Now showing items 27624-27643 of 41805

  • Sacharidy ve výživě 

   Jurák, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2012)
   V teoretické části bakalářské práce byla formou literární rešerše zpracována základní charakteristika sacharidů. Dále byly popsány vlastnosti základních obilovin a výrobků cereálního charakteru, včetně kapitoly o trávení ...
  • Sagrada Familia Antonia Gaudiho a jeho barcelonská tvorba. 

   Navrátilová, Natálie (Jihočeská univerzita, 2014)
   Ve své bakalářské práci Sagrada Familia Antonia Gaudího a jeho barcelonská tvorba se zabývám všemi Gaudího díly, které byly v Barceloně postaveny. Zároveň zde sleduji i stavby, které navrhl jako žák, a byly určeny pro ...
  • Saint-Exupéryho Malý princ jako morální výzva a naděje. 

   Závorová, Marta (Jihočeská univerzita, 2011)
   Ve své diplomové práci s názvem Saint-Exupéryho Malý princ jako morální výzva a naděje se zabývám otázkami etiky a morálních zásad, které v dnešní uspěchané době ztrácejí pro naše mnohé spoluobčany na významu a snad i na ...
  • Sakrální architektura v Českých Budějovicích 

   Honsová, Jana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Sakrální stavby vždy určitým způsobem zasahovaly do našich životů. Vypovídají o způsobu života našich předků, poukazují na vývoj daného uměleckého slohu, ale hlavně i na sounáležitost lidí, kteří na jejich výstavbě pracovali. ...
  • Salesiánská pedagogika a její vývoj v ČR po roce 1989 

   Soldátová, Marta (Jihočeská univerzita, 2017)
   Předmětem mé bakalářské práce je salesiánská pedagogika a její vývoj v České republice po roce 1989. Salesiánská pedagogika využívá při výchově mládeže preventivní výchovný systém. Tento systém je aplikován v tzv. Salesiánských ...
  • Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže České Budějovice. Činnosti a aktuální problémy. 

   Kůrková, Adéla (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce je zaměřena na Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže České Budějovice, na jeho nabízené aktivity a aktuální problémy. V teoretické části práce se věnuji popisu stylu salesiánské výchovy a ...
  • Salesiánský preventivní systém a skauting 

   Musil, Jan (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce porovnává na teoretické rovině dva výchovné systémy: salesiánský preventivní systém a skauting. Představuje osobnost zakladatelů, charakterizuje a poté porovnává adresáty, poslání, principy, cíle, metody a prostředky ...
  • Salesiánský spolupracovník jako angažovaný laik v církvi a ve společnosti. 

   Čandrlová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Salmonelové infekce drůbeže a národní ozdravovací program 

   Novotná, Marie (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá výskytem salmonelových infekcí u drůbeže a Národními ozdravovacími programy, které jsou v České republice zavedené od 1. 1. 2007 na základě evropské legislativy, konkrétně Nařízení Evropského ...
  • Sametová revoluce v dnešním kurikulu základní školy 

   Nekolová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tématem této diplomové práce byla sametová revoluce v dnešním kurikulu základní školy. Zabývala jsem se tedy analýzou učebnic dějepisu a občanské výchovy a jejich následnou komparací s ohledem na zpracování tématu sametové ...
  • Samoagregácia bakteriochlorofylových molekúl 

   Župčanová, Anita (Jihočeská univerzita, 2013)
  • Samospráva v Týně nad Vltavou ve druhé polovině 19. století 

   Janošová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tématem této bakalářské práce je konstituování obecní samosprávy v Týně nad Vltavou v polovině 19. století, počátky její činnosti, problémy spojené s konstituováním jednotlivých samosprávných orgánů, rozsah vlastní i ...
  • Samostatná a přenesená působnost orgánů územní samosprávy 

   Šímová, Miluše (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem bakalářské práce je porovnat samostatnou a přenesenou působnost orgánů územní samosprávy z pohledu obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem. Současně jsem zjišťovala ekonomický přínos do rozpočtu ...
  • Samostatnost či nezávislost národnostních menšin ve Francii 

   Hotzká, Linda (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Samostatný pohyb a prostorová orientace dětí se zrakovým postižením v předškolním vzdělávání 

   Jandejsková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2020)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dětí předškolního věku se zrakovým postižením, a to s důrazem na jejich prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Základním předpokladem k samostatnému životu osoby se zrakovým ...
  • Samostatný život ve stáří 

   Kubartová, Marie (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se věnuje tématu "Samostatný život ve stáří" a je zaměřena na seniory žijící samostatně ve svém domácím prostředí. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak senioři starší 65 let žijící v samostatné domácnosti ...
  • Samota seniora jako zdravotně sociální problém 

   Věchtíková, Monika (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem Samota seniora jako zdravotně sociální problém. Hlavním cílem bylo zjistit, jak senioři subjektivně vnímají samotu v kontextu svého života. V bakalářské práci byly stanoveny dvě ...
  • Samovolná obnova drobných mokřadů na orné půdě. 

   Vittek, Petr (Jihočeská univerzita, 2014)
   V této práci byla sledována spontánní obnova mokřadů na orné půdě v části Jihočeského kraje. Hlavním cílem bylo zjistit kolonizaci těchto míst rostlinami ve vztahu k charakteru stanoviště a jeho okolí (stáří a velikost ...
  • Sanace rodin s předškolními dětmi - případové studie 

   Šilhánková, Aneta (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce na téma "Sanace rodin s předškolními dětmi případové studie" je zaměřena na sanaci rodiny. Pojednává o způsobu práce s rodinou, jejíž rodinné i sociální podmínky jsou nevyhovující. Tento moderní způsob ...
  • SANACE RODINY V ČESKÉ REPUBLICE 

   Pekárková, Martina (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce se zabývá Sanací rodiny v České republice, především analyzuje situaci na Písecku. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část popisuje v jednotlivých kapitolách podle odborné ...