Now showing items 180-199 of 463

  • Jak se potkat s názory svých studentů a být překvapen 

   Szalai, Daniel; Vojtová Vilhelmová, Lenka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016)
   Důležitost současnosti a jejích aktuálních témat, proces hledání. Výtvarné výstupy v časosběrném projektu na dané téma pod názvem Dopis nevinnému.
  • Jak učit literaturu na střední škole ve 21. století? 

   Franta, David (Státní pedagogické nakladatelství, 2019)
   Zpráva o konferenci MŠMT v rámci průmyslu 4.0, jež se konala 24. října 2018 v Praze.
  • Jatropha gossypiifolia L. and its biologically active metabolites: A mini review 

   Wu, Qinghua; Patočka, Jiří; Nepovimova, Eugenie; Kuca, Kamil (Elsevier Ireland Ltd., 2019)
   Ethnopharmacological relevance: Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) is popularly known as bellyache bush or black physic nut and is widely used in local / traditional medicine due to the various biological activities ...
  • Ječmen a ječný slad ve středověku a raném novověku v českých zemích 

   Kočár, Petr; Beneš, Jaromír; Preusz, Michal; Vaněček, Zdeněk (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 2015)
   Historie využívání ječmene jako sladovnické a pivovarnické suroviny ve středověku a raném novověku byla dosud v prostředí českých zemí konstruována výhradně na základě studia archivních záznamů a dobových vyobrazení. Menší ...
  • Jeden den 

   null, null; Filip, Michal (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013)
   Článek přibližuje v našem kulturním okruhu prakticky neznámé dílo význačného mongolského výtvarného umělce začátku 20. století B. Šarava „Jeden den“. Šaravova umělecká tvorba se přes počáteční zobrazení v duchu buddhistického ...
  • Jídelní zvyklosti romské minority z pohledu prevence nadváhy a obezity 

   Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie (Ambit Media, 2016)
   Jídelní zvyklosti jsou širším označením pro vyjádření procesů a způsobů chování spojených s příjmem potravy. Jejich součástí je jídelní chování, tedy komplex aktivit zaměřených na detekci potravních zdrojů a vyhledávání ...
  • K čemu je dobré dívat se na rybníky z (velké) výšky 

   Duras, Jindřich; Potužák, Jan; Brom, Jakub; Nedbal, Václav (Český rybářský svaz, 2020)
   Rybníků máme v Česku spoustu a chápeme je jako jakési národní bohatství, na které můžeme být hrdí. To je krásné pomyšlení. Jakmile se ale začneme dívat na otázku přínosu rybníků pro naši krajinu blíže, zjistíme, že věc je ...
  • K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky 

   Chvojka, Ondřej; Mensik, Petr; Houfková, Petra; Šálková, Tereza (Archeologický ústav AV ČR, 2018)
   Depot měděných žeber objevený v r. 2012 v Kučeři na Písecku umožnil díky odborně dokumentovaným nálezovým okolnostem položení několika významných otázek. Vedle typologického rozboru artefaktů z depotu v kontextu zachyceného ...
  • Kardioneuroablace - nová léčba neurálně zprostředkovaných poruch cirkulace 

   Bulava, Alan (Mladá fronta, 2020)
   Autor shrnuje současné doporučené postupy pro léčbu reflexní synkopy a v perspektivě vlastních zkušeností také literární poznatky s novou invazivní léčbou reflexně indukovaných bradyarytmií.
  • Kardioneuroablace - nový horizont léčby pro pacienty s parasympatikotonními poruchami srdečního rytmu 

   Stašková, Klára; Bulava, Alan (Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2019)
   Autoři ve svém příspěvku prezentují tři ukázkové kazuistiky a přehled mechanismu účinků kardioneuroablace.
  • Kardioneuroablace jako nová možnost invazivní léčby funkčních bradyarytmií: iniciální zkušenosti 

   Bulava, Alan; Haniš, Jiří; Stašková, Klára; Šafaříková, Iva; Kotolová, Veronika; Sitek, David (Solen, s.r.o., 2020)
   Úvod: Kardioinhibiční mechanismy jsou častou a většinou prognosticky benigní příčinou synkop. Jejich časté rekurence však významně snižují kvalitu života a mohou mít za následek i vážné úrazy. Farmakologická i režimová ...
  • A key to genera of Iranian lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) and species of subfamilies Chilocorinae, Coccinellinae, Epilachinae and Microweiseinae 

   Abdolahi, R.; Nedvěd, Oldřich; Nozari, J. (Akadémiai Kiadó, 2017)
   Although there are many literatures related to fauna of Iranian Coccinellidae, mostly they were faunistic reports without any appropriate key, even to the Iran subfam¬ilies. Many of Iranian lady beetle species are really ...
  • Kohonen map modification for classification tasks 

   Jelínek, Jiří (SciTePress, 2019)
   This paper aims to present a classification model based on Kohonen maps with a modified learning mechanism and structure as well. Modification of the model structure consists of its modification for hierarchical training ...
  • Kolorektální karcinom a primární prevence 

   Martinek, Lukáš; Dušičková, Tereza; Tóthová, Valérie (SAMOSATO s.r.o., 2016)
   Tato rešerše se zabývá problematikou primární prevence u kolorektálního karcinomu z pohledu výživy a pohybové aktivity. Kolorektální karcinom je onkologické onemocnění, jehož výskyt stále stoupá, nejen v České republice, ...
  • Kolorektální karcinom a využití modelu M.E.Levine 

   Dušičková, Tereza; Martinková, Jana; Bártlová, Sylva; Puteková, Silvia; Tóthová, Valérie (Trnavská univerzita v Trnave, 2016)
   Článek se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu z pohledu ošetřovatelského modelu M.E. Levine.
  • Komparace velikostní struktury obcí v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku 

   Žlábková, Jana (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013)
   Článek se zaměřuje na vybrané indikátory dvou regionů (Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko), které jsou si velikostně a klimaticky velmi podobné. Zároveň jsou tyto regiony součástí odlišných zemí, ale vzájemně spolu sousedí. ...
  • Komparace zdravotní gramotnosti u vybraných skupin obyvatelstva 

   Belešová, Romana; Filausová, Drahomíra; Trešlová, Marie (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019)
   Zdravotní gramotnost je vnímána jako schopnost lidí získávat, vyhodnotit a aplikovat adekvátní informace týkající se problematiky zdraví. Poskytuje lidem schopnost posuzovat a rozhodovat se v oblasti zdravotní péče, prevence ...
  • Komunikační platforma mezi poradcem a klientem na bázi moderních informačníchtechnologií – BMD Com 

   Slavík, Tomáš; Hanzal, Petr (Komora daňových poradců České republiky, 2020)
   Příspěvek se zabývá současnými trendy a softwarovými nástroji v oblasti informačních systémů kanceláře daňového poradce. Je zde proveden popis základních funkčních celků aktuálních softwarových řešení, jejich hodnocení a ...
  • Konzumace vybraných složek potravy u romské minority 

   Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Dolák, František; Kajanová, Alena; Nováková, Dita; Prokešová, Radka; Šedová, Lenka (Společnost pro výživu, 2016)
   Nadváha a obezita patří k onemocněním, jejichž výskyt v celosvětovém měřítku neustále stoupá. Mají dopad na všechny stránky lidského života, ale i zdravotní péči a její finanční náročnost. Jejich prevence se proto stala ...
  • Krajina dat – Virtuální rekonstrukce ztracené Šumavy 

   Horníčková, Kateřina; Gogolák, I.; Grasse, L.; Paclíková, Klára; Preusz, Michal; Trejbal, J.; Zifčák, Š. (Zlatý řez, 2018)
   Článek se prezentuje metodu a postupy DH projektu PhotoStruk Ústavu aplikované informatiky Jihočeské univerzity, který se zabývá virtuální obnovou zmizelé krajiny a sídel Šumavy a Novohradských hor.