Now showing items 13551-13570 of 41805

  • M-Centrum pro mladou rodinu České Budějovice. Aktivity a aktuální problémy. 

   Dřevojanová, Petra (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce je zaměřena na M-Centrum pro mladou rodinu České Budějovice, na její nabízené aktivity a aktuální problémy. Teoretická část popisuje problémy současných mladých rodin v České republice. Dále představuje ...
  • m-Commerce 

   Vacková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem práce bylo navrhnout praktické využití m-commerce ve vybrané firmě na základě analýzy možností m-commerce v ČR a ve světě. První část práce zpracovávala teoretické podklady o mobilním obchodování. Další část práce ...
  • M. Lipman: Thinking in Education 

   Bláhová, Klára (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce se zabývá kritickým rozborem díla Thinking in Education M. Lipmana, které se zde věnuje otázce rozvoje myšlení v rámci vzdělávací praxe. Vysvětluje důvody důležitosti schopnosti dialogu, schopnosti kriticky myslet, ...
  • M. Vích jako kněz a kazatel 

   Kovandová, Jana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Diplomová práce se zabývá problematikou písemné pozůstalosti kněze Martina Vícha. Zpracovává a analyzuje jeho písemné přípravy na kázání během liturgického roku. Cílem je, na základě okomentovaného rozboru těchto kázání, ...
  • Maastrichtská konvergenční kritéria, jejich význam a uplatňování - základní přehled 

   Zelinková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2011)
   Zpracovaná bakalářská práce je věnována tématu maastrichtských kritérií (dále MK), která jsou velmi důležitá pro každý členský stát Evropské unie (dále jen EU) k přijetí společné měnové jednotky euro. Cílem bakalářské práce ...
  • MacIntyrova koncepce novověkého vývoje etiky 

   Ježek, Václav (Jihočeská univerzita, 2011)
   Diplomová práce se zabývá rozborem knihy Alasdaira MacIntyra ?Ztráta ctnosti, k morální krizi současnosti? ve které autor pojednává o krizi morálních hodnot v době novověku. Stěžejní část diplomové práce je věnována této ...
  • Macrozoobenthos Pohořského a Dobechovského potoka v Novohradských horách 

   Kloudová, Jana (Jihočeská univerzita, 2008)
   Práce se zabývá skladbou a strukturou makrozoobentosu Pohořského a Dobechovského potoka v Novohradských horách. Hodnocení proběhlo na základě sběrů z 10 lokalit uskutečněných v červenci 2001, březnu 2002 a červenci 2002/2003. ...
  • Madagaskarské stonkové sukulenty, chráněné CITES, ve sbírkách ČR 

   Koupal, Vít (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení zastoupení madagaskarských stonkových sukulentů, jako jedné z hlavních skupin sbírkových rostlin, chráněných CITES, ve vybraných sbírkách ČR. Sledovanými sbírkami byly Botanická ...
  • Madeleine Delbrel a její sociální i politické působení 

   Plintovičová, Anežka (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce pojednává o životě a zejména sociálním a politickém angažmá jedné z prvních francouzských sociálních pracovnic Madeleine Delbrel. V úvodu práce se nachází biografické údaje, poté je shrnuta její sociální činnost: ...
  • Madona z Rudolfova - slohové souvislosti a otázka datace 

   Schmidtová, Klára (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem předkládané bakalářské práce je socha Madony z Rudolfova, její slohové souvislosti a otázka datace. Práce se v úvodu zabývá rozborem literatury k danému tématu, následuje podrobný popis sochy a její historie. ...
  • Maedi-visna ovcí - genetické aspekty vnímavosti/odolnosti k onemocnění 

   Štoidl, Petr (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato práce je zaměřena na zhodnocení míry korelace mezi výskytem onemocnění Maedi-visna a polymorfismem na 35. pozici genu pro transmembránový protein TMEM154 u ovcí. Výskyt onemocnění Maedi-visna u ovcí byl stanoven pomocí ...
  • Magické čtverce 

   Suchá, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi magických čtverců a analyzuje je z hlediska použitelnosti při výuce na základní škole. Magické čtverce jsou známy již několik stovek let a od té doby prošly mnoha ...
  • Magické čtverce a křížové součty na ZŠ s podporou počítače 

   Očkay, Albín (Jihočeská univerzita, 2011)
   Didaktické materiály se vyvíjejí spolu s prostředky, které jsou dostupné pro jejich použití. Obnovují se a přinášejí s sebou nové pohledy na základy pedagogiky. Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit a poté zhodnotit ...
  • Magický realismus v literatuře - typologie a interpretace (Márquez, Allende, Bulgakov) 

   Macková, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem této bakalářské práce bude typologie magického realismu, a to hlavně ve směru literárním. V rámci teoretické části bude vymezen pojem magický realismus, dále zde budou stanoveny jeho typické znaky a také jeho zařazení ...
  • Magický svět G. G. Márqueze 

   Králíková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu děl Gabriela Garcíi Márqueze, která patří do oblasti magického realismu. Základem práce je specifikovat rysy magického realismu a jedním z důležitých textů pro tuto část práce ...
  • Magnetická modifikace mikrobiálních buněk 

   Baldíková, Eva (Jihočeská univerzita, 2013)
   Pekařské kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) byly magneticky modifikovány třemi různými způsoby, a sice povrchovou modifikací buněk magnetickými kapalinami, zabudováním buněk do magnetického alginátu a kovalentní imobilizací ...
  • Magnetická orientace norníka rudého (<i>Myodes glareolus</i>) 

   Nováková, Monika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Schopnost magnetické orientace byla zjištěna již u několika druhů hlodavců, avšak mechanismus jejího vnímání nebyl s přesností určen.Cílem této práce bylo ověřit magnetický smysl u norníka rudého (Myodes glareolus) a pokusit ...
  • Magnetická orientace rypoše obřího a rypoše stříbřitého 

   Oliveriusová, Ludmila (Jihočeská univerzita, 2008)
   Magnetická orientace byla studována na několika druzích hlodavců. Cílem práce bylo prověřit schopnost magnetorecepce u dvou druhů podzemních hlodavců: rypoše obřího a rypoše stříbřitého. Spontánní směrová preference v ...
  • Magnetická orientace u obratlovců se zvláštním zaměřením na savce 

   Oliveriusová, Ludmila (Jihočeská univerzita, 2006)