Now showing items 31653-31672 of 41805

  • T. G. Masaryk a Církev československá 

   Hanušová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Magisterská diplomová práce se zabývá vztahem T. G. Masaryka k Církvi československé. Cílem práce bylo postihnout důvody, proč Masaryk do Církve československé nevstoupil, i přestože tato církev vznikla na základě Masarykových ...
  • T. G. Masaryk a E. Beneš. Přátelství v dobách světové války 

   Buchtová, Martina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat přátelství dvou mužů, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, v období první světové války, kteří během této doby spolupracovali. Založili zahraniční odboj a dovedli Čechy ke ...
  • Tabakismus v kontextu trávení volného času současné středoškolské mládeže 

   Šetelíková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zabývá volným časem a výskytem tabakismu u současných středoškolských studentů. Teoretická část je rozdělena do dvou celků, kde je v prvním nastíněna problematika kouření (aktivního i pasivního), ...
  • Tabakismus, nikotinismus u sester 

   Sýkorová, Ivana (Jihočeská univerzita, 2007)
   Cílem bakalářské práce bylo zmapovat výskyt nikotinismu u sester, u nichž se předpokládá hluboká znalost o rizicích kouření. Průzkum byl proveden v nemocnicích Plzeňského kraje anonymním dotazníkem. Z výzkumné části práce ...
  • Tabu a jeho tolerance v literatuře pro děti a mládež 

   Janusová, Iva (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce Tabu a jeho tolerance v literatuře pro děti a mládež se zaměřuje na literaturu s tématem smrti, homosexuality a rozdílného etnika. Cílem této práce bylo zjistit, jak děti na tuto literaturu reagují. V ...
  • Tabuizace smrti v současné české společnosti 

   Martínek, Daniel (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem teoretické části mojí bakalářské práce je popsat smrt a umírání jako pojem a tyto pojmy definovat. Rozdělit a stručně popsat různé druhy smrti, dále pak shrnout přístup společnosti ke smrti a umírání z hlediska ...
  • Tabuizovaná a kontroverzní téma očima učitelek mateřských škol 

   Dirbáková, Hana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Kontroverzní a tabuizovaná témata jsou vždy aktuálním a citlivým fenoménem ve společnosti a zejména v oblasti výchovy se s nimi vyrovnáváme obtížně. Práce se zaměřuje konkrétně na témata smrti, homosexuality, zdravotního ...
  • Tabuizovaná témata v románech Iana McEwana 

   Fixová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2014)
  • Tabulkový kalkulátor MS Excel ve výuce matematiky na základních školách 

   Svobodová, Denisa (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem diplomové práce je vytvořit sadu příkladů z matematiky pomocí tabulkového kalkulátoru MS Excel, které by bylo možné využít při výuce matematiky na základních školách. Žáci si tímto procvičí práci s tabulkovým ...
  • Tai chi chuan - význam a použití této metody pro životní styl 

   Caisová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá tradičním čínským bojovým uměním tai chi chuan, jeho významem pro člověka a použitím pro životní styl. Teoretická část charakterizuje zdraví a jeho složky, životní styl, tai chi chuan a jeho ...
  • Tajemno a tajemství v Zeyerově Domu U tonoucí hvězdy 

   Střelečková, Alena (Jihočeská univerzita, 2008)
   V této práci sledujeme, jakým způsobem se realizují motivy tajemství a tajemna v jedné Zeyerově novele, v Domě U tonoucí hvězdy. Její první část je věnována analýze jednotlivých rovin díla, při které odhalíme a definujeme, ...
  • Tajemný svět Wilkie Collinse 

   Ouředníková, Romana (Jihočeská univerzita, 2013)
  • Taktické přístupy k osobám zasaženým mimořádnými událostmi - psychologické aspekty 

   Grechová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2013)
   S rozvojem moderní civilizace, technologií, nárůstem dopravy či klimatickými změnami souvisí také narůstající množství mimořádných událostí, které nehledě na svůj rozsah mohou způsobit psychickou traumatizaci v poměrně ...
  • Talár. Obecný vývoj a současný stav designu akademických oděvů na vybraných univerzitách v České republice ve 20.-21. století. 

   Jílková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj tradiční podoby akademických oděvů a její promítnutí v pojetí mladšího designu v průběhu 20.21. století v České republice. Teoretická část podává informace o obecné historii a ...
  • Talent management ve vybraných podnicích 

   Dostálová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato diplomová práce je věnována talent managementu, který je součástí řízení lidských zdrojů. Cílem práce je analýza talent managementu včetně zkoumání jeho jednotlivých procesů ve vybraných podnicích a následné zpracování ...
  • Taliansko očami romantického literáta Alexandra Dumasa (1802-1870): Une année a Florence 

   Koreňová, Noemi (Jihočeská univerzita, 2020)
   Cieľom predkladanej bakalárskej práce je predstaviť Taliansko cez pohľad Alexandra Dumasa staršieho, ktorý poskytuje v cestopise venovanom Toskánsku - Une année a Florence. Snahou je prostredníctvom analýzy daného diela ...
  • Talmberkové na Vlašimi 

   Babka, Daniel (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zaměřuje na dějiny šlechtického rodu Talmberků, které doposud nebyly v české historiografii podrobněji zkoumány. Práce se především zaměřuje na životní osudy a veřejné působení představitelů vlašimské ...
  • Tanec - soubor figurálních plastik 

   Finková, Nikol (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. V praktické části zobrazuje tanec v souboru pěti figur tanečníků vytvořených metodou keramické plastiky z pálené keramické hlíny. Figury tanečníků jsou vybrány jako zástupci ...
  • Tanec a jeho vliv na psychický a fyzický vývoj adolescentů 

   Blažková, Klára (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce zkoumá vliv tance na jedince v adolescentním věku. Cílem práce bylo uskutečnění intervenčního tanečního programu a ověření jeho psychických a fyzických účinků na vybranou skupinu. Tohoto výzkumu se zúčastnilo ...
  • Tanec jako prostředek integrace dospělých s mentálním postižením 

   Kraumannová, Eva (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem bakalářské práce Tanec jako prostředek integrace dospělých s mentálním postižením bylo vytvořit, realizovat a vyhodnotit taneční kurz zaměřený na rozvoj sociálních kompetencí dospělých lidí s mentálním postižením. ...