena (Jihočeská univerzita, 2014)
   Sběr ohrožených druhů rostlin z přírody za účelem obchodu, spolu s úbytkem přirozených stanovišť výskytu, jsou hlavními příčinami úbytku populací ve volné přírodě. CITES zařadila na svůj seznam ohrožené druhy, u kterých ...
  • Obchod s motýly pod ochranou CITES 

   Maurer, Jan (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato práce se zabývá mezinárodním obchodem s druhy motýlů zařazených v přílohách úmluvy CITES. Obchod jsem zpracoval za období od roku 1978 do roku 2012, k čemuž jsem jako hlavní zdroj využil databáze CITES. Základem ...
  • Obchod s ohroženými druhy ptáků chráněných úmluvou CITES na území ČR ve vztahu k třetím zemím 

   Jurdáková, Jiřina (Jihočeská univerzita, 2010)
   Nadměrný mezinárodní obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin je jednou z příčin vymírání některých druhů v přírodě. Tato práce se zabývá mezinárodním obchodem s ohroženými druhy ptáků v České republice jakožto oblíbenou ...
  • Obchod s papouškem žako (<i>Psittacus erithacus</i>) na území EU ve vztahu k třetím zemím 

   Gallistlová, Renata (Jihočeská univerzita, 2015)
   Vzrůstající mezinárodní obchod s exotickými "domácími mazlíčky" se podílí na ztrátě biologické rozmanitosti. Papoušek žako je známý jako jeden z nejčastěji chovaných ptáků v zájmovém chovu. Jeho oblíbenost u člověka ...
  • Obchod s trofejemi lva (Panthera leo) ve vztahu k ochraně druhu 

   Hrdličková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2014)
   Kromě ostatních příčin ohrožení lva (Panthera leo), jako je ubývání přirozeného prostředí, nemoci a konflikt s člověkem, je největším předmětem diskuze trofejový lov. Vzrůstající ohrožení populací rozděluje vědce, účastníky ...
  • Obchod se třetími zeměmi v rámci Společné obchodní politiky Evropské unie 

   Froňková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2006)
   Tato práce osvětluje nejzákladnější principy obchodu se třetími zeměmi, tzn. zvláště jeho právní rámec pokrývající obranu proti překážkám obchodu, nejdůležitější dohody uzavřené s partnery třetích zemí a základní právo ...
  • Obchodně výrobní informační systém stavební firmy 

   Kubálek, Jakub (Jihočeská univerzita, 2010)
   Nastavení obchodně-výrobních procesů po realizaci zakázky za účelem porovnání skutečných nákladů jako zpětná vazba na tvorbu nových cenových nabídek do výběrových řízení s návrhem na systémový cyklus u firmy. Tvorba nabídek ...
  • Obchodně-politická opatření v mezinárodním obchodě 

   Malecká, Martina (Jihočeská univerzita, 2010)
   Díky členství České republiky v Evropské unii řadíme obchodní politiku mezi společné politiky tohoto Společenství. Stát může pomocí různých nástrojů ovlivňovat své záměry, které se týkají obchodních vztahů se zahraničím ...
  • Obchodní a úřední dopis v ruštině a češtině 

   Běhavá, Jitka (Jihočeská univerzita, 2011)
   Obsahem práce je seznámení čtenáře s nejpoužívanějšími formulacemi jednotlivých dopisů v obou jazycích, se základní úpravou obchodních i úředních dopisů, s překladem vybraných států světa a s výčtem vybraných zkratek v ...
  • Obchodní činnost v GAAP, IAS a IFRS 

   Hajdůchová, Jana (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Obchodní majetek - daňové a účetní aspekty 

   Antoňů, Ivona (Jihočeská univerzita, 2007)
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou obchodního majetku se zaměřením na jeho daňové a účetní aspekty. Cílem bakalářské práce je analýza vymezení obchodního majetku dle platné legislativy České republiky a ...
  • Obchodní praktiky používané českými obchodníky 

   Binderová, Monika (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem této bakalářské práce bylo doporučení pro odstranění nekalých obchodních prak-tik používaných českými obchodníky s využitím výsledků z terénního výzkumu reali-zovaného v České republice. V teoretické části byly ...
  • Obchodní praktiky používané českými obchodníky 

   Rambousková, Petra (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářské práce je zaměřena na problematiku nekalých praktik v ČR. Cílem práce je zjistit s jakými nekalými obchodními praktikami se respondenti nejčastěji setkávají, jak se jim brání, zda vědí, na koho se obrátit či odkud ...
  • Obchodní praktiky používané obchodníky při předváděcích akcích 

   Pacalová, Aneta (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nekalých obchodních praktik, které jsou využívány obchodníky při předváděcích akcích na starších lidech. Teoretická část této práce je zaměřena na základní aspekty ochrany spotřebitele, ...
  • Obchodní rejstřík po přijetí nové legislativy 

   Adamcová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem této práce je popsat změny v obchodním rejstříku po přijetí nové legislativy, porovnat tyto změny ve vztahu k novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.
  • Obchodní spolupráce mezi Španělskem a jihočeským krajem 

   Holinková, Klára (Jihočeská univerzita, 2008)
   Předmětem bakalářské práce je zmapování ekonomické a obchodní spolupráce mezi Španělskem a Jihočeským krajem. Práce je tematicky rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na zahraniční obchod Španělska a České ...
  • Obchodní zástupce Současný stav a perspektiva 

   Štika, Jiří (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato diplomová práce se v první části zabývá problematikou oblasti práce obchodních zástupců a poskytuje tak vysvětlení základních pojmů. Ve druhé části je představena společnost UniCredit Leasing CZ, u které je analyzováno ...
  • Obchodní zástupce - současnost a perspektiva 

   Němcová Kováčová, Zdeňka (Jihočeská univerzita, 2016)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením vlivu výkonnosti třech skupin obchodních zástupců ve společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. na firemní tržby, objemy prodeje. Porovnává náklady třech skupin obchodních ...