Now showing items 33924-33943 of 41805

  • V čem může artefiletická práce zkvalitnit předškolní výuku? 

   Scholze Mojžíšová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce rozebírá otázku "V čem může artefiletická práce zkvalitnit předškolní vzdělávání?" První část práce je zaměřena na vymezení pojmů artefiletika a arteterapie. Hlavní text představuje a charakterizuje celoroční ...
  • V diskusi s Modernou. Tvorba Zikmunda Wintera v časopisu Zvon v letech 1900 - 1912. 

   Matějková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce se bude zabývat prestižními díly (Peklo, Mistr Kampanus) i marginálnímí příspěvky Zikmunda Wintera, které byly v letech 1900 - 1912 uveřejněny v časopise Zvon. Texty budou zvažovány především z hlediska intenzivních ...
  • Vadné držení těla u dětí školního věku a možnosti jeho fyzioterapeutického ovlivnění 

   Novotná, Dominika (Jihočeská univerzita, 2020)
   Bakalářská práce se zabývá vadným držením těla u dětí školního věku a možnostmi jeho fyzioterapeutického ovlivnění. Vadné držení těla se stává stále více aktuálním a dětí s vadným držením těla stále přibývá. Jednou z ...
  • Vadné držení těla u dětí v mateřské škole (výskyt a možnosti prevence) 

   Plchová, Jana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato práce poskytuje informace o stavu pohybového aparátu a má upozornit na možný výskyt vadného držení těla již u předškolních dětí. V teoretické části jsou uvedeny: obecný a tělesný vývoj, vady pohybového aparátu a ...
  • Vadné držení těla u dětí, žáků základních škol 

   Vodičková, Šárka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Onemocnění pohybového aparátu, mezi které řadíme i vadné držení těla, patří v současné době k nejčastějším chronickým neinfekčním onemocněním. Tato problematika se netýká pouze dospělých, ale čím dál častěji se objevuje ...
  • Vady a škůdci dřeva 

   Rejžek, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce popisuje vady dřeva a biologické dřevokazné škůdce. U vad dřeva jsou vysvětleny příčiny vzniku a jejich vliv na opracovatelnost a využitelnost materiálu. V kapitolách o dřevokazném hmyzu a houbách jsou ...
  • Vady řeči dětí mladšího školního věku 

   Demeterová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce s názvem: "Vady řeči mladšího školního věku" se zabývá vadami řeči v širším měřítku. Větší část práce se zaměřuje na dyslalické vady - vady výslovnosti u dětí mladšího školního věku, jelikož tento typ ...
  • Vady řeči v souvislosti s mentálním postižením 

   Šimánková, Věra (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem bakalářské práce jsou vady řeči v souvislosti s mentálním postižením. Cílem mé práce je přiblížit nejčastější kombinace postižení a jejich dopad na řeč jedince. Zaměřila jsem se na charakteristiku mentálního postižení ...
  • Vady skiagramů 

   Jechová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem mé práce bylo zjištění a dokumentování výskytu chybných skiagramů ve všech typech zobrazování, což znamená klasické filmy, nepřímá digitalizace computed radiography (CR), přímá digitalizace digital radiography (DR). ...
  • Vakcinační potenciál cystatinu z klíštěte <i>Ixodes ricinus</i> 

   Harcubová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2012)
   Klíšťata patří mezi ektoparazity přenášející řadu patogenů nebezpečných pro člověka- bakterie, viry a protozoa. Vývoj vakcíny proti klíšťatům je velmi důležitý. Cystatiny hrají důležitou roli v trávení klíšťat a mají ...
  • Vakcíny proti klíšťatům 

   Harcubová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2010)
  • Vakuově-kompresní terapie 

   Salátová, Renata (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Valenční syntax ve výukové praxi 

   Jahodová, Aneta (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem bakalářské práce bude představit základní principy valenční syntaxe v akademických příručkách a zmapovat, do jaké míry se tyto přístupy promítají do učebnic ČJ pro 2. stupeň ZŠ. Snahou této práce bude porovnat nejen ...
  • Valenz der Verben in der deutschen Gegenwartssprache kontrastiv 

   Rysková, Jana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tématem diplomové práce je valence sloves v německém jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části práce jsem se nejdříve věnovala pojmu valence obecně a vysvětlila jsem všechny pojmy s ...
  • Valérie a týden divů 

   Nekolová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se bude věnovat interpretaci knihy Vítězslava Nezvala Valérie a týden divů a její filmové adaptace, jejímž režisérem byl Jaromil Jireš. Cílem bakalářské práce je komparovat dílčí motivy a témata a zvažovat ...
  • Validace metody PCR pro stanovení izotypových variant v genu ApoE 

   Sýkorová, Klára (Jihočeská univerzita, 2020)
   Apolipoprotein E (APOE) byl objeven na počátku 70. let 20. století, jedná se o polypeptid s molekulovou hmotností 34 kDa, který je tvořený 299 aminokyselinami. Plní významnou úlohu v metabolismu cholesterolu a triacylglycerolů. ...
  • Validace metody PCR-RFLP pro stanovení laktózové intolerance 

   Prosová, Denisa (Jihočeská univerzita, 2019)
   Laktózová intolerance je nejběžnější potravinovou intolerancí, vyskytující se celosvětově. Jedinci s laktózovou intolerancí nedokáží v tenkém střevě tvořit enzym laktázu, který by štěpil laktózu obsaženou v mléce. Existuje ...
  • Validizace psychodiagnostického testu ESK - Existenciální škála 

   Míčan, Vlastimil (Jihočeská univerzita, 2007)
   Konstrukce testu ESK si klade za cíl zmapovat a změřit duševní schopnosti člověka, čímž se míní připravenost k plnému, smysluplnému životu. Existenciální škála neměří duchovní dimenzi jako takovou, nýbrž zkušenost s ...
  • Vampires in English Literary History 

   Sedláková, Anna (Jihočeská univerzita, 2018)
   Náplní této bakalářské práce je přezkoumat tři upírské příběhy napsané prominentními anglickými autory během devatenáctého století, kdy literární žánr gotiky začal a stal se populárním. Dotyční autoři jsou John Polidori a ...