Now showing items 6573-6592 of 38305

  • F. S. Fitzgerald and Ernest Hemingway - Acrimonious Rivalry or Literary Friendship? 

   Žohová, Monika (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá přátelstvím dvou významných spisovatelů F. Scotta Fitzgeralda a Ernesta Hemingwaye, kteří patřili do americké skupiny zvané ztracená generace. Práce se zaměřuje nejen na jejich život z hlediska ...
  • Factors influencing butterfly diversity of the species-rich Submediterranean region 

   Bartoňová, Alena (Jihočeská univerzita, 2019)
   Disertace (v angličtině) se zabývá historií, současným stavem a ochranou motýlí diverzity submediteránních trávníků a palearktických stepí. Práce je uvedena rešerší na téma historie stepního biomu v Eurasii v průběhu ...
  • Factors regulating the expression and activity of digestive enzymes in the tick <i>Ixodes ricinus</i> 

   Konvičková, Jitka (Jihočeská univerzita, 2015)
   Intracelulární proteolýza přijaté potravy hraje zásadní fyziologickou roli ve vývoji klíšťat. Tato práce je zaměřena na studium faktorů regulujících expresi a aktivitu cysteinových a aspartátových trávicích proteáz během ...
  • Facultative scavenging on invertebrate cadavers 

   Foltan, Pavel (Jihočeská univerzita, 2010)
   The Ph.D. thesis enclosed focuses on various implications of scavenging by generalist predators on invertebrate cadavers. Comparison of the retention time for invertebrate cadavers in the field, with the detection period ...
  • Fagocytární receptory a jejich terapeutické aspekty 

   Jačková, Adéla (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce se zabývá možností využití fagocytárních receptorů v nádorové i nenádorové terapii a vytváří základní přehled fagoytárních receptorů, jejih vlastností a funkcí.
  • Fair Trade aktivity a produkty v České republice 

   Sokolík, Martin (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato práce je zaměřena na analýzu Fair Trade produktů a Fair Trade aktivit v České republice. Mezi zkoumané projekty patří Fairtradová města a Fairtradové školy. Analýza zahrnuje i přehled ostatních aktivit na podporu ...
  • Fair Trade jako jedna z forem rozvojové pomoci 

   Tomášová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2008)
   Práce popisuje hnutí Fair Trade, které je formou rozvojové pomoci. První kapitola popisuje volný obchod, který je zdrojem nespravedlnosti, kterou se Fair trade snaží napravit. Dále je popsána Rozvojová spolupráce, její ...
  • Fair Trade obchodování - komoditní analýza 

   Sokolík, Martin (Jihočeská univerzita, 2010)
   Stále více lidí se v současné době snaží zapojit k ochraně životního prostředí a sociální pomoci potřebným. Jedním ze způsobů je zakoupit výrobky s označením Fair Trade. Tato práce definuje distributory a prodejní místa ...
  • Fairtradová bavlna na českém trhu 

   Fučíková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2019)
   Teoretická část se zabývá vysvětlením systému fair trade, pěstováním a produkcí organické a fairtradové bavlny. Dále jsou zde popsány standardy pro organizace malých pěstitelů fair trade bavlny a fair trade textilní standard. ...
  • Fairtradová káva na českém trhu 

   Pilná, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce pojednává o fairtradové kávě na českém trhu. Teoretický přehled podává základní informace o kávě, o systému fair trade a o fairtradové kávě. Praktická část je zaměřena na identifikaci dostupného ...
  • Fairtradové kakaové boby, kakao a čokoláda na českém trhu 

   Matiko, Oleksandr (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem bakalářské práce je zmapování situace na českém trhu s fairtradovými výrobky z kakaa a čokolády, a přiblížit, jak funguje fair trade pro pěstitele a obchodníky. V rámci konceptu fair trade je popsán certifikační ...
  • Fairtradové ovoce a květiny na českém trhu 

   Neuwirthová, Alena (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce má za cíl představit specifické standardy pro fairtradové komodity, konkrétně ovoce a květiny. Dále analyzovat nabídku fairtradového ovoce a květin na českém trhu a zjistit postoj spotřebitelů k těmto dvěma ...
  • Fairtradové školy v podmínkách České republiky 

   Valentová, Věra (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou základních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů fair trade, historii fair trade ve světě a v ČR, způsobům uvádění fairtradových produktů na ...
  • Fairtradový čaj na českém trhu 

   Rysová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem této práce je popsat situaci s fairtradovými výrobky na českém trhu a vymezit produkční standardy pro pěstitele a obchodníky s fairtradovým čajem. V teoretické části jsou popsány základní informace o čaji, systému ...
  • Fairytales reinvented: How the heroines shape their own destiny in Robin McKinley's fairytale retellings Beauty, Rose Daughter and Deerskin 

   Konopiská, Helena (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato práce se zabývá hrdinkami převyprávěných pohádek Robin McKinley. Úvod představuje převyprávěné pohádky jako žánr a Robin McKinley jako autorku. Zbytek práce je rozdělen na dvě hlavní části. Ta první pojednává o ...
  • Faktor řízení a využívání lidských zdrojů v kontextu zaměstnanosti 

   Matošková, Kamila (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem práce je popsat a analyzovat základní nástroje a další postupy v oblasti soudobé strategie řízení lidských zdrojů. Výběrově je aplikována komparativní analýza na základě použitých informačních tuzemských pramenů. ...
  • FAKTORY NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍCÍ HLADINU SOMATICKÝCH BUNĚK V SYROVÉM KRAVSKÉM MLÉCE 

   Soukup, Petr (Jihočeská univerzita, 2007)
   Cílem mé práce byla analýza faktorů negativně ovlivňujících počet somatických buněk (PSB) v syrovém kravském mléce. Vzorky mléka byly sledovány u tří chovů s rozdílnou technologií chovu i dojení po dobu tří let. Hodnoty ...
  • Faktory nespokojenosti sester a jejich vliv na kvalitu péče na kardiochirurgickém oddělení. 

   Eretová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2011)
   Profese všeobecné sestry patří z hlediska odborné přípravy i profesionálního výkonu mezi náročná povolání. Je očekáváno, že sestra zvládne odbornou činnost, práci s moderní technikou, vykonávání administrativních prací, ...
  • Faktory oblíbenosti učitele u pubescentů 

   Kurková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diplomová práce "Faktory oblíbenosti učitele u pubescentů" má teoreticko-empirický charakter. Cílem diplomové práce je zmapovat faktory oblíbenosti učitele druhého stupně základní školy u pubescentů metodou dotazníku vlastní ...