Now showing items 4235-4254 of 41805

  • D-dimery v graviditě. Vliv Leidenské mutace a antikoagulační léčby. 

   Felixová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2017)
   V mé bakalářské práci na téma D-dimery v graviditě, vliv Leidenské mutace a antikoagulační léčby se zabývám sledováním koncentrace D-dimerů u gravidních žen s Leidenskou mutací a případným vlivem antikoagulační léčby. V ...
  • Dačicko jako české "Three Corners"? Analýza funkčních prostorových vztahů 

   Sedláková, Marie (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením funkčních prostorových vztahů a analýzou směrové orientace. Jako zájmové území byl zvolen správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice nacházející se v jihovýchodním cípu ...
  • Další kriminalita pachatelů domácího násilí 

   Dvořák, Vlastimil (Jihočeská univerzita, 2012)
   Domácí násilí je závažný problém naší populace, jde o nejrozšířenější formu násilí vůbec a dotýká se všech skupin obyvatel. Při domácím násilí dochází souběžně k páchání jiných trestně právních činů, ale žádné statistiky ...
  • Další vzdělávání matek na rodičovské dovolené v Českých Budějovicích 

   Motysová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se zabývá problematikou vzdělávání žen na rodičovské dovolené. Teoretická část charakterizuje vzdělávání dospělých, cíle, metody, typy vzdělávání a jejich specifika. Dále se zaměřuje na cílovou skupinu žen na rodičovské ...
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol znojemského regionu. 

   Kolštromová, Dana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předmětem bakalářské práce je zjištění, za jakých podmínek se uskutečňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků znojemského regionu. V teoretické části se zaměřuji na současné legislativní požadavky na odbornou ...
  • Další vzdělávání pracovníků v zařízení pro seniory 

   Loukotová, Eva (Jihočeská univerzita, 2012)
   Ve své bakalářské práci se zabývám dalším vzdělávání zaměstnanců v zařízení pro seniory. Zjišťuji, zda a jakým způsobem se zaměstnanci v domovech pro seniory na území Prahy vzdělávají, co pro ně další vzdělávání znamená a ...
  • Další vzdělávání sociálních pracovníků 

   Vejvodová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání. V teoretické části práce jsou zmapovány podmínky pro výkon povolání sociální pracovník a podmínky pro další vzdělávání sociálních pracovníků. Cílem praktické ...
  • Další vzdělávání sociálních pracovníků v denních stacionářích pro klienty od 1 roku do 26 let 

   Bílková, Ladislava (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce zjišťuje přínos dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky v denních stacionářích pro klienty od 1 roku do 26 let. Teoretická část popisuje vzdělávání obecně, odlišnost andragogiky, faktory a motivaci ...
  • Další vzdělávání v sociálních službách 

   Řeháková, Jana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání v sociálních službách. Teoretická část práce popisuje sociální práci, její druhy, formy, vysvětluje pojem kvalita v sociálních službách v souvislosti se Standardy ...
  • DALTONSKÝ PLÁN, jeho realizace a aplikace jako vyučovacího systému 

   Chlebníčková, Petra (Jihočeská univerzita, 2007)
   CHLEBNÍČKOVÁ, P., DALTONSKÝ PLÁN, jeho realizace a aplikace jako vyučovacího systému. České Budějovice 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky a psychologie. ...
  • Dandys und Dandytum in der Literatur der Jahrhundertwende 

   Pumprová, Iveta (Jihočeská univerzita, 2014)
  • Daně a dotace u zemědělského podniku - vliv účetních metodik a vztah k výsledku hospodaření 

   Navrátilová, Jana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat daňovou a dotační problematiku u subjektu podnikajícího v agrárním sektoru. Tyto problematiky dále rozvést do dopadu do účetnictví a ve výsledné vazbě na výsledek hospodaření. V ...
  • Daně v systému účetnictví obchodních korporací 

   Řezníčková, Martina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Zobrazení daní v účetním systému obchodních korporací je regulováno pravidly a pro korporace je důležité, kdy a jak daně ovlivňují hospodářský výsledek. Nejprve je popsán daňový systém České republiky včetně klasifikace ...
  • Daně v účetnictví daňového subjektu se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob 

   Obertíková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce je věnována daním v účetnictví daňového subjektu se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob. Cílem bakalářské práce byl výpočet daně v konkrétním daňovém subjektu za posledních pět zdaňovacích období. ...
  • Daně v účetnictví daňového subjektu se zaměřením na daň z příjmů právnických osob 

   Kalíšková, Anna (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů právnických osob a je rozdělena do 2 částí. Nejprve jsou zde popsány základní charakteristiky daně z příjmů právnických osob, např. poplatník, předmět daně, sleva na dani, ...
  • Daně v účetnictví fyzické osoby - živnostníka 

   Horecká, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou daní v účetnictví fyzické osoby ? živnostníka. Nejprve jsou v této práci vysvětleny základní pojmy daňové teorie a stručně popsána daňová soustava České republiky. Dále jsou zde ...
  • Daně v účetnictví osoby samostatně výdělečně činné 

   Nováková, Marcela (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku daní v účetnictví osoby samostatně výdělečně činné. Pro snadnější pochopení problematiky, jsou nejprve vysvětleny některé hlavní pojmy daňové teorie a daňového systému České ...
  • Daně v účetnictví podnikatelského subjektu 

   Kupková, Romana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Zabývám se daňovým systémem České republiky. Daňový systém je velice široké a komplikované téma. Zaměřuji se pouze na základní strukturu českého daňového systému. Nejprve dané téma popisuji teoreticky a po té prakticky. ...
  • Daně v účetnictví podnikatelského subjektu v souladu s euronovelou 

   Minaříková, Iva (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Daně z nabytí a převodu majetku 

   Rudolfová, Vladimíra (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem bakalářské práce je analýza současné právní úpravy daně z bezúplatného nabytí majetku a z nabytí nemovitých věcí v komparaci s předchozí právní úpravou transferových daní. Bakalářská práce sestává ze stručného úvodu ...