Now showing items 25494-25513 of 41805

  • Rache oder Verzeihung in Jurek Beckers "Bronsteins Kinder" 

   Kubová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem díla Bronsteins Kinder německého spisovatele židovského původu Jurka Beckera. Nejprve je představen historický kontext, který slouží pro lepší pochopení románu, jehož hlavním cílem ...
  • Raci jako bioindikátory vlivu člověka na sladkovodní ekosystémy v ČR - citlivost modelových druhů na vybrané toxické látky a případová studie z vybraného povodí. 

   Mahovská, Ivana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce se zabývá monitoringem výskytu raků ve vybraném povodí na území západních Čech s ohledem na vliv člověka na sladkovodní ekosystémy a jeho vlivu na raky a ostatní vodní organismy. Vybraným územím bylo povodí řeky ...
  • Raci jako kořist 

   Man, Milan (Jihočeská univerzita, 2017)
   Vzhledem k nárůstu počtu nepůvodních druhů raků a jejich přítomnosti na stále více lokalitách je tu i možnost jejich eliminace pomocí dravých druhů ryb. Délkové vztahy mezi kořistí a predátorem by nám mohly tuto možnost ...
  • Raci v měnících se biotických a abiotických podmínkách 

   Veselý, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2017)
   Abiotické a biotické faktory přímo či nepřímo ovlivňují fyziologii, chování ekologii a distribuci organismů. Tato práce poskytuje unikátní výsledky ve smyslu schopnosti raků odolávat či se adaptovat na dané abiotické a ...
  • Racionalismus a empirismus v etice sociální práce 

   Paterová, Jana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato diplomová práce se zabývá etickými teoriemi v sociální práci. Zhodnocuje přínos etických teorií pro oblast sociální práce obecně a následně i konkrétně, rozpracováním tří vybraných etických teorií- Kantovy racionalistické ...
  • Racionalizace jako obranný mechanismus vězňů 

   Rulík, Jan (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato práce pojednává, jak je z jejího názvu patrné, o racionalizaci jako obranném mechanismu vězňů. V teoretické části, je charakterizováno české vězeňství v soudobém evropském konceptu, je zde vysvětlen pojem algoritmu ...
  • Racionální čísla pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ 

   Svitáková, Jana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Diplomová práce představuje ucelený studijní materiál týkající se oboru racionálních čísel pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. V teoretické části se zaměřuji hlavně na vlastnosti racionálních čísel a jejich metodiku. V ...
  • Racionální výživa a pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu 

   Plojharová, Anna (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se zabývá zdravým životním stylem a způsobem života s ním spojeným. Je zde zahrnut význam racionální výživy a pohybové aktivity. V práci je popsáno správné složení stravy a důležitých živin v průběhu dne. ...
  • Racionální výživa u generace 50 plus 

   Kočová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2007)
   Jak již ze samotného názvu vyplývá, tato diplomová práce se zabývá problematikou výživy u lidí patřících do generace 50 plus. Práce je zaměřena na stravovací návyky a na dodržování pitného režimu u lidí ve věkovém rozmezí ...
  • Radarové měřiče rychlosti používané v ČR 

   Thierbach, Petr (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato práce pojednává o měření rychlosti na pozemních komunikacích v České republice. Jako první je popsána historie měření rychlosti. V dalších kapitolách jsou popsány fyzikální jevy, které měření umožňují i jevy, které ...
  • Radiačná záťaž u pacienta a možnosti jej zníženia u perkutánnych koronárnych výkonoch 

   Kvasnicová, Miroslava (Jihočeská univerzita, 2008)
   Abstrakt Uplynulo už viac ako 100 rokov od objavenia X-lúčov fyzikom W.C. Röntge-nom a ich použitia v lekárstve. Poznatky o ich škodlivých účinkoch viedli k postupnému zavádzaniu pravidiel ochrany. Pozornosť odborníkov ...
  • Radiačné riziká potenciálne spojené s CT 

   Štubňa, Maroš (Jihočeská univerzita, 2013)
   Výpočtová tomografia (CT) využíva rentgenové žiarenie emitované z viacerých uhlov, pri ktorých sú vytvorené priečne rezy poskytujúce obraz z vnútra tela čo umožňuje úžasný prínos v diagnostike. CT poskytuje výrazne viac ...
  • Radiačné riziká potenciálne spojené s CT 

   Štubňa, Maroš (Jihočeská univerzita, 2013)
   Výpočtová tomografia (CT) využíva rentgenové žiarenie emitované z viacerých uhlov, pri ktorých sú vytvorené priečne rezy poskytujúce obraz z vnútra tela čo umožňuje úžasný prínos v diagnostike. CT poskytuje výrazne viac ...
  • Radiačně indukovaná nádorová onemocnění u obyvatel obcí v okolí MAPE Mydlovary 

   Krejčí, Klára (Jihočeská univerzita, 2014)
   V roce 1959 byla nedaleko Českých Budějovic u obce Mydlovary zahájena výstavba chemické úpravny uranových rud MAPE Mydlovary. V říjnu 1962 došlo k zahájení provozu a ke zpracovávání uranové rudy. Během provozu zde bylo ...
  • Radiační dávka v oboru intervenční radiologie 

   Šperlová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Ve své bakalářské práci se věnuji problematice radiační zátěže pacienta i lékaře při intervenčních zákrocích pod skiaskopickou kontrolou. Obsahem teoretické části této práce je popis výkonů, které se v dané oblasti ...
  • Radiační expozice pracovníků v uranových dolech na Příbramsku 

   Kostková, Martina (Jihočeská univerzita, 2017)
   V uranových dolech na Příbramsku probíhala těžba v letech 1950 až 1991 (Příbram, 2017). Celkem zde bylo 41 jam, 42 průzkumných šachtic, 4 štoly a 2 188,3 km horizontálních důlních děl a celý dobývací prostor zaujímal ...
  • Radiační mimořádné události s radiologickými dopady v ČR 

   Vazač, Daniel (Jihočeská univerzita, 2020)
   Ionizující záření je v současné době využíváno v mnoha oborech (radioterapie, nukleární medicína, urychlovače, defektoskopie, průmysl). Na odděleních nukleární medicíny jsou využívány zejména otevřené radionuklidové zdroje, ...
  • Radiační nehody v brachyterapii 

   Buřičová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Radiační ochrana na oddělení nukleární medicíny 

   Antonínová, Eva (Jihočeská univerzita, 2019)
   Praxe na oddělení nukleární medicíny vyžaduje zapojení radiační ochrany s péčí o pacienty a bezpečností práce u radiačních pracovníků. Nukleární medicína zahrnuje manipulaci s radioaktivními látkami, které mohou způsobit ...